PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 63 | 3 |
Tytuł artykułu

Innowacje społeczne w klastrach - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami

Warianty tytułu
EN
Social innovations within clusters - strategic challenge for cluster management
RU
Social'nye innovacii v klasterakh - strategicheskijj vyzov v upravlenii klasterami
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie znaczenia innowacji społecznych w procesie rozwoju klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem ich orientacji innowacyjnej. Artykuł składa się z dwóch integralnych części, w których przedstawiono strategiczny wymiar współpracy klastrowej w obszarze procesu innowacyjnego oraz złożoność i wielowymiarowość innowacji społecznych w klastrach. W artykule podkreślono, że holistyczna ocena orientacji innowacyjnej klastrów wymaga nie tylko uwzględnienia kontekstu infrastrukturalnego czy ekonomicznego, lecz także społecznych aspektów innowacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że innowacje społeczne wspierają zrównoważony rozwój polskich klastrów. Rozważania naukowe, dotyczące przedmiotu artykułu, prowadzono na podstawie wybranych wyników badań teoretycznych i badań typu desk research.
EN
The article aims to characterise the significance of social innovations in the process of cluster development, with a particular regard to its innovative orientation. The paper comprises two integral parts that present the strategic dimension of cluster cooperation in the area of innovative process and the complexity and multidimensionality of social innovations in clusters. The article emphasises that a holistic evaluation of cluster innovative orientation requires not only taking into account the context of infrastructure and economy but also social aspects of innovation. It ensues from the conducted research that social innovations in Polish clusters are coherent with the concept of sustainable development. Scientific considerations regarding the subject in question are based on selected results of theoretical and desk research.
RU
Цель статьи – дать характеристику значения социальных инноваций в процессе развития кластеров, с особым учетом их инновационной ориентации. Статья состоит из двух интегральных частей, в которых представили стратегическое измерение кластерного сотрудничества в области инновационного процесса, а также сложность и многомерность социальных инноваций в кластерах. В статье подчеркнули, что холистическая оценка инновационной ориентации кластеров требует не только учета инфраструктурного или экономического контекста, но и социальных аспектов инноваций. Из проведенных исследований вытекает, что социальные инновации поддерживают устойчивое развитие польских кластеров. Научные рассуждения о предмете статьи проводили на основе избранных результатов теоретических исследований и исследований типа desk research.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
3
Opis fizyczny
s.300-312,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
autor
 • Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Al.Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Bibliografia
 • Baran M., Cichocka E., Maranowski P. (2016), Rola innowacji społecznych w polskich uczelniach, (w:) Kaleta A., Moszkowicz K., Witek-Crabb A. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 444.
 • Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012), Społeczny wymiar innowacji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2(20).
 • Frączek D., Kryjom P. (2016), Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach – edycja 2015, PARP, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A., Włoch R. (2013), Innowacje a społeczeństwo, (w:) Zadura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 • Hołub J. (2012), Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Jędrych E. (2016), Innowacje społeczne w przedsiębiorstwach, (w:) Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 439.
 • Kowalewski M. (2014), Innowacje społeczne: obywatelskie usprawnienia miast, „Studia Miejskie”, tom 15.
 • Kowalski A.M. (2012), Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego, (w:) Waresa M.A., Poznańska K. (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwaśnicki W. (2014), Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?, (w:) Olejniczuk-Merta A. (red.), Innowacje społeczne: od idei do upowszechniania efektu, IBRKK, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2015), Innowacje społeczne w kontekście ekonomii społecznej, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Olejniczuk-Merta A. (2014), Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe, (w:) Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 336.
 • Palmen L., Baron M. (2011), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Pilarska Cz. (2013), Klastry: doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Piotrowski M. (2014), Standardy zarządzania klastrem, PARP, Warszawa.
 • Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Schmitt J. (2014), Social innovation for business success. Shared value in the apparel industry, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Skubiak B. (2016), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, „Barometr Regionalny”, tom 14(1).
 • Sobocińska M. (2015), Działalność instytucji kreujących usługi kulturalne w kontekście rozwoju innowacji społecznych, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. (2006), Zielona księga inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa.
 • Stawicka E. (2016), Innowacje społeczne w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w środowisku pracy, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 12.
 • Szulc-Fischer P. (2015), Znaczenie innowacji społecznych w konsumpcji, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Szultka S. (2012), Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa.
 • Tanimoto K. (2012), The emergent process of social innovation: multi-stakeholders perspective, “International Journal of Innovation and Regional Development”, Vol. 4, No. 3/4.
 • Wronka-Pośpiech M. (2015), Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 212.
 • Żminda T. (2011), Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 4(16).
 • http://innowacyjnamedycyna.eu [dostęp: 20.01.2017].
 • http://lifescience.pl [dostęp: 20.01.2017].
 • http://lke.fundacja.lublin.pl [dostęp: 20.01.2017].
 • http://spkb.com.pl [dostęp: 20.01.2017].
 • http://www.polish-wood-cluster.pl [dostęp: 20.01.2017].
 • http://zielonachemia.eu [dostęp: 20.01.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35d9d3d8-fd28-459b-a529-8f28e022f964
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.