PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | 05 |
Tytuł artykułu

Metody opracowania roślinności w wielkoskalowych badaniach krajobrazowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Methods of Classification of vegetation in detail landscape studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The methods of vegetation and habitat-vegetation studies for geographical landscape research in the scale greater than 1 : 100 000 and based on the field studies are discussed. The table presents the application of individual methods of vegetation study in a variety of landscape research aspects. Account its made of: 1) the role of vegetation in the landscape (the individual methods of vegetation studies may represent vegetation as a geosystem element, or as an indicator of environment properties, or else as an indicator of functional usefulness of the land for various forms of land use), 2) kinds and stages of the studies in which the vegetation studies are employed (typization of geocomplexes, regionalization, studies on evolution of the landscape, metabolism and dynamics of geosystems, geosystem modelling, etc.), 3) orientation of the landscape studies (research in a pure scientific aspect and in the environment planning) and 4) transformation of vegetation by man (natural and transformed vegetation).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Opis fizyczny
s.177-189,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Alkuczanskij Gowin. Opyt stacjonarnogo izuczenja stiepnogo łandszafta (1964), red. W. B. Soczawa, W. A. Frisz, Moskwa.
 • Anikiejówna Cz., Górska J. (1949), Stosunki florystyczne i fitosocjologiczne wydmy Zadroże, Studia Soc. Sc. Torun., Suppl. I, Toruń.
 • Bałaganow W. J., Wierszinski B. W., Rejmers N. F. (1964), Dinamika biokompleksow wiercholenskoj tajgi, w: Sibirskij gieograficzeskij sbornik, wyp. 3, Moskwa, Leningrad.
 • Barsch H. (1968), Arbeitsmethoden in der Landschaftsökologie, w: Arbeitsmethoden in der physischen Geographie. Berlin.
 • Beruczaszwili N., Dawituri L., Dżibładze T., Kolan G. (1973), Matiematiczeskije modeli stieksow facij połogich skłonow s ługostiepnoj rastitielnostju (po danym II kwartała 1973), w: Nabludienja i issledowanja na Martkopskom fiziko-geograf. stacionare wo II kwartale 1973 g., Tbilisi.
 • Beruczaszwili N., Tediaszwili A., Aloewa Z., Oleszczenko, S., Nesterenko W. (1973), Massa prirodno-tierritorialnych kompleksow Martkopskogo stacionara, w: Łandszaftno-gieofiziczeskie issledowanja w 1973 g., Tbilisi.
 • Beruczaszwili N., Spektor I. R. (1973), Model racjonalnego ispolzowanja resursów prirodno-tierritorialnych kompleksow pastwiszcz, w: Nabludenja i issledowania... jw., Tbilisi.
 • Billwitz K. (1976), Zur Erfassung des Landeskulturellen Zustands des Territoriums in der topischen Dimenion, Peterm. Geogr. Mitt., 120, z. 4, Gotha.
 • Braun-Blanquet J. (1951), Pflanzensoziologie, 2 Aufl., Wien.
 • Biogieograficzeskoje i łandszaftnoje izuczenije lessostepi (1972), red. D. Armand, Moskwa.
 • Chmielewska M., Chmielewski W. (1960), Stratigrafie et chronologie de la dune de Witów, distr. de Łęczyca, Biul. Perygl. nr 8, Łódź.
 • Czarnecki R. (1970), Studia nad krajobrazem fizycznogeograficznym środkowej części dorzecza Opatówki, Prace i Studia Inst. Geogr. UW, z. 9, Geogr. fiz., z. 3, Warszawa.
 • Czarnecki R. (1972), Wskazówki metodyczne do kartowania uroczysk w krajobrazie lessowym Wyżyny Sandomierskiej, Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa.
 • Czeppe Z. (1976), Mapping of geographical environment in the West Carpathians, Geogr. Polonica, 34, Warszawa.
 • Dajnieko E. K. i in. (1975), Osobiennosti funkcionirowanja prirodnych kompleksow sriedniej lesostiepi, w: Problemy łandszaftowiedienja. Matierjały VI sjezda Geogr. Obszczestwa SSSR, Leningrad.
 • Drdoš J. (1968), Prispevok k riešeniu problematiky biologie krajiny v oblasti Turne nad Bodvou, ,,Biologické práce”, Problémy biológie krajiny, V. Bratislava.
