PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 63 | 1 |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku żywności regionalnej i tradycyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Determinants of purchasing decisions in the regional and traditional food market
RU
Obuslovlennosti reshenijj o pokupke na rynke regional'nykh i tradicionnykh pishchevykh produktov
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Produkty tradycyjne to produkty, które wytwarza się według tradycyjnych receptur z wykorzystaniem odpowiedniego surowca uzyskanego w specyficznych warunkach przyrodniczo-klimatycznych. Zazwyczaj produkty tradycyjne są jednocześnie produktami regionalnymi − wytwarzanymi na konkretnym terenie, a ich cechy związane są z warunkami istniejącymi na danym terenie, z którymi to wyrobami utożsamiają się mieszkańcy regionu. Chociaż produkty te cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, niewielu z nich świadomie podejmuje decyzje o ich zakupie. Celem pracy było określenie zachowań konsumentów w zakresie powodów dokonywania zakupów żywności tradycyjnej i regionalnej, a także wskazanie czynników, które mają istotny wpływ na ich decyzje zakupowe. Badania metodą ankietową przeprowadzono wśród 130 celowo wybranych konsumentów z województwa pomorskiego. Zastosowano autorski kwestionariusz zawierający pytania dotyczące m.in. znajomości produktów tradycyjnych i regionalnych, rodzajów i częstotliwości ich spożywania oraz motywów, jakimi kierują się konsumenci, wybierający tego rodzaju produkty. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość konsumentów nie zna definicji żywności tradycyjnej i regionalnej, nie potrafi nazwać produktów typowych dla swojego regionu, ale kupuje i spożywa produkty tego rodzaju. Badani są więc konsumentami nieświadomymi, wyniki przeprowadzonych badań wskazują więc na potrzebę edukacji konsumentów w tym zakresie. Implikacje praktyczne − wskazania potencjalnych możliwości rozwoju rynku tego rodzaju żywności w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Traditional products are products which are produced according to traditional recipes with a suitable raw material obtained under specific conditions. Typically, traditional products are also regional products - produced in a particular area, and their characteristics are related to the conditions existing in the area, with which products inhabitants of the region are identified. Although these products are becoming more popular among consumers, just few of them consciously decide on their purchase. The aim of this study was to determine consumer’s behaviour with regard to the reasons of purchasing traditional and regional food, as well as to identify factors that have a significant impact on their purchasing decisions. The research method was a survey conducted among 130 deliberately selected consumers from the Pomeranian region. The author used a questionnaire concerning, among others, knowledge of traditional and regional products, types and frequency of their consumption and motives driving consumers choosing such products. The study shows that most consumers do not know the definition of traditional and regional foods, cannot name typical products from their region, but buy and consume products of this kind. The respondents are therefore unaware consumers; therefore, the results of the study indicate the need for consumer education in this field. Practical implications - an indication of the potential market development of this kind of food in Poland.
RU
Традиционные продукты – продукты, которые производятся по традиционным рецептам с использованием соответствующего сырья, полученного в специфических природно-климатических условиях. Как правило, традиционные продукты – это заодно региональные продукты, производимые на конкретной территории, а их свойства связаны с условиями, существующими на данной территории; с этими продуктами отождествляют себя жители региона. Хотя эти продукты вызывают все больший интерес потребителей, немногие из них сонательно принимают решения о покупке их. Цель работы – определить поведение потребителей в отношении причин приобретения традиционных и региональных пищевых продуктов, а также указать факторы, существенно влияющие на их решения о покупке. Опрос провели среди 130 неслучайно избранных потребителей из Поморского во еводства. Применили авторский вопросник, содержащий вопросы, касающиеся, в частности, знания традиционных и региональных продутов, видов и частотности потребления их, а также мотивов, какими руководствуются потребители, выбирающие такие продукты. Проведенные опросы показывапют, что большинство потребителей не знает определения традиционных и региональных пищевых продуктов, не умеет назвать продукты, типичные для своего региона, но покупает и потребляет такие продукты. Следовательно, опрошенные – несознательные потребители, а результаты проведенного изучения указывают на потребность в обучении потребителей в этом отношении. Практические импликации – указать потен- циальные возможности развития рынка таких пищевых продуктов в Польше. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
1
Opis fizyczny
s.401-412,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Bibliografia
 • Batyk I., Smoczyński S. (2011), Determinanty wpływające na zakup żywności tradycyjnej i regionalnej, „Zeszyty Naukowe UEP”, nr 206.
 • Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań, grant Fundacji Fundusz Współpracy, http://www.agro-smak.org.pl/files?id_plik=126 [dostęp: 30.05.2016].
 • Bryła P. (2013), Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 30.
 • Grębowiec M., (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, „ZN SGGW Probl. Roln. Świat.”, nr 10(25).
 • Jasiński J., Rzytki M. (2005), Produkty regionalne, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Kafel P. (2010), Znaki jakości wyrobów spożywczych, „Zarządzanie Jakością”, nr 1(24).
 • Kiejlan K. (2011), O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów tradycyjnych i funkcjonalnych, ODR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Korzeniowska-Ginter R. (2010), Znajomość produktów tradycyjnych wśród mieszkańców Pomorza, „Prace i Mat. Wydz. Zarządzania UG”, nr 2/2.
 • Mirońska D. (2010), Zachowania nabywców na rynku – trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, „ZN SGH”, nr 15(27).
 • Rejman K., Halicka E., Nagalska H. (2015), Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumenta, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3(168).
 • Urban S., Michałowska M. (2013), Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie woj. lubuskiego, „Roczn. Ekonomii Roln. i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 100(2).
 • Wilczyńska A. (2014) Znaki gwarantowanej jakości jako forma promocji produktu na przykładzie miodu, „ZN AM w Gdyni”, nr 86.
 • Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009) Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowanych polskich konsumentów, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(64).
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci [dostęp: 31.05.2016]
 • http://www.wodr.konskowola.pl [dostęp: 31.05.2016]
 • http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html [dostęp: 31.05.2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2eaf72f5-ee32-4477-a688-3d52e3f0a45d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.