PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Integrated maize protection in Poland – current state of research and implementation

Warianty tytułu
PL
Integrowana ochrona kukurydzy w Polsce – aktualny stan badań i wdrożeń
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Integrowana ochrona roślin będzie obligatoryjnie stosowana w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 roku. W odniesieniu do kukurydzy (Zea mays L.) nowy sposób podejścia do ograniczania liczebności i szkodliwości agrofagów nie wprowadza rewolucyjnych zmian w metodach jakie dotychczas stosowano, jednak pozwala bardziej zracjonalizować ich wykorzystanie. Integrowana ochrona roślin za priorytetowe uznaje wykorzystanie wszystkich niechemicznych metod ograniczania zagrożenia ze strony agrofagów, a dopiero w ostateczności zezwala na użycie chemicznych środków ochrony roślin, w oparciu o progi ekonomicznej szkodliwości, jeśli takie zostały wyznaczone w tej metodzie. Szczególny nacisk kładzie się na monitorowanie występowania agrofagów oraz ustalenie potrzeb i terminów ich optymalnego zwalczania. W pracy przedstawiono aktualny postęp w pracach badawczych prowadzonych nad kukurydzą realizowanych w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (IOR – PIB) w ostatnich kilku latach. Doświadczenia polowe oraz laboratoryjne wykonywane w ramach tematyki naukowo-badawczej IOR – PIB wykorzystywane są do tworzenia oraz aktualizowania metodyki integrowanej ochrony kukurydzy przed chwastami, szkodnikami i chorobami.
EN
The integrated plant protection will be obligatory in the European Union from 1 January 2014. With respect to maize (Zea mays L.) protection the new approach to reduce the number and harmfulness of pest populations does not bring radical changes in the control methods used so far, however it offers their more rational utilization. Taking into consideration the integrated plant protection against the pests all non-chemical methods are preferred for the pest control, and if their application is not effective, the use of chemical pesticides is recommended in order to maintain pest populations below the levels not causing economic losses. Particular emphasis should be put on the monitoring of the pests to analyse the needs and optimal dates for their effective control. This paper presents the current advances in research on maize protection carried out at the Institute of Plant Protection – National Research Institute (IPP – NRI) in the last few years. Field and laboratory experiments carried out within the framework of scientific and research programme of IPP – NRI may contribute to development and updating the methodology for integrated maize protection against weeds, pests and diseases.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.167-175,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
Bibliografia
 • Bereś P. 2006. Efekty chemicznego zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2003–2005. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 464–467.
 • Bereś P.K. 2007. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy uprawianej w zmianowaniu i monokulturze. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (1): 184–187.
 • Bereś P.K. 2008. Efekty biologicznego zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1281–1284.
 • Bereś P.K. 2010a. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla wybranych odmian kukurydzy o różnej wczesności. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 1: 18–23.
 • Bereś P.K. 2010b. Harmfulness of Ostrinia nublialis Hbn. on some non-Bt versus genetically modified Bt maize (Zea mays L.) cultivars in Poland in 2006–2007. J. Plant Prot. Res. 50 (1): 110–116.
 • Bereś P.K. 2010c. Efekty chemicznego zwalczania przylżeńców (Thysanoptera) na kukurydzy w okolicach Przeworska w latach 2008–2009. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 93–97.
 • Bereś P.K. 2010d. Harmfulness and effects of chemical control of Ostrinia nubilalis Hbn on sweet corn (Zea mays var. saccharata) in Rzeszów region in 2006–2009. Acta Sci. Pol., Agricultura 9 (4): 5–15.
 • Bereś P.K. 2011a. Mniej znane gatunki z gromady owadów (Insecta) zasiedlające rośliny kukurydzy (Zea mays L.) w południowowschodniej Polsce w latach 2005–2010. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 21–27.
 • Bereś P.K. 2011b. Występowanie oraz szkodliwość rolnic (Agrotinae) dla kukurydzy (Zea mays L.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2004–2010. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 593–598.
 • Bereś P.K. 2011c. The occurrence of aphids (Aphididae) on maize (Zea mays L.) in Krzeczowice near Przeworsk (south-eastern Poland) in 2005–2008. 2009. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (1): 3–12.
 • Bereś P.K. 2011d. Usefulness of selected seed dressing for integrated maize (Zea mays L.) protection against frit fly (Oscinella frit L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (4): 15–23.
 • Bereś P.K. 2012a. Flight dynamics of Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae) based on the light and pheromone trap catches in Nienadówka (south-eastern Poland) in 2006–2008. J. Plant Prot. Res. 52 (1): 130–138.