 • Dubel K. (1969), Warunki przyrodnicze a użytkowanie ziemi w powiecie opolskim, maszynopis pracy doktorskiej, Warszawa.
 • Ellenberg E. (1950), Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Baden, w: Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie I, Stuttgart, Ludwigsburg.
 • Faliński J. B. (1966), Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego, Diss, Univ. Varsov., 13, Warszawa.
 • Frisz W. A. (1965), Urocziszcze kak gieosistiema, w: Sibirskij gieograficzeskij sbornik, wyp. 4, Moskwa, Leningrad.
 • Gacki T. (1975), Uwagi o krajobrazie poligonu fotointerpretacyjnego „Gdańsk”, „Fotointerpretacja w Geografii”, z. 9, Gdańsk.
 • Gierasimow I., Grin A. (1976), Ekspierimientalnyj poligon dla izuczenija prirodnych i antropogiennych gieosistiem centralnoj czasti lessostepi Russkoj Rawniny (charaktieristika, programma, pierwyje riezultaty), Izw. AN SSSR, ser. geogr., nr 1.
 • Grzybowska I. M. (1976), Zarys ewolucji i współczesnej struktury krajobrazu tarasu zalewowego Wisły na południe od Sandomierza, Prace i Studia Inst. Geogr. UW, z. 21, Geogr. fiz., z. 7, Warszawa.
 • Haase G. (1964), Lanschaftsökologische Detailuntersuchung und natürraumliche Gliederung, Peterm. Geogr. Mitt., 108, z. 1/2.
 • Haase G. (1967), Zur Metodik grossmasstäbiger landschaftsökologischer und natürraumlicher Erkundung, w: Probleme der Landschaftsökologischer Erkundung und natürräumlicher Gliederung, Leipzig.
 • Isaczenko A. G. (1961), Fiziko-gieograficzeskoje kartografirowanje, III, Izd. Leningr. Gos. Uniw., Leningrad.
 • Jużnaja tajga Priirtysza (1975), red. Baczurin G. W., Nieczajewa E. G., Nowosibirsk
 • Kaczmarek M. (1968), Badania krajobrazowe drogą wyznaczania uroczysk na przykładzie Wzgórz Ostrzeszowskich, Zesz. Geogr. WSP, Gdańsk, r. 10.
 • Kartuszin W. M. (1963), Fiziko-gieograficzeskij oczerk Ostrowa Benneta, w: Sibirskij gieograficzeskij sbornik, wyp. 2, Moskwa.
 • Klink H. J. (1966), Natürräumliche Gliederung des Its-Hils-Berglandes, Forschng. z. dit. Landeskunde, 159, Bad Godesberg.
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (1974), Szata roślinna Krakowa, w: Kraków - środowisko geograficzne, red. M. Klimaszewski, Folia Geogr., ser. Geogr. Phys., vol. VIII, Kraków.
 • Kostrowicki A. S. (1966), Stosunki biogeograficzne, w: Studia geograficzne w powiecie pińczowskim, Prace Geogr. IG PAN, nr 47, Warszawa.
 • Kostrowick:i A. S. (1970), Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności
 • terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegl. Geogr., t. XLII, z. 4, Wau:szawa.
 • Kostrowicki A. S., Richling A. (1972), Studium metodyczne opracowania warunków przyrodniczych do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na przykładzie m. Wyszkowa, w: Metody opracowań fizjograficznych dla potrzeb planowania przestrzennego miast na przykładzie m. Wyszkowa, Materiały z seminarium problemowego w Wyszkowie, Sekcja Fizjografii TUP, z. 53, Warszawa.
 • Krauklis A. A. (1967), Opyt stacjonarnogo issledowanja łandszaftnoj struktury (na primiere Niżnego Priangaria), Dokł. Inst. Geogr. Sibiri i Daln. Wostoka, wyp. 16, lrkutsrk.
 • Lauckner M. (1962), Der Physisch-Geographische Komplex im Gebiet des Eibenstocker Turmalin-Granits, „Geographische Berichte”, t. 25, z. 4, Berlin.
 • Les recherches sur les géosistemes dans la station de Martkopi (1976), Tbilisi.
