PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Trends in agricultural and forest land use changes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nasilające się współcześnie procesy urbanizacyjne prowadzą m.in. do zmian w strukturze funkcjonalnej terenów wiejskich. Na terenach tych, na podstawie analizy opra­cowań planistycznych sporządzanych w podczas miejscowego planowania przestrzennego, można zobserwować regularny przyrost powierzchni przeznaczanych na cele nierolnicze i nieleśne [Sobotka, Młynarczyk 2010]. Kosztem obszarów użytkowanych rolniczo wzrasta powierzchnia terenów zabudowanych oraz terenów leśnych. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne powinny być przezna­czane obszary nieproduktywne, a w przypadku ich braku - obszary o najmniejszej przy­datności do celów rolniczych. Ze względu na ciągły wzrost powierzchni zabudowanych zmniejsza się powierzchnia terenów „najbardziej przydatnych do zabudowy". W efekcie można zaobserwować proces wypierania funkcji rolniczej przez zabudowę mieszkaniową, usługową czy przemysłową. Dodatkowo ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rol­nych i leśnych z 2009 r. zniosła obowiązek uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia terenów na cele nierolnicze i nieleśne na obszarach administracyjnych miast. W artykule przedstawiono analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych dla gmin w Polsce pod kątem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele. Badania obejmowały zmiany przeznaczenia dokonane w miejscowych planach zagospoda­rowania przestrzennego w ustaleniach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowa­nia przestrzennego (wydane decyzje o warunkach zabudowych i zagospodarowania terenu). Badania, bazujące na wynikach ankiet „Planowanie przestrzenne w gminach" Głównego Urzędu Statystycznego, prezentują dynamiczny wzrost przypadków zmiany przeznaczenia terenów na cele nierolnicze i nieleśne w okresie 2004-2010.
EN
Increasing urbanization has led to changes in the functional structure of rural areas. In these areas, on the basis of planning studies prepared by local land-use planning commissions, there has been a gradual growth in areas designated as non-agricultural and non-forest. Land used for development has been taken at the expense of agricultural and forest areas. According to regulations on the protection of agricultural land and forests, land taken for non-agricultural and non-forest purposes should come from land designated as non-productive, or given a lack thereof should come from land designated with the lowest suitability for agricultural purposes. Due to the continuous growth of developed areas there has been a decrease in the availability of land designated as "suitable for development". As a result of this process, land for agricultural purposes has been displaced by housing developments and land for community or industrial purposes. In addition, changes in the law on the protection of agricultural and forest land in 2009 abolished the requirement to obtain permission to change land use for the non-agricultural and non-forest administrative areas of cities. This paper presents an analysis of the results of surveys conducted with municipalities in Poland and their changes in agricultural and forestry land use. The study included the changes in land designations made by local land-use plans, the findings of the studies of conditions, and the direction of zoning decisions made on development and land use. This study was based on the results of surveys, "Spatial planning in municipalities", by the Cen­tral Statistical Office, and it shows the dynamic growth in cases of non-agricultural land and forest reassignment from 2004 to 2010.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
s.27-40,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Błędowska B., Bonicki M., 2005. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych a plan miejscowy. Nieruchomości C.H. Beck, nr 9 (85).
  • Cymerman R., 2011. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. UWM Olsztyn.
  • Domański R., 1982. Podstawy planowania przestrzennego. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
  • Kokoszka P., 2011. Planowanie przestrzenne na szczeblu gminy, studium porównawcze na przykładzie kraju, województwa małopolskiego oraz miasta Krakowa. Praca magisterska wykonana w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.
  • Sobotka S., Młynarczyk K., 2010. Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ujęcie ilościowe). Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 9(1) 2010, 111-124.
  • www.mi.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm (PP-1 Planowanie przestrzenne w gminie. Dane GUS z lat 2003-2009)
  • www.planowanie.um.krakow.pl (Dane Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d04fcef-41a1-4b43-9163-6ccfecd42d98
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.