 • Bereś P.K. 2012b. Damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. to fodder maize (Zea mays L.), sweet maize (Zea mays var. Saccharata [Sturtev.] L.H. Bailey) and sweet sorghum (Sorghum bicolor [L.] Moench) near Rzeszów (south-eastern Poland) in 2008–2010. Acta Sci. Pol., Agricultura 11 (3): 3–16.
 • Bereś P.K., Drzewiecki S. 2011. Przydatność wybranych insektycydów do zwalczania chrząszczy Diabrotica virgifera Le Conte w kukurydzy (Zea mays L.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 167–176.
 • Bereś P., Gaj R., Grzebisz W., Kaniuczak Z., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Pruszyński S., Siódmiak J., Sulewska H., Tekiela A., Wachowiak H. 2007b. Integrowana Produkcja Kukurydzy (Z. Kaniuczak, S. Pruszyński, red.). Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 78 ss.
 • Bereś P.K., Górski D. 2012. Effect of earliness of maize cultivars (Zea mays L.) on damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae). Acta Sci. Pol., Agricultura 11 (2): 5–17.
 • Bereś P.K., Kaniuczak Z. 2010. Opracowanie programów zwalczania stonki kukurydzianej (Diabrotica virgifera LeConte) w Rzeczpospolitej Polskiej. s. 41–59. W: „Ochrona Terytorium Kraju przed Przedostawaniem i Rozprzestrzenianiem się Organizmów Kwarantannowych i Innych Stanowiących Szczególne Zagrożenia”. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 144 ss.
 • Bereś P.K., Kaniuczak Z., Sionek R. 2009. Analiza obserwacji nalotu chrząszczy Diabrotica virgifera LeConte na plantacje kukurydzy na podstawie odczytów z pułapek feromonowych i pokarmowych na Podkarpaciu w latach 2006–2008. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 86–90.
 • Bereś P.K., Kaniuczak Z., Tekiela A., Mrówczyński M., Pruszyński G., Paradowski A. 2007a. Ochrona kukurydzy przed agrofagami w integrowanej produkcji. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (4): 275–284.
 • Bereś P., Lisowicz F. 2005. Przydatność kruszynka (Trichogramma spp.) w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.) w gospodarstwach ekologicznych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1): 47–51.
 • Bereś P.K., Pruszyński G. 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej. Acta Sci. Pol., Agricultura 7 (4): 19–32.
 • Bereś P.K., Sionek R. 2010. The occurrence and sex ratio of Diabrotica virgifera Le Conte beetles on sweet maize (Zea mays var. saccharata) in south-eastern Poland near Rzeszów in 2007–2009. Veg. Crops Res. Bull. 73: 87–97.
 • Boller E., Avilla J., Joerg E., Malavolta C., Wijnands F., Esbjerg P. 2004. Integrated Production. Principles and Technical Guidelines. IOBC/WPRS Bull. 27 (2): 1–49.
 • Boroń M., Mrówczyński M. 2005. Nowe szkodniki w uprawie kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1): 68–71.
 • Drzewiecki S., Pietryga J. 2007. Zwalczanie ważniejszych szkodników w kukurydzy pastewnej insektycydem Proteus 110 OD. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (1): 209–217.
 • Drzewiecki S., Pietryga J. 2008. Przydatność nowej zaprawy insektycydowej w zwalczaniu wybranych szkodników kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 822–825.
 • Drzewiecki S., Pietryga J. 2009. Obserwacje nad występowaniem zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera LeConte) w południowo-zachodnim rejonie Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1681–1685.
 • Haliniarz M., Bojarczyk M. 2007. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (4): 145–148.
 • Kania C. 1962a. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. I). Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1–2 (25–26): 53–69.
 • Kania C. 1962b. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. II). Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3–4 (27–28): 183–216.
 • Kierzek K., Paradowski A., Krawczyk R. 2011. Effectiveness of weed control in maize (Zea mays L.) depending on the date and method of herbicide application. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (2): 57–73.
 • Korbas M. 2006. Głownie kukurydzy i inne choroby – szkodliwość i możliwości zwalczania. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 354–357.
 • Korbas M. 2007. Głownia pyląca kukurydzy (Sphacelotheca reiliana) – nowe zagrożenie w Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 136–140.
 • Korbas M. 2008. Sprawcy chorób a zmiany klimatyczne. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 771–776.
 • Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. 2007. Znaczenie i możliwości ograniczenia szkodliwych metabolitów pochodzenia grzybowego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 141–148.
 • Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1431–1438.
 • Krawczyk K., Kamasa J., Zwolińska A., Maćkowiak-Sochacka A. 2010. Pospolite chwasty polne jako potencjalne siedlisko bakterii patogenicznych dla kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 221–225.
 • Krawczyk K., Kamasa J., Zwolińska A., Maćkowiak-Sochacka A. 2011. Występowanie, charakterystyka i diagnostyka chorób bakteryjnych kukurydzy w Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 656–661.
 • Kucharczyk H., Bereś P.K., Dąbrowski Z.T. 2011. The species composition and seasonal dynamics of thrips (Thysanoptera) populations on maize (Zea mays L.) in southeastern Poland. J. Plant Prot. Res. 51 (3): 210–216.
 • Kuźniar T., Ropek D., Krysa A. 2012. Wykorzystanie grzyba owadobójczego Isaria fumosorosea do ograniczania szkodliwości omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w uprawie kukurydzy cukrowej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (2): 354–359.
 • Lisowicz F. 1996. Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania metod integrowanych w ochronie kukurydzy przed szkodnikami. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 36 (1/2): 5–46.
 • Lisowicz F., Kot J. 1999. Efekty introdukcji kruszynka (Trichogramma spp.) w zwalczaniu omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) na kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 39 (2): 493–495.
 • Lisowicz F., Tekiela A. 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie. s. 52–64. W: „Technologia Produkcji Kukurydzy” (A. Dubas, red.). Wieś Jutra, Warszawa, 133 ss.
 • Matyjaszczyk E., Tratwal A., Walczak F. 2010. Wybrane Zagadnienia Ochrony Roślin w Rolnictwie Ekologicznym i Integrowanej Ochronie Roślin. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 103 ss.
 • Metodyka 2009. Metodyka Integrowanej Produkcji Kukurydzy (Z. Kaniuczak, S. Pruszyński, red.). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, 47 ss.
 • Michalski T. 2009. Nie rezygnować z kukurydzy. s. 3–8. W: „Kukurydza Nowe Perspektywy”. Poradnik dla Producentów. Wyd. V. Agro Serwis, Warszawa, 84 ss.
 • Michalski T. 2012. Kukurydza poszerza kręgi. s. 10–12. W: „Kukurydza w Mistrzowskiej Uprawie. Poradnik Eksperta”. Top Agrar Polska, Poznań, 156 ss.
 • Michalski T. 2013. Rosnące znaczenie kukurydzy. s. 3–7. W: „Kukurydza Roślina Przyszłości Spełnia Oczekiwania”. Poradnik dla Producentów. Wyd. VII. Agro Serwis, Warszawa, 96 ss.
 • Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H., Bereś P. 2007. Nowe zagrożenia upraw rolniczych przez szkodniki ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (1): 323–330.
 • Olszak R.W., Pruszyński S., Lipa J.J., Dąbrowski Z.T. 2000. Rozwój koncepcji i strategii wykorzystania metod oraz środków ochrony roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 40 (1): 40–50.
 • Paradowski A. 2008. Alternatywa dla atrazyny w kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 640–645.
 • Paradowski A., Kierzek R. 2009. Ekonomiczne aspekty chemicznego odchwaszczania kukurydzy po wycofaniu atrazyny. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1630–1636.
 • PIORiN 2011. Zasięg występowania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera) w 2011 roku. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa. Dostępny w internecie: http://piorin.gov.pl/index.php?pid=1610, dostęp: 12.06.2012.
 • Pruszyński S., Bartkowski J., Pruszyński G. 2012. Integrowana Ochrona Roślin w Zarysie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań, 56 ss.
 • Ptaszyńska G., Sulewska H. 2007. Wpływ warunków pogodowych na porażenie kukurydzy grzybem Ustilago zeae Unger. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 280–283.
 • Sahajdak A., Bereś P.K., Konefał T. 2006. Diabrotica virgifera Le Conte – a new threat to maize crops in Poland and measures taken against the pest. J. Plant Prot. Res. 46 (2): 157–161.
 • Skorupska A. 2005. Szkodliwość gryzoni (Rodentia) w uprawach kukurydzy nasiennej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (2): 1075–1077.
 • Skorupska A. 2011. Reakcja przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na wybrane odmiany kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 204–207.
 • Sobiech Ł., Skrzypczak W., Sulewska H., Michalski T. 2011. Występowanie omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) i głowni guzowatej (Ustilago zeae Unger.) w uprawie odmian kukurydzy konwencjonalnej i z modyfikacją Bt. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1296–1300.