 • Liubuszkina S. G., Paszlang K. W., Rodzewicz N. N. (1973), Tipołogija pojm riek Kalużskoj Obłasti na łandszaftno-gieograficzeskoj osnowie, w: Łandszaftnyj sbornik, red. N. A. Sołncew, Moskwa.
 • Macko S. (1948), Roślinność doliny Baryczy, Czas Geogr., t. XIX, z. 1-4, Wrocław.
 • Mamaj I. I. (1973), Łandszaftnyje issledowanija pri izuczenii stoka, w: Łandszaftnyj sbornik, red. N. A. Sołncew, Moskwa.
 • Markus J. A. (1972), Łandszaftnyje issledowanja ekspierimientalnych wodosborow, w: Łandszaftowiedienje, Moskwa.
 • Markus J. A., Nieżewienko W. L. (1973), Łandszaftno-gidrołogiczeskaja karta bassiejna ruczja Iznań, w: Łandszaftnyj sbornik, red. N. A. Sołncew, Moskwa.
 • Marsz A. (1965), Niektóre zagadnienia ewolucji środowiska geograficznego okolic Rumii (Pobrzeże Kaszubskie), Sprawozd. PTPN m III i IV kw. 1964, nr 2/72), Poznań.
 • Marsz A. (1967), Próba regionalizacji fizyczno-geograficznej wyspy Wolin, Bad. Fizj. n. Polską Zach., t. 17, Poznań.
 • Marsz A. (1972), Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Prace Kom. Geogr.-Geol., t. XII, z. 3, Poznań.
 • Medwecka-Kornaś A. (1976), Szata roślinna dorzecza Białej Dunajcowej, Studia Ośr. Dokum. PAN, t. V. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Motyka J. (1953), Geobotanika (skrypt), Lublin.
 • Mroczkiewicz L., Trampler T. (1964), Typy siedliskowe lasu w Polsce, Prace IBL nr 250, Warszawa.
 • Nabludienja i issledowanja na Martkopskom fiziko-gieograficzeskom stacjonarie wo II kwartale 1973 g., Tbilisi.
 • Neef E., Schmidt G., Lauckner M. (1961), Landschaftsökologische Untersuchungen an verschiedenen Physiotopen in Nordwestsächsen, Abhandlungen der Sächsischen Ak. d. Wiss. z. Leipzig, Math.-Natur. Kl., t. 47, z. 1, Leipzig.
 • Pogrebniak P. (1961), Podstawy typologii leśnej, Warszawa.
 • Prirodnyje rieżimy i topogieosistemy priangarskoj tajgi (1975), red. A. Krauklis, W. Soczawa, Nowosibirsk.
 • Prończuk J. (1962), Podział łąk i wydzielenie typów florystycznych na zasadach typologicznych, Roczniki Nauk Roln., s. F, t. 75, z. 2, Warszawa.
 • Przydatność rolnicza gleb Polski (1973), red. M. Strzemski, J. Siuta, T. Witek, PWRiL, Warszawa.
 • Les recherches sur les geosistemes dans la station de Martkopi (1976), Tbilisi.
 • Richling A. (1972), Struktura krajobrazowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Prace i Studia Inst. Geogr. UW, z. 10, Geogr. fiz., z. 4, Warszawa.
 • Richling A. (1976), Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego), Rozpr. Uniw. Warsz. nr 104.
 • Richling A., Wicik B. (1976), Instrukcja do kompleksowego fizycznogeograficznego opracowania zlewni reprezentatywnych, maszynopis.
 • Rodniansika J. E. (1971), Morfołogija pojmiennych łandszaftow na primierie r. Małoj Siewiernoj Dwiny, Uczenyje Zapiski Leningr. Uniw., G.O.L., ser. Geogr. Nauk. wyp. 21, Leningrad.
 • Rotnicki K., Tobolski K. (1969), Główne fazy działalności procesów wydmotwórczych w Kotlinie Grabowskiej na podstawie stratygrafii wydmy w Węglewicach, w: Procesy i formy wydmowe w Polsce, red. R. Galon, Prace Geogr. IG PAN nr 75, Warszawa.
