PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | 42 | 2 |
Tytuł artykułu

Fungi isolated in school buildings

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Grzyby izolowane z pomieszczeń szkolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine the species composition of fungi occurring on wall surfaces and in the air in school buildings. Fungi isolated from the air using the sedimentation method and from the walls using the surface swab technique constituted the study material. Types of finish materials on wall surfaces were identified and used in the analysis. Samples were collected in selected areas in two schools: classrooms, corridors, men’s toilets and women’s toilets, cloakrooms, sports changing rooms and shower. Examinations were conducted in May 2005 after the heating season was over. Fungi were incubated on Czapek-Dox medium at three parallel temperatures: 25, 37 and 40°C, for at least three weeks. A total of 379 isolates of fungi belonging to 32 genera of moulds, yeasts and yeast-like fungi were obtained from 321 samples in the school environment. The following genera were isolated most frequently: Aspergillus, Penicillium and Cladosporoium. Of the 72 determined species, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus and Penicillium chrysogenumoccurred most frequently in the school buildings. Wall surfaces were characterised by an increased prevalence of mycobiota in comparison with the air in the buildings, with a slightly greater species diversity. A certain species specificity for rough and smooth wall surfaces was demonstrated. Fungi of the genera Cladosporium andEmericellawith large spores adhered better to smooth surfaces while those of the genus Aspergilluswith smaller conidia adhered better to rough surfaces. The application of three incubation temperatures helped provide a fuller picture of the mycobiota in the school environment.
PL
Celem badań było określenie składu gatunkowego grzybów występujących na powierzchniach ścian i w powietrzu budynków szkolnych. Materiałem do badań były grzyby uzyskane z powietrza metodą sedymentacji i ze ścian techniką wymazu powierzchniowego, biorąc pod uwagę różne materiały wykończeniowe ścian. Próby pobierano z wybranych pomieszczeń dwóch szkół: sali lekcyjnej, korytarza, toalet damskiej i męskiej, szatni ogólnej, szatni sportowej oraz prysznica. Badanie przeprowadzono w maju 2005r., po zakończonym okresie grzewczym. Grzyby hodowano na podłożu Chapek-Doxa równolegle w trzech temperaturach: 25, 37 i 40°C, przez co najmniej trzy tygodnie. W środowisku szkolnym z 321 prób uzyskano 379 izolatów grzybów z 32 rodzajów grzybów pleśniowych, drożdży i grzybów drożdżopodobnych. Najczęściej izolowano rodzaje: Aspergillus, Penicillium i Cladosporium. Z oznaczonych 72 gatunków grzybów najczęściej w pomieszczeniach szkolnych występował: Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus i Penicillium chrysogenum. Powierzchnie ścian charakteryzowały się zwiększoną prewalencją mikobioty w stosunku do powietrza tych pomieszczeń, przy nieco większej różnorodności gatunkowej. Wykazano pewną specyficzność gatunkową grzybów dla szorstkich i gładkich powierzchni ścian. Do powierzchni gładkich lepiej przylegały grzyby o dużych zarodnikach z rodzaju Cladosporium i Emericella, natomiast do szorstkich o mniejszych konidiach, z rodzaju Aspergillus. Zastosowanie trzech temperatur inkubacji pozwoliło na nakreślenie pełniejszego obrazu mikobioty środowiska szkolnego.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
42
Numer
2
Opis fizyczny
p.245-254,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Mycology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 1 A, 10-719 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • B a r n e t t J. A., Pa y n e R., Ya r r o w D. 1990. Yeasts: Characteristics and identification. Cambridge Univ. Press.
 • B o g a c k a E . 1997. Choroba budynków. Mikol. Lek. 4 (4): 233–237.
 • B o u c h a r a J.P., D e c l e r c k P., C i m o n B., P l a n c h e n a u l t C., d e G e n t i l e L., C h a b a s s e D . 1996. Routine use of CHROM agar Candida medium for presumptive identification of Candidayeast species and detection of mixed fungal populations. Clin Microbiol. Infect. 2 (3):202–208.
 • B u d a k A . 1998. Mikotoksyny. (In:) E. B a r a n (ed.) Zarys mikologii lekarskiej. Volumed, Wrocław.
 • D a c a r r o C., P i c c o A.M., G r i s o l i P., Ro d o l f i M. 2003. Determination of aerial microbiological contamination in scholastic sports environments. J. App. Microbiol. 95: 904–912.
 • D e H o o g G. S., G u a r r o J., G e n e J., F i g u e r a s M. J. 2000. Atlas of Clinical Fungi. Ed.2. Centraalbureall voor Schiielcultures/ Universitat Rovira i Virgili.
 • D y n o w s k a M. 1991/1992. The influence of antibiotics on the morphology of Candida albicans and Candida stellatoidea. Acta Mycol. 27 (1): 205–211.
 • D y n o w s k a M. 1995. Drożdże i grzyby drożdżopodobne jako czynniki patogenne oraz bioindykatory ekosystemów wodnych. Rozpr. hab. Studia i Materiały WSP 77, Olsztyn: 1–83.
