PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 23(52) | 2 |
Tytuł artykułu

Korzystanie z opieki zdrowotnej przez rodziny z dziećmi w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Use of health care by families with children in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wprowadzenie. System publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce gwarantuje dzieciom bezpłatny dostęp do świadczeń, boryka się jednak z problemami organizacyjno-finansowymi związanymi z pokryciem kosztów leczenia. Cel pracy. Poznanie i ocena korzystania z opieki zdrowotnej przez rodziny z dziećmi w Polsce. Materiał i metoda. Informacje o korzystaniu z opieki zdrowotnej przez gospodarstwa jednorodzinne w Polsce w latach 2009–2015 zostały uzyskane z raportów „Diagnoza Społeczna”. W badaniu analizowano źródła finansowania opieki zdrowotnej, powody rezygnacji ze świadczeń zdrowotnych, wysokość wydatków oraz gotowość do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyniki. Gospodarstwa jednorodzinne najczęściej korzystały z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (93,5%–96,2%), przy czym wysoki odsetek rodzin z 1 lub 2 dzieci korzystał również z usług finansowanych ze środków prywatnych i abonamentów opłacanych przez pracodawcę. We wszystkich analizowanych typach gospodarstw jednorodzinnych rezygnacje z opieki zdrowotnej z powodów finansowych w największym stopniu dotyczyły wyjazdu do sanatorium, leczenia zębów oraz rehabilitacji. Rodziny niepełne w porównaniu do pozostałych typów gospodarstw jednorodzinnych najczęściej rezygnowały z usług opieki zdrowotnej z powodów finansowych, pomimo występowania takiej potrzeby, a także ponosiły najniższe wydatki na leczenie, badania i leki. Wnioski. Istnieją różnice w korzystaniu z usług prywatnej opieki zdrowotnej oraz rezygnacji ze świadczeń w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Znaczne bariery w dostępie do opieki zdrowotnej występujące wśród rodzin niepełnych wymagają aktywnych działań instytucji zdrowia publicznego w zakresie tworzenia rozwiązań nakierowanych na ochronę dzieci z rodzin o gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
EN
Introduction. The public health insurance system in Poland guarantees children free access to services; however, the system struggles with organizational and financial problems related to reimbursement of the costs of treatment. Objective: Recognition and evaluation of the use of health care by families with children in Poland. Material and method. Information on the use of health care by single-family households in Poland during 2009–2015 was obtained from the reports ‘Social Diagnosis’. The sources of financing of health care were analyzed, the reasons for resigning from health services, the amount of expenditure and the willingness to buy additional health insurance. Results. Single-family households most often used health care financed from public resources (93.5%–96.2%), with a high percentage of families with 1 or 2 children using also services financed from private sources and employer-paid services. In all analyzed types of single-family households, the resigning from health care due to financial reasons most often concerned the stay in a health resort, dental treatment and rehabilitation. Incomplete families, compared to other types of single-family households, most frequently resigned from health and medical services for financial reasons, despite necessity, and also bore the lowest expenses for treatment, examinations and medicines. Conclusions. There are variations in the use of private health care services and resignation from these services according to the number of children in the family. Considerable barriers in access to health care among incomplete families require the active involvement of public health institutions in developing solutions aimed at protecting children from socio-economic disadvantage.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Numer
2
Opis fizyczny
s.79–84,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210, poz. 2135 z pózn. zm.
 • 2. Łanda K. Dostępność świadczeń gwarantowanych w Polsce na podstawie Barometru Fundacji Watch Health Care. Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013; 4: 13–19.
 • 3. Wojtyniak B, Goryński P (red.). Sytuacja zdrowotna ludności i jej uwarunkowania. NIZP-PZH, Warszawa 2016.
 • 4. Organization for Economic Co-Operation and Development: Health at a Glance – Europe 2016. OECD, Paris 2016.
 • 5. World Health Organization: The World Health Report 2013: research for universal health coverage. WHO, Geneva 2013.