 • Siemionow I. W. (1966), Wnutriłandszaftnoje rajonirowanje Siewiernoj Ziemli, Izw. Wsiesojuz. Geogr. Obszcz., t. 98, z. 6, tłum: Regionalizacja Ziemi Północnej, PZLG, 1967, z. 3, Warszawa.
 • Soczawa W. B. i in. (1967), Mietod kompleksnoj ordinacji w łandszaftowiedienii i biogieocenołogii, Dokł. Inst. Geogr. Sibiri i Daln. Wostoka, wyp. 14, Nowosibirsk.
 • Sołncew N. A. (1954), Prioksko-tierrasnyj gosudarstwiennyj zapowiednik (kratkaja fiziko-gieograficzeskaja charaktieristika), Uczenyje Zapiski, Izd. Mosk. Uniw., Geogr., wyp. 170.
 • Sołowiej D. (1975), Rekonstrukcja środowiska pierwotnego okolic Jez. Czeszewo, Bad. Fizjogr. n. Polską Zach., t. XXVIII, ser. A, Poznań.
 • Staszkiewicz J. (1973), Zbiorowiska leśne okolic Szymbarku (Beskid Niski), w: Studia nad środowiskiem geograficznym okolic Szymbarku, Dokumen. Geogr., 1973 r., z. 1, Warszawa.
 • Studia geograficzne w powiecie pińczowskim (1966), red. J. Kondracki, Prace Geogr. IG PAN nr 47, Warszawa.
 • Studia nad metodą zbierania informacji o środowisku geograficznym Polski w skali przeglądowej (1973), cz. I: A. Marsz, cz. II: L. Starkel i in. mpis pow., Warszawa.
 • Tjallingii S. P. (1973), Unity and diversity in landscape, IIIrd International Symprosium: Content and Object of the Complex Landscape Research in the Protection and Formation of Human Environment, Smolenice.
 • Topołogiczeskije aspiekty uczenja o gieosistiemach (1974), red. W. B. Soczawa, Nowosibirsk.
 • Topołogija stiepnych gieosistiem (1970), red. W. B. Soczawa, Leningrad.
 • Tüxen R. (1961), Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna jako przedmiot kartografii roślinności (Die heutige potentille natürliche vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung), PZLG, z. 4, Warszawa.
 • Wasiliewa I. W. i in. (1972), Łanszaftnaja charaktieristika i riekrieacjonnaja ocenka okriestnostiej goroda Tarusy, w: Łanszaftowiedienje, Moskwa.
 • Wasylikowa K. (1964), Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy, Biul. PerygI., nr 13, Łódź.
 • Widina A. A. (1973), Ob unifikacji mietodiki łandszaftnych krupnomassztabnych issledowanij w mnogootrjadnych ekspiedicjach, w: Łandszaftnyj sbornik, red. N. A. Sołncew, Moskwa.
 • Wolwacz F. W. (1973), Srawnitielno-ekołogiczeskije issledowanija ekosistiem i łandszaftow primieniajemych w Ukrainskoj SSR, IIIrd International Symposium: Content and Object of the Complex Landscape Research in the Protection and Formation of Human Environment, Smolenice.
 • Worobiew D. W. (1953), Tipy lesow jewropiejskoj czasti SSSR, Izd. AN USSR, Kijew.
 • Woronow A. G. (1972), Łandszaftnaja priuroczennost’ biocenozow ostrowa Nauru (Mikronezja), w: Łandszaftowiedienje, Moskwa.
 • Wytyczne do kompleksowego opracowania przyrodniczego do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego małego miasta na przykładzie m. Wyszkowa w opracowaniu Zarządu Sekcji Fizjografii, Materiały z seminarium problemowego w Wyszkowie, Sekcja Fizjografii TUP, z. 53, Warszawa, 1972.
 • Zarządzenie nr 3 Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dn. 17.I.1964r. w sprawie opracowań fizjograficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Załącznik - Instrukcja w sprawie wykonania, opracowań fizjograficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. Bud., nr 6, z dn. 13.II.1964 r.).
 • Zasady hodowlane obowiązujące w Państwowych Gospodarstwach Leśnych (1969), Min. Leśn. i Przem. Drz. NZLP, PWRiL, Warszawa.
 • Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim (1959), red. J. Kondracki, Prace Geogr. IG PAN, nr 19, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-327623dc-86bb-492b-b866-4d079c36a3d5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.