PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 342 |
Tytuł artykułu

Wpływ terminu sadzenia, pielęgnacji, nawożenia NPK i wielkości sadzeniaków na współczynnik rozmnażania ziemniaków w rejonie Olsztyna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of planting date, weed control, NPK fertilization level and seed potato size on the reproduction coefficient in the region of Olsztyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В 1977-1979 гг. опытной станции Лэнжаны Сельскохозяйственной академии в Ольштыне сравнивали влияние некоторых агротехнических факторов, в частности: срока посадки, мероприятий по уходу, удоб­рения и величины саженцев на урожай и число сортов картофеля Янка и Леда. Установлено, что в общей прибавке урожая полученной при приме­нении оптимальных агротехнических факторов правильные мероприятия по уходу составляли 32%, ранний срок посадки 29%, высший уровень минерального удобрения 23%, а более крупные саженцы 14%. Процент­ное участие саженцев в урожае заметно повышалось только в случае более поздней посадки (9%) и применения более низкого уровня ми­нерального удобрения (8%). Урожай и число саженцев с 1 гектара, а также коэффициент размножения повышались при применении правиль­ных мероприятий по уходу и использовании более крупных саженцев при посадке. При ранней посадке удовлетворительный урожай сажен­цев получали применяя более низкую дозу NPK - 105 кг/га. Среди сравниваемых сортов более пригодным для продукции саженцев ока­зался сорт Янка, чем сорт Леда. Он обеспечивает более высокий уро­жай саженцев при более низкой дозе минерального удобрения.
EN
The effect of some agrotechnioal factors, such as planting date, weed control fertilization and seed potato size, on the yield and number of potatoes of the Janka and Leda varieties was compared in 1977-1979 at the Agricultural Experiment Station Łężany, Agricultural University of Olsztyn. It has been found that in the total yield increment obtained at application of optimum agrotechnical factors the correct weed control constituted 32%, early planting date - 29%, higher mineral fertilization level - 23% and bigger seed potatoes - 14%. The percentual share of seed potatoes in the yield increased distinctly only at delayed planting (9%) and at lower mineral fertilization level (8%). The yield and number of seed potatoes from 1 hectare and the reproduction coefficient can be increased by the application of correct weed control and using bigger tubers in planting. At earlyier planting dates a satisfactory yield of seed potatoes can be obtained at application of lower NPK rate -105 kg/ha. A- mong the varieties compared more suitable for cultivation for seed potatoes ap­peared to be the Janka than the Leda variety. It ensures a high yield of seed po­tatoes at a lower mineral fertilization rate.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
342
Opis fizyczny
s.187-195,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn
Bibliografia
 • 1. Birecki M., Roztropowicz S.: Gęstość sadzenia różnej wielkości kłębów ziemnia­ka. Roczn. Nauk Roln., A, 92, 3, 389-405, 1966.
 • 2. Fotyma M., Wierzejska A.: Plonowanie ziemniaków w zależności od poziomu nie­których czynników agrotechnicznych. Biul. Inst. Ziemn., 8, 85-91, 1971.
 • 3. Gójski В., Ciepła В.: Wpływ gęstości sadzenia bulw różnej wielkości na plono­wanie odmian ziemniaka Krokus, Pierwiosnek. Biul. Inst. Ziemn., 24, 77-94, 1980.
 • 4. Kusiorska K., Majkowski K., Paprocki S.: Gęstość sadzenia ziemniaków-uprawia­nych na sadzeniaki. Cz. II. Wpływ zwartości łanu na plon bulw i jego strukturę u pięciu odmian ziemniaków. Roczn. Nauk Roln., A, 98, 2, 131-149, 1973.
 • 5. Łuniewski H.: Wpływ wielkości sadzonych kłębów i gęstości sadzenia na plon sa­dzeniaków. Biul. Branż. Hod. Rośl. Nas., 2, 17-20, 1970.
 • 6. Mackiewicz Z., Songin W.: Wpływ pielęgnowania ziemniaków w okresie od sadzenia do wschodów na plon i występowanie chwastów. Zesz. Nauk. WSR Szczecin, 25, 77-81, 1967.
 • 7. Paprocki S., Samul I., Kondratowicz 3.: Wpływ gęstości i terminu sadzenia na dynamikę wzrostu i plonowania ziemniaków. Roczn. Nauk Roln., A, 102, 3, 89-100 1977.
 • 8. Roztropowicz S.: Termin sadzenia, wpływ wielkości sadzeniaków i gęstości-sadze­nia na plonowanie ziemniaka. Roczn. Nauk Roln., A, 83, 3, 87-92 1963.
 • 9. Roztropowicz S., Wardzyńska H.: Wrażliwość odmian ziemniaków uprawianych w plo­nie głównym na opóźnienie terminu sadzenia. Inst. Ziemn. IV Sesja Nauk., War­szawa 1971.
 • 10. Songin W.: Wpływ gęstości sadzenia na plon ziemniaków i niektóre aspekty jego struktury w nawiązaniu do uprawy sadzeniaków. Zesz. Nauk WSR Szczecin, 17, 35- -52, 1964.
 • 11. Wierzejska A., Fotyma M., Fotyma E.: Wpływ terminu sadzenia na efektywność na­wożenia ziemniaków. Biul. Inst. Ziemn. 12, 63-81, 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f48eb7c-5855-4eab-ab48-106db8a78759
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.