PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 4 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wielokryterialnej metody podejmowania decyzji (AHP) do wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzaniem ścieków do gruntu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The use of Analytical Hierarchy Process (AHP) for choosing of the on-site wastewater treatment plant with soil absorption system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach nie uzyskuje się już w skali kraju akceptowalnej wartości wskaźnika opłacalności budowy systemów zbiorczych, a procent skanalizowania (systemy zbiorcze i indywidualne) mieszkańców jest nadal niski, szczególnie na wsi. Konieczne wydaje się więc uzupełnianie systemów zbiorczych systemami indywidualnymi, a zwłaszcza oczyszczalniami przydomowymi. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano analizę wyboru metodą AHP czterech wariantów oczyszczalni przydomowej z odprowadzaniem ścieków do gruntu. Wykazano, że metodę tę można z powodzeniem wykorzystywać do wyboru wariantu przydomowej oczyszczalni ścieków, przy czym warto mieć na uwadze to, czy priorytetem ma być system, czy odbiornik, czy też oba subkryteria są równoważne. W przypadku równoważnego znaczenia odbiornika i systemu najbardziej korzystna okazała się domowa oczyszczalnia ścieków z ciśnieniowym systemem infiltracji do gruntu, a najmniej korzystny – osadnik gnilny z systemem infiltracyjnym do gruntu. W wariancie priorytetowo traktowanego systemu domowa oczyszczalnia ścieków z systemem ciśnieniowym przeważała nad pozostałymi rozwiązaniami na tyle nieznacznie, że z praktycznego punktu widzenia również warianty osadnika gnilnego z systemem infiltracji ciśnieniowym i klasycznym (grawitacyjnym) mogą okazać się równoważne. W przypadku uznania za priorytet względów środowiskowych za najlepszą i wyraźnie przeważającą nad pozostałymi wariantami należy uznać także domową oczyszczalnię ścieków z systemem ciśnieniowym. Przeprowadzone analizy polegające na przypisaniu określnych wartości punktowych potwierdziły wcześniejsze opinie o istotnej roli doświadczenia prowadzącego analizę lub korzystania z uśrednionych wartości uzyskanych z analiz wykonanych przez kilka osób.
EN
In recent years, there is already not achieved in Poland the acceptable costeffectiveness ratio of the construction of collecting systems and the rate of sewerage (collective and individual systems) is still low, especially in the countryside. Therefore it seems to be necessary to supplement the networks (sewerage) systems by individual treatment plants. In the article the choice of four variants of on-site wastewater treatment plant with soil absorption system using AHP analysis was presented and analysed. It has been shown that this method can be successfully used to select the variant of onsite wastewater treatment plant with soil absorption system. It should be taken into consideration which of two sub-criteria: system and receiver is a priority. It is also possible that both sub-criteria are equivalent. In the case of equivalent importance of system and receiver, domestic wastewater treatment plant with a pressurized soil absorption system was the most favourable, and the least favourable – septic tank with soil absorption system. In the variant of a “system” priority, domestic wastewater treatment plant with a pressurized soil absorption system prevailed over other variants but so little that from practical point of view also variants of septic tank with pressure and classic (gravitational) soil absorption system may be chosen. In the case of environmental factors priority a domestic wastewater treatment plant with a pressurized soil absorption system should be considered as the best one. The analyses carried based on certain attribute values confirmed earlier opinions on the important role of decision-makers’ experience or the usefulness of average values obtained from the analysis performed by several people.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
4
Opis fizyczny
s.15-28,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
autor
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
Bibliografia
 • Adamus, W., Gręda, A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 2, 5–36.
 • Adamus, W., Łask, P. (2010). Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt, 41(4), 73–100.
 • Downarowicz, O., Krause, J., Sikorski, M., Stachowski, W. (2000). Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomi, Zakład Ergonomi i Eksploatacji Systemów Technicznych.
 • Fabisiak, L., Ziemba, P. (2011). Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użyteczności serwisów internetowych. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 656, Studia Informatica, 28.
 • Karczmarczyk, A. (2013). Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych. Przegl. Nauk. – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61, 311–322.
 • Karolinczak, B. (2014). Zastosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. Inżyn. Ekol., 40, 129–136
 • Michalczyk, L. (2011). Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników. Ekonomia Mened., 9, 121–134.
 • Mucha, Z., Iwanejko, R. (2012). Zastosowanie metody AHP do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z małej jednostki osadniczej. Gaz Woda Tech. Sanit. 10, 444–447.
 • Satty, T. (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. Europ. J. Operational Res., 48, 9–26, North–Holland.
 • Skorupka, D., Duchaczek, A. (2010). Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych. Zesz. Nauk. WSOWL, 3(157).
 • Sobczyk, W., Kowalska, A., Sobczyk, E. (2014). Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny Jasiołki. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 30, 2, 157–172.
 • Stępniewska, M. (2011). Przykłady rozwiązań kanalizacyjnych na terenach niezurbanizowanych w Polsce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Kanalizacja terenów niezurbanizowanych”, Ostrów Wielkopolski, 10–11 marca 2011.
 • Tułecki, A., Król, S. (2007). Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu. Probl. Eksploat., 2.
 • Wota A. (2005). Próba zastosowania metody AHP do oceny wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej., 4, 157–169.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Dz.U. z 2014 r., poz. 995 [2014a].
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. z 2014 r., poz. 1800 [2014b].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-304ef871-4a26-4b00-b819-72a09682ccde
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.