 • 6. Główny Urząd Statystyczny: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GUS, Warszawa 2014.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. nr 200, poz. 1661.
 • 8. Czapiński J. Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opinie społeczne. W: Czapiński J, Panek T (red.). Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 • 9. Czapiński J, Panek T. Opieka zdrowotna. W: Czapiński J, Panek T (red.). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 • 10. Czapiński J, Panek T. Opieka zdrowotna. W: Czapiński J, Panek T (red.). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 • 11. Czapiński J, Panek T. Opieka zdrowotna. W: Czapiński J, Panek T (red.). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • 12. Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu i Eurochild: Ku lepszej jakości życia europejskich dzieci. Ubóstwo dzieci w Europie. EAPN i Eurochild, Bruksela 2013.
 • 13. Marmot M. Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region: final report. WHO, Copenhagen 2013.
 • 14. Główny Urząd Statystyczny: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. GUS, Warszawa 2015.
 • 15. Kłos B. Ubóstwo wśród dzieci. W: Szymańczak J (red.). Dzieci z grup ryzyka. Studia BAS. 2009; 1(17): 11–38.
 • 16. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: Karta Dużej Rodziny. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ (dostęp: 5.05.2017).
 • 17. Borek E, Libura M, Chwiałkowska A, Kołodziej M, Turkiewicz J. Profilaktyka pediatryczna w Polsce z perspektywy rodziców małych dzieci. Fundacja My Pacjenci & Fundacja Nutricia, Warszawa 2014.
 • 18. Łanda K, Ciupak-Zarzycka M, Majcherczyk N, Augustyn A. Barometr WHC: Raport dotyczący zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce. Nr 11/2/08/2015.
 • 19. Centrum Badania Opinii Społecznej: Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Komunikat z badań nr 107/2014. CBOS, Warszawa 2014.
 • 20. Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A (red.). Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2017.
 • 21. Siwiec J, Majcherczyk N, Augustyn A. Barometr WHC: Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce. Nr 16/1/04/2017.
 • 22. Health Consumer Powerhouse: Euro Health Consumer Index 2016 Report. HCP, Sztokholm 2017.
 • 23. World Health Organization: Health for All Database (HFA-DB). http://data.euro.who.int/hfadb/ (dostęp: 5.05.2017).
 • 24. Krysiak L. Zdrowie dzieci naszym wspólnym dobrem. Gazeta Lekarska 2015; 11: 34–35.
 • 25. Solecka M. Szczepienia dzieci jak ubezpieczenie OC. Medycyna Praktyczna, materiał prasowy z dnia 13.07.2015.
 • 26. Domagała A. Planowanie kadr medycznych systemu zdrowotnego – potrzeba czy konieczność? Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2013; 11(2): 148–158.
 • 27. Zgliczyński W. Opieka na dziećmi i młodzieżą w systemie ochrony zdrowia w Polsce. W: Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Studia BAS. 2014; 2(38): 65–88.
 • 28. Kowalski J, Klinger K. Pediatra po sześćdziesiątce. Czy w Polsce zabraknie lekarzy? Gazeta Prawna, materiał prasowy z dnia 17.02.2014.
 • 29. Woynarowska B, Oblacińska A. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy. W: Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Studia BAS. 2014; 2(38): 41–64.
 • 30. UNICEF: Innocenti Report Card 13. Równe szanse dla dzieci. Nierówności w zakresie warunków i jakości życia w krajach bogatych. UNICEF, Florencja 2016.
 • 31. Główny Urząd Statystyczny: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r. GUS, Warszawa 2012.
 • 32. Główny Urząd Statystyczny: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r. GUS, Warszawa 2017.
 • 33. Rynek zdrowia: PRM prognozy dla ubezpieczeń na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/PMR-prognozy-dla-ubezpieczen-na-rynku-prywatnej-opieki-zdrowotnej,151935,1.html (dostęp: 8.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-354565d6-5f6d-4967-8aa8-1059de9cac59
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.