PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 1 |
Tytuł artykułu

Utilising the professional potential of the elderly in the process of construction of silver economy in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wykorzystanie potencjału zawodowego osób starszych w procesie budowy srebrnej gospodarki w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The issue of professional activity of the elderly is currently the subject of intense debate. The projected decline in the population of young people makes it necessary to raise the level of professional involvement of the more mature part of the labour force. The increase in the economic activity of people aged 50+ is seen as an opportunity to preserve the continuity of economic growth. This paper explores the issue of the possibility of utilising the professional potential of elderly people in the context of the construction of silver economy, paying attention to the possible benefi ts stemming from the implementation of its principles.
PL
Kwestia aktywności zawodowej osób starszych jest aktualnie przedmiotem ożywionej dyskusji. Prognozowany spadek populacji osób młodych rodzi konieczność podniesienia poziomu zaangażowania zawodowego dojrzałej części zasobów pracy. W zwiększeniu aktywności zawodowej osób w wieku 50+ upatruje się szansy na zachowanie ciągłości wzrostu gospodarczego. W niniejszej pracy poddano analizie kwestię możliwości wykorzystania potencjału zawodowego osób starszych w kontekście budowy srebrnej gospodarki, zwracając uwagę na możliwe korzyści wynikające z wprowadzenia jej zasad.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Opis fizyczny
p.81-91,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Macroeconomics and Finance, Faculty of Economics and Management, University of Zielona Gora, Podgorna 50, 65-001 Zielona Gora, Poland
 • Department of Macroeconomics and Finance, Faculty of Economics and Management, University of Zielona Gora, Podgorna 50, 65-001 Zielona Gora, Poland
Bibliografia
 • Chiva, A., Manthorpe, J. (2009). Older Workers in Europe. Open University Press, Maidenhead, 9–14.
 • Dezaktywizacja w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań. (2008). Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Warszawa, 22–24.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Komunikat Komisji Europejskiej, KOM Bruksela, 3.3.2010.
 • Europe’s demographic future. Facts and fi gures on challenges and opportunities. (2007). European Commission, Luxembourg, 96
 • Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się społeczeństwa. [In:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i Rekomendacje, 141, http://www.brpo.gov.pl/sites/default/fi les/13541772380.pdf (25.07.14).
 • Kijak, R.J., Szarota, Z. (2013). Starość. Między diagnozą a działaniem. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 31.
 • Klimczuk, A. (2011). Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki. [In:] M. Grzybowski (Ed.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 57.
 • Opinie o zmianach w systemie emerytalnym BS/77/2012, 2012. CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_077_12.PDF (20.06.14).
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050. (2014). GUS Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014–2050-opracowana-2014-r-,1,5.html.
 • Przemiany demografi czne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce. (Demographic Change and Aging: Implications for Local Labour Markets in Poland). (2013). OECD, LEED, http://pokl.wup.lodz.pl/images/pliki/raporty/lokalne_scenariusze_zmian_demografi cznych_oecd_leed.pdf (21.06.14).
 • Radvanský, M., Páleník, V. (2011). Silver economy as possible export direction at ageing Europe – case of Slovakia, EcoMod 3280, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fecomod.net%2Fsystem%2Ffi les%2FSilver%2520economy%2520as%2520possible%2520export%2520direction%2520at%2520ageing%2520Europe_0.pdf&ei=bAjcU9CSDe6f7AbRxYC4CA&usg=AFQjCNGB5XS06AjH6hSiLOpOaceDFJYmsg&bvm=bv.72197243,d.ZGU (31.07.14)
 • Rzońca, A., Wojciechowski, W. (2008). Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, 4–5.
 • Schimanek, T. (2012). Zatrudnienie osób starszych [In:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i Rekomendacje, 86, http://www.brpo.gov.pl/sites/default/fi les/13541772380.pdf (28.07.14).
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. (Human Capital Development Strategy 2020). (2013). MPiPS, Warszawa, http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/Strategia_Rozwoju_Kapitalu_Ludzkiego_2020.pdf.
 • Taylor, P. (2013). Older workers in an Ageing Society: Critical Topics in Research and Policy. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2012 r., http://www.zus.pl.
 • Wiek a zatrudnienie w nowych państwach członkowskich. (2006). Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Pracy i Życia, Dublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2cfa1397-786c-47da-9f7d-5296982f21db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.