PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | 2 |
Tytuł artykułu

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej względem znaczenia kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i jego przemian

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The EU common agricultural policy towards the importance of human capital in rural areas and its transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obserwowany w wielu krajach Unii Europejskiej (UE) problem starzenia się społeczeństwa dotyczy także mieszkańców obszarów wiejskich. Niekorzystna struktura demograficzna mieszkańców wsi ma swoje odzwierciedlenie w strukturze demograficznej producentów rolnych. Średni wiek rolników wzrasta, a niska wartość wskaźnika urodzeń sprawia, że jest relatywnie niewiele osób młodych, które w przyszłości mogłyby przejąć i poprowadzić gospodarstwo rolne. Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej, starzenie się producentów rolnych przekłada się na mniejsze zainteresowanie z ich strony inwestycjami, co może prowadzić do obniżenia konkurencyjności sektora rolnego. Problem niekorzystnej struktury demograficznej na obszarach wiejskich potęgują migracje młodych osób zamieszkujących te tereny do miast. Nowy okres programowania (2014-2020) przyniósł istotne zmiany we wspólnej polityce rolnej (WPR), której obecny kształt bardziej odpowiada wyzwaniom, jakie stoją przed UE. „Odmłodzenie” producentów rolnych ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności sektora rolnego, w związku z czym kwestia ta została uwzględniona w reformie WPR. W rezultacie zdecydowano o ustanowieniu wsparcia dochodów młodych rolników rozpoczynających działalność rolniczą, aby ułatwić im zakładanie działalności i dopasowanie strukturalne ich gospodarstw po rozpoczęciu działalności. Celem opracowania jest zaprezentowanie zmian demograficznych na obszarach wiejskich w wybranych krajach UE oraz wsparcia dedykowanego młodym rolnikom w latach 2014-2020 w ramach WPR.
EN
Problem of the society ageing process observed in many EU countries connects also inhabitants of rural areas. Disadvantageous demographic structure of rural inhabitants influences on demographic structure of agriculture producers. Average age of farmers increases and low birth rate value results in relative small number of young people, who can run individual farms in the future. According to European Committee analyses the aging process of agriculture producers results in their smaller interest in investments. It can lead to a decline in competitiveness of agriculture sector. Problem of disadvantageous demographic structure on rural areas increasing migrations of young people from villages to towns. New program period (2014-2020) has brought significant changes in Common Agriculture Policy which actual shape is more common to European Union challenges. “Younging process” of agriculture producers is a clue for competitiveness of agriculture sector therefore this issue has been included into CAP reform. In result it was decided about establishment of income support for young farmers starting their farms activities. The main aim of study was the presentation of demographic changes in given EU countries and support dedicated for young farmers within years 2014-2020 according to the Common Agriculture Policy.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Numer
2
Opis fizyczny
s.45-54,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul.Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul.Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
 • Agriculture, forestry and fishery statistics. 2013: European Union, Luksemburg.
 • Derlukiewicz N. 2010: Układ ludnościowy, [w] Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, S. Korenik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 78-100.
 • Dudek M. 2008: Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników, IERiGŻ, Warszawa.
 • Dudek M., Chmieliński P. 2011: Znaczenie kapitału ludzkiego – uwagi teoretyczne, [w] Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, A. Sikorska (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 11-58.
 • Glasgow N., Brown D. 2012: Rural ageing in the United States: Trends and contexts, „Journal of Rural Studies”, 28, s. 422-431.
 • Karcagi Kovats A., Katona Kovacs J. 2012: Factors of population decline in rural areas and answers given in EU member states’ strategies, „Studies in Agricultural Economics”, 114(2012), s. 49-56.
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010: Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020.
 • Korenik S. 2011: Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Murphy D. 2012: Young Farmer Finance Schemes, Nuffield, Australia.
 • Musiał W. 2010: Demograficzne i społeczne uwarunkowania powstawania wiejskich obszarów problemowych, [w] Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy, W. Musiał (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, s. 91-118.
 • Nowak P. 2012: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Okólski M., Topińska I. 2012: Social Impact Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final Country Report. Poland, Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und gestaltung e. V. (dokument internetowy).
 • Parysek J. J. 2001: Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Perepeczko B. 2008: Zróżnicowanie zjawiska zarobkowych migracji zagranicznych ludności wiejskiej. „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 72, s. 65-73.
 • Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z 24 stycznia 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Rosner A. 2014: Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1(162), s. 3-79.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE z 20.12.2013 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.Urz.UE z 20.12.2013 r., L 347/487.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz.Urz. UE z 20.12.2013 r., L 347/608.
 • Spychalski G. 2008: Kapitał Ludzki a kapitał społeczny polskich obszarów wiejskich, [w] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 8, Uniwersytet Szczeciński, s. 397-405.
 • Stanny M. 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Szafraniec K. 2001: Ludzie – podstawowy kapitał polskiej wsi, [w] Przyszłość wsi polskiej. Wizje, koncepcje, strategie, L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, s. 23-141.
 • Węziak-Białowolska D. 2011: Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim – analiza porównawcza, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(44), s. 41-57.
 • Zuzek D.K. 2008: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, [w] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 8, Uniwersytet Szczeciński, s. 555-601.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-317c4d75-aad7-4061-b2ff-2d08c3790924
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.