PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Poradnictwo żywieniowe, jako innowacyjny komponent pakietu usługowego gabinetów kosmetycznych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Nutrition consultancy as an innovative component of the beauty salons’ service package
RU
Konsul’tacija po voprosy pitanija kak innovacionnyjj komponent paketa uslug kosmeticheskikh kabinetov
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące idei wdrożenia usług poradnictwa żywieniowego jako innowacyjnej składowej oferty gabinetów kosmetycznych. Omówiono specyfikę innowacji w sektorze usług. Wskazano wzajemne korelacje między żywieniem człowieka a zdrowiem i urodą. Zaprezentowano efekty badań dotyczących postaw właścicieli i klientów gabinetów kosmetycznych wobec proponowanych zmian innowacyjnych. Badania przeprowadzone zostały metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 68 właścicieli i 684 klientek gabinetów kosmetycznych z rejonu Trójmiasta. Stwierdzono pozytywne postawy respondentów wobec proponowanej formy innowacji. Według badanych, wzbogacenie oferty gabinetów kosmetycznych o usługi poradnictwa żywieniowego może przynieść wymierne korzyści zarówno ich właścicielom, jak i klientom. Korzystne implikacje mogą mieć charakter marketingowy (poprawa wizerunku rynkowego, wzrost konkurencyjności firmy, poprawa efektywności zabiegów kosmetycznych), ekonomiczny (wzrost dochodów), jak i społeczny (oszczędność czasu, wzrost świadomości żywieniowej, propagowanie zasad racjonalnego żywienia).
EN
In his article, the author presented considerations on the idea of implementation of nutrition consultancy services as an innovative component of the beauty salons’ offer. He discussed the specificity of innovations in the service sector indicating correlations between human nutrition and health and beauty. He presented the effects of research on attitudes of owners and clients of beauty salons towards the proposed innovative changes. The research was carried out by the method of the area of Tricity. He ascertained respondents’ positive attitudes towards the proposed form of innovation. In the respondents’ opinion, enhancement of the offer of beauty salons with nutrition consultancy services may yield measurable benefits to both their owners and clients. Favourable implications may be of the marketing (improvement of the market image, growth of firm’s competitiveness, improvement of effectiveness of cosmetic procedures), economic (growth of incomes), and social (time economy, growth of nutrition awareness, promotion of the principles of rational nutrition) nature.
RU
В статье представили рассуждения, касающиеся идеи внедрения услуг консультации по вопросу питания в качестве инновационной составляющей mпредложения косметических кабинетов. Обсудили специфику инноваций в секторе услуг. Указали взаимоотношения между питанием человека и здоровьем и красотой. Представили эффекты исследований, касающихся отношения владельцев и клиентов косметических кабинетов к предлагаемым инновационным изменениям. Исследования провели по методу анкетного интервью среди 68 владельцев и 684 клиенток косметических кабинетов из района Труймяста. Констатировали положительное отношение респондентов к предлагаемой форме инноваций. По мнению опрошенных обогащение предложения косметических кабинетов услугами консультации по вопросам питания может принести измеримые выгоды как их владельцам, так и клиентам. Благоприятные импликации могут иметь маркетинговый (улучшение рыночного имиджа, рост конкурентоспособности фирмы, повышение эффективности косметических процедур), экономический (рост доходов), а также социальный характер (экономия времени, рост осведомленности в вопросах питания, популяризация принципов рационального питания).
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.432-443,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Bibliografia
 • Biernat J. (2006), Żywienie a uroda, Astrum, Wrocław.
 • Drucker P.F. (2004), Innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa.
 • Gallouj F. (2002), Innovtion in services and the attendat old and new myths, “Journal of Socio-Economics”, No. 31.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2007), Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kaniewska M. (2011), Kosmetologia. Podstawy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Kim W.C., Maugborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 • Krzysztoszek J. (2011), Komunikacja marketingowa na rynku usług kosmetycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Küpper C. (2001), Service Innovation – A Review of the State of the Art, LMU.
 • Kusa R. (2004), Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych. Studium przypadku, (w:) Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw: wyzwania współczesności, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” nr 1030.
 • Metelska J., Rauer K., Nowakowska E. (2008), Klient na rynku usług kosmetycznych, “Polish Journal of Cosmetology”, nr 11(2).
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2007), Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym – odmienność czy podobieństwo?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 453, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 8.
 • Niedzielski P. (2008), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, (w:) Filipiak B. (red.) Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rutkowski I. (2007), Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa.
 • Sojkin B. (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 • Żołnierski A., Drozdowski R., Górzyński M., Klimczak P., Koć P., Korczyński M., Pander W., Saragata M., Wojnicka E. (2006), Innowacyjność 2006, Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, Raport PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-31070f79-2a43-4542-a1b4-7adad8e62dc0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.