 • Sulewska H. 2011. Nowy sezon wegetacyjny już za pasem. s. 29–32. W: „Kukurydza Nowe Perspektywy”. Poradnik dla Producentów. Wyd. VI. Agro Serwis, Warszawa, 88 ss.
 • Sulewska H., Koziara W., Panasiewicz K., Jazic P. 2007. Porażenie roślin kukurydzy grzybem Ustilago zeae Unger. w zależności od zastosowanych nawozów naturalnych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 348–351.
 • Sulewska H., Koziara W., Ptaszyńska G. 2006. Porażenie roślin kukurydzy przez Fusarium spp. w warunkach opóźniania zbioru. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 712–714.
 • Sulewska H., Koziara W., Szymańska G., Panasiewicz K. 2011. Podatność roślin kukurydzy na wybrane agrofagi w zależności od gęstości siewu i wczesności odmian. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 482–486.
 • Sulewska H., Ptaszyńska G. 2007. Podatność odmian kukurydzy na ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.) i omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis Hbn.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (4): 220–223.
 • Sulewska H., Szymańska G., Panasiewicz K. 2009. Ocena skuteczności wybranych zapraw insektycydowych stosowanych w kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 150–153.
 • Sulewska H., Szymańska G., Panasiewicz K. 2010. Wpływ stosowania osadów ściekowych na zdrowotność kukurydzy w uprawie na ziarno i kiszonkę. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 748–751.
 • Szymańska G., Sulewska H., Grochot G. 2011. Zróżnicowanie podatności odmian kukurydzy na choroby i szkodniki. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 436–440.
 • Szymańska G., Sulewska H., Panasiewicz K. 2009. Segregacja transgresywna pokolenia F2 kukurydzy w podatności na Fusarium spp. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 287–291.
 • Szymańska G., Sulewska H., Panasiewicz K., Koziara W. 2012. Wpływ stosowania nawozu PRP SOL w kukurydzy na występowanie wybranych chorób i szkodników. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (2): 314–317.
 • Tekiela A. 2005. Występowanie i szkodliwość drobnej plamistości liści kukurydzy [Aureobasidium zeae (Narita et Hiratsuka) J.N. Dingley] i żółtej plamistości liści kukurydzy (Trichometasphaeria tarcica Luttr.) na kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1): 484–486.
 • Tekiela A. 2008. Fuzarioza kolb kukurydzy i skażenie ziarna przez mikotoksyny w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 1121–1125.
 • Tekiela A. 2009. Występowanie fuzariozy kolb kukurydzy w latach 2005–2007 a skażenie ziarna przez mikotoksyny w warunkach Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 2081–2086.
 • Tekiela A. 2011. Występowanie głowni guzowatej kukurydzy (Ustilago zeae Beckm.) w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1655–1658.
 • Tekiela A., Bereś P., Grajewski J., Miklaszewska B. 2005. Wpływ zwalczania chorób i szkodników kukurydzy na zasiedlenie ziarna przez grzyby i zawartość mikotoksyn. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (2): 1149–1152.
 • Tekiela A., Gabarkiewicz R. 2007. Fuzarioza kolb kukurydzy a zagrożenie skażenia ziarna przez mikotoksyny w uprawie mieszańców kukurydzy modyfikowanych genetycznie i ich form wyjściowych w warunkach polskich. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (4): 227–232.
 • Tekiela A., Kozioł M., Mazur A., Wojnarowicz T. 2010. Podatność mieszańców kukurydzy na występowanie fuzariozy kolb kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1827–1831.
 • Trzmiel K. 2008. Diagnostyka wirusa żółtej mozaiki kukurydzy (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 1126–1129.
 • Trzmiel K. 2011. Potencjalna szkodliwość wirusa karłowej mozaiki kukurydzy (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) i wirusa mozaiki trzciny cukrowej (Sugarcane mosaic virus, SCMV) dla kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 307–310.
 • Trzmiel K., Jeżewska M. 2006. Wstępne wyniki badań nad wirusami występującymi na kukurydzy w Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 439–445.
 • Twardowski J.P., Hurej M., Kordas L. 2008. Impact of transgenic Bt corn on European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Lower Silesia, Poland. Preliminary results. IOBC/WPRS Bull. 33: 129–132.
 • Węgorek P., Giebel J. 2008. Działanie wybranych substancji aktywnych w odstraszaniu dzika (Sus scrofa L.) od żerowania w uprawach kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 1002–1006.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-29e6fc5f-0f00-4510-a25d-a17ad55a9b01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.