 • D y n o w s k a M., B i e d u n k i e w i c z A . 1999. Presence of Saccharomycopsis capsularisin the human respiratory system. Acta Mycol. 38 (1/2): 71–87.
 • E j d y s E. 2003. Fungal infection risk groups among school children. Acta Mycol. 34 (2): 281–287.
 • E j d y s E. 2003. Bioróżnorodność mikocenoz jamy ustnej, gardła i nosa dzieci w wieku 6-15 lat. Wiad. Parazyt. 49 (4): 363–374.
 • E z e o n u I.M., P r i c e D.L., S i m m o n s R.B., C r o w S.A., A h e a r n D.G. 1994. Fungal production of volatiles during growth on fibreglass. Appl. Environ. Microbiol., 60: 4172–4173.
 • G e r l a c h D . 1972. Zarys mikrotechniki botanicznej. PWRiL, Warszawa.
 • G u t a r o w s k a B., P i o t r o w s k a M., Ż a k o w s k a Z., Wi s z n i e w s k a M., Pa ł c z y ń s k i C. 2004. Zanieczyszczenie grzybami strzępkowymi pomieszczeń mieszkalnych w Łodzi i ich wpływ na zdrowie użytkowników – badania wstępne. Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bydgoszcz: 214–220.
 • K r a w c z y k P., K o w a l s k i M.L., O c h ę c k a - S z y m a ń s k a A. 1999. Stężenie zarodników grzybów alergogennych w powietrzu mieszkań w Łodzi. Wiad. Parazyt. 45 (2): 255–262.
 • K r e g e r - v a n R i j N.J.W. 1984. The yeasts: a taxonomic study. Third revision and enlarged edition. Els Sci. Publ. B. V., Amsterdam.
 • K u r n a t o w s k a A . 1995. Wybrane zagadnienia mikologii medycznej. Promedi, Łódź.
 • K r z y s z t o f i k B . 1992. Mikrobiologia powietrza. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • L e v e t i n E., S h a u g h n e s s y R., F i s h e r E., L i g m a n B., H a r r i s o n J., B r e n n a n T. 1995. Indoor air quality in schools: exposure to fungal allergens. Aerobiologia 11: 27–34.
 • Ma c u r a A.B., G n i a d e k A . 2003. Flora mikologiczna w środowisku Domu Pomocy społecznej im. Helclów w Krakowie w różnych porach roku. Mikol. Lek. 10 (3): 179–185.
 • Ma g h a z y S.N., S h a a b a n G.M., E l - K a t a t n y M.S. 1996. Study of the dermatophytes in the students houses of Minia Universyty, Egipt. Acta Mycol. 31 (2): 191–197.
 • Markiewicz Z., Kwiatkowski Z.A. 2001. Bakterie, antybiotyki, lekooporność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Me k l i n T., H u s m a n T., Ve p s�l�i n e n A., Va h t e r i s t o M., K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - T.,H u s m a n T., Ve p s�l�i n e n A., Va h t e r i s t o M., K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - H u s m a n T., Ve p s�l�i n e n A., Va h t e r i s t o M., K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - T.,Ve p s�l�i n e n A., Va h t e r i s t o M., K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - Ve p s�l�i n e n A., Va h t e r i s t o M., K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - A.,Va h t e r i s t o M., K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - Va h t e r i s t o M., K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - M.,K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - K o i v i s t o J., H a l l a - A h o J., H y - J.,H a l l a - A h o J., H y - H a l l a - A h o J., H y - J.,H y - Hyv�rinen A.,Moschanderas D.,N e v a l a i n e n A . 2002. Indoor air microbes and respiratory symptoms of children in moisture damaged and reference schools. Inoor Air 12:175–183.
 • R a p e r K.B., Fe n n e l l D.I. 1965. The genus Aspergillus. Wilians, Wilkins, Baltimore.
 • R a p e r K.B., T h o m C., Fe n n e l l D.I. 1949. A manual of the Penicillia. Wilians, Wilkins, Baltimore.
 • S h e l t o n B.G., K i r k l a n d K.H., F l a n d e r s W.D., Mo r r i s G.K. 2002. Profiles of airborne fungi in buildings and outdoor environments in the United States. Appl. Environ. Microbiol. 68 (4): 1743–1753.
 • To p b a s M., To s u n I., C a n G., K a k l i k k a y a N., Ay d i n F. 2006. Identification and seasonal distribution of airborne fungi in urban outdoor air in an eastern Black Sea Turkish town. Turk. J. Med. Sci. 36:31–36.
 • Trudeau W.,Fernandes-Caldas E. 1994. Identifying and measuring indoor air biologic agents. J. Allergy Clin. Immunol. 94 (2): 393–400.
 • Z y s k a B . 2001. Grzyby powietrza wewnętrznego w krajach europejskich. Mikol. Lek. 8 (3/4): 127–140
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3157c960-340d-41ab-a7ec-11fd274c3108
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.