PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 3 |
Tytuł artykułu

Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?

Warianty tytułu
EN
Natura 2000 in the Lublin voivodeship – a development barrier or opportunity for municipal government?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było określenie znaczenia obszarów Natura 2000 dla rozwoju lokalnego w województwie lubelskim. Przyjęto hipotezę, że utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (ESE N2000) wpłynęło na pogorszenie się sytuacji społeczno-gospodarczej gmin, co uwidoczniło osłabienie potencjału dochodowego budżetów oraz skłonności do inwestowania samorządów gmin z udziałem obszarów ESE N2000. Założono także, że ograniczenia ochronne spowodowały potrzebę znaczących ingerencji w planowanie przestrzenne w tych gminach. W związku z tymi założeniami przyjęto, że w badanych samorządach będzie dominować postrzeganie sieci Natura 2000 jako bariery rozwoju. Realizacji celu i weryfikacji hipotezy służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategii rozwoju badanych jednostek terytorialnych oraz dokumentów stanowiących formalne narzędzia realizacji idei sieci Natura 2000. Wykazano, że gminy, w których były zlokalizowane elementy tworzące ESE N2000, charakteryzowały się bardziej korzystną sytuacją w zakresie zarówno poziomu, jak i dynamiki własnego potencjału dochodowego w porównaniu do pozostałych gmin badanego regionu. Najkorzystniejszą sytuację, tak w zakresie własnego potencjału dochodowego, jak skłonności do inwestowania, wykazywały gminy o znaczącym udziale obszarów Natura 2000 w powierzchni. W analizach SWOT nie wskazywano jednoznacznie na Naturę 2000 jako barierę, ale też nie postrzegano jej jako stymulanty rozwoju. Nieliczna grupa gmin zaczęła wykorzystywać lokalne walory przyrodnicze jako element tworzonej marki terytorialnej. W świetle przedstawionych wyników badań brak jest wyraźnych podstaw do potwierdzenia hipotezy o niekorzystnym wpływie ESE N2000 na lokalne gospodarki.
EN
The aim of the article was to determine the importance of Natura 2000 areas to local development in the Lublin voivodeship. It is hypothesized that the establishment of the European environmental networking programme Natura 2000 (N2000 EEN) resulted in a deterioration of the socio-economic situation of municipalities, as evidenced by the weakening of the income potential of budgets and the willingness of local authorities to invest in the Natura 2000 EEN areas. It is also assumed that protective restrictions have caused a significant need for intervention in the Master Plans of those municipalities. In connection with the above-mentioned assumptions, it has been assumed that the perception of the Natura 2000 network as a barrier to development will be dominant in the surveyed local governments. Literature analysis was used in order to achieve the aim and verify the hypothesis, including the analysis of strategic development documents of the administrative units and the Natura 2000 implementing instruments. It has been shown that the municipalities which included Natura 2000 areas featured a more favorable situation in terms of both the level and the dynamics of their income potential, as compared to other municipalities of the region. The most favorable situation, both in terms of income potential and the tendency to invest, was in the municipalities with a significant share of the Natura 2000 areas. The SWOT analysis has not clearly indicated the importance of Natura 2000 as a barrier, but it has not been seen as a stimulant for development. A small group of municipalities began to use their local natural values as elements of the developing territorial brands. In the light of the presented test results, there is no clear reason to confirm the hypothesis of an adverse effect of the Natura 2000 EEN on the local economy.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.87-109,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Bibliografia
 • Bołtromiuk A. (2012). Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych Europejską Siecią Ekologiczną. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 7 (1), 117–128.
 • Bołtromiuk A., Perepeczko B. (2010). Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój gmin wiejskich – impuls czy hamulec? W: Bołtromiuk A. (red.). Europejska Sieć Ekologiczna
 • Na tura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa (s. 17–33). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Cent J., M. Grodzińska-Jurczak, A. Pietrzyk-Kaszyńska, J. Gutowska, (2015). Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty. Wieś i Rolnictwo, 3 (168), 91–106.
 • Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2010). Relacje gmin „naturowych” z otoczeniem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: Bołtromiuk A. (red.). Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa (s. 127–141). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Koncepcja marki lokalnej i strategia promocji marki gminy Urszulin. Dokument opracowany przez agencję ComPress S.A. na zlecenie Gminy Urszulin. Warszawa 2009.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M. (2007). Potencjał dochodowy samorządów Polsce. Warszawa: Difin.
 • Pięcek B. (2010). Działalność inwestycyjna gmin objętych siecią Natura 2000. W: Bołtromiuk A. (red.). Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa (s. 142–171). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Pięcek B. (2011). Sytuacja finansowa gmin objętych siecią Natura 2000 na tle regionu Zielone Płuca Polski i kraju. W: Bołtromiuk A. (red.). Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 (s. 61–97). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2014 r. GUS, Warszawa 2015.
 • Stanicka M., Kałamucka W., Mesuła M. (2013). Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie. Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 68 (1), 39–56.
 • Strategia marki Janów Lubelski zoom natury, Janów Lubelski 2013.
 • Strategia marki Zwierzyniec, http://www.bramyroztocza.pl/static/download/strategia%-20Marki%20Zwierzyniec.pdf [dostęp: 04.06.2016].
 • Strategia rozwoju gminy Józefów na lata 2015–2030, Józefów 2015.
 • Strategia rozwoju lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata 2014–2022, Janów Lubelski 2014.
 • Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.). Urząd Marszałkowski w Lublinie, Lublin 2014.
 • Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. (Projekt, Lublin–Tomaszów Lubelski, grudzień 2015, http:// http://www.tomaszow-lubelski.pl/upload/files/2016/2016_05/aktywne_roztocze_strategiczny_plan.pdf [dostęp: 04.06.2016].
 • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 182, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Strzeleckich PLH060099.
 • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2015 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 179, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi PLH060097.
 • Zawora J., Zawora P. (2014). Stan finansów samorządowych u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Przedsiębiorstwo i Region, 6, 59–70.
 • Zegar J.S. (2010). Warunki środowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 1 (146), 106–121.
 • Zwolińska-Ligaj M. (2013). Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (4), 473–479.
 • Zwolińska-Ligaj M. (2015). Functional classification of rural areas in the Lubelskie voivodship including their natural values. Barometr Regionalny, 13 (1), 67–75.
 • Źródła internetowe:
 • http://www.gdos.gov.pl
 • http://www.lubelskie.pl.
 • http://www.natura2000.gdos.gov.pl.
 • https://bdl.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2eeef2f0-868a-4270-8a53-0687cdd280e4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.