PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 63 | 1 |
Tytuł artykułu

Attitudes of elderly people towards new and unfamiliar food

Warianty tytułu
PL
Postawy ludzi starszych względem nowej, nieznanej żywności
RU
Otnoshenie pozhilykh ljudejj k novym, neizvestnym pishchevym produktam
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Poland has been experiencing a process of demographic changes with an increasing number of ageing people constituting its population. During the late stages of life, one can observe many health conditions occurring among this age group, which are also related to diets. The economic situation is not always the reason; it is often a reluctance to change dietary habits, fear of the unfamiliar, or preference for the traditional dietary model. Neophobic behaviours contribute to persisting in taking unadventurous food choices, limiting the variety and resulting in dietary monotony and nutritional deficiencies. The aim of the study was to assess the attitudes of older adults towards novel, unfamiliar food and to identify sources of knowledge about healthy diets. The study was conducted among 596 members of the University of the Third Age from Pomorskie and Zachodniopomorskie provinces with a varied social and demographic profile. In order to determine the degree of neophobia, a modified Food Neophobia Scale was employed. Respondents were also asked to identify the most significant sources of knowledge about food. Over half of the group declared an indifferent attitude towards novel, unfamiliar food, and a third of all the respondents was negatively biased. The most substantial factors affecting the degree of neophobia have been: financial situation, and working life of the older adults. Acquaintances, friends and popular science magazines have been indicated as sources of knowledge about healthy diets. It is likely that reluctance to consume new and unfamiliar food by older adults is influenced by the dietary habits formed over their lifetime. Fears connected with new food result from lack of elementary knowledge of the subject. The elderly consumers are a segment of the market that should be targeted at with promotional campaigns of new products, particularly those having healthful properties.
PL
W Polsce obserwuje się proces zmian demograficznych, który charakteryzuje się rosnącym udziałem osób starszych w ogólnej populacji. W wieku starszym występuje wiele problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem. Nie zawsze przyczyną jest zła sytuacja ekonomiczna; często jest to wynik niechęci do zmiany nawyków żywieniowych, lęku przed nieznanym oraz preferowanie tradycyjnego modelu żywienia. Zachowania neofobiczne przyczyniają się do ograniczania spożywania różnorodnej żywności, co w konsekwencji może prowadzić do monotonii żywieniowej i niedoborów składników odżywczych. Celem przeprowadzonych badań była ocena postaw ludzi starszych w stosunku do nowej, nieznanej żywności oraz identyfikacja źródeł wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Badania przeprowadzono wśród 596 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku województw pomorskiego i zachodniopomorskiego o zróżnicowanym profilu socjodemograficznym. Do oceny poziomu neofobii zastosowano zmodyfikowaną skalę neofobii żywieniowej. Respondentów pytano również o wskazanie najważniejszych źródeł wiedzy o żywieniu. Ponad połowa badanych respondentów deklarowała postawę obojętną wobec nowej, nieznanej żywności, a jedna trzecia – postawę negatywną. Na poziom neofobii w największym stopniu wpływały: sytuacja materialna i aktywność zawodowa ludzi starszych. Jako źródło wiedzy na temat zdrowego odżywiania wskazywano znajomych oraz poradniki popularnonaukowe. Niechęć do spożywania nowej żywności przez osoby starsze może być spowodowana ukształtowanymi nawykami żywieniowymi. Obawy związane z nową żywnością wiążą się głównie z brakiem podstawowej wiedzy w tym zakresie. Starsi konsumenci to segment rynku, do którego powinny być kierowane akcje promujące nowe produkty, zwłaszcza o właściwościach prozdrowotnych.
RU
В Польше наблюдается процесс демографических изменений, который характеризуется повышающейся долей пожилых людей в общей популяции. В пожилом возрасте выступает много проблем со здоровьем, связанных с питанием. Не всегда причина этого – плохое экономическое положение; часто это результат неохоты менять навыки питания, страха перед неизвестным и предпочтение традиционной модели питания. Неофобическое поведение ведет к ограничению потребления разновидных пищевых продуктов, что в итоге может вести к питательной монотонии и нехватке питательных веществ. Целью проведенных обследований была оценка отношения людей пожилого возраста к новым, неизвестным пищевым продуктам, а также выявление источников знаний о здоровом питании. Обследования провели среди 596 слушателей Университета третьего возраста Поморского и Западнопоморского воеводств с дифференцированным социально-демографическим профилем. Для оценки уровня неофобии применили модифицированную шкалу пищевой неофобии. Респондентов попросили также указать основные источники знаний насчет питания. Более половины опрошенных респондентов декларировали нейтральное отношение к новым, неизвестным пищевым продуктам, а одна треть – отрицательное. На уровень неофобии в самой большой степени повлияли материальное положение и профессиональная активность пожилых людей. В качестве источника знаний насчет здорового питания указывали знакомых и популярно-научные справочники. Неохота потреблять новые продукты питания пожилыми людьми может быть вызвана сформировавшимися питательными навыками. Опасения, связанные с новыми пищевыми продуктами, связаны в основном с отсутствием основных знаний в этом отношении. Пожилые потребители – сегмент рынка, на который должны быть направлены акции по продвижению новых продуктов, в особенности с оздоровительными свойствами.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
1
Opis fizyczny
p.368-376,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Pomeranian Academy in Slupsk, Slupsk, Poland
 • Department of Trade and Services, Faculty of Entrepreneurship and Commodity Science, Maritime University of Gdynia, ul.Morska 83, 81-225 Gdynia, Poland
autor
 • Psycho-Dietician Consulting, Inc., London, Great Britain
Bibliografia
 • Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Tańska M. (2013), Neofobia a zachowanie konsumenta na rynku nowej żywności, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 • Bronkowska M., Martynowicz H., Żmich K., Szuba A., Biernat J. (2009), Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza żywieniowa otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, „Arterial Hypertension”, Vol. 13(4).
 • Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E. (2011), Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji, „Hygeia Public Health”, No. 46(1).
 • GUS (2011), Trwanie życia w 2010 roku, Warszawa.
 • GUS (2015), Prognozy ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Martins Y., Pliner P. (2005), Human food choices: An examination of the factors underlying acceptance/ rejection of novel and familiar animal and nonanimal foods, “Appetite”, No. 45.
 • Narojek L. (1993), Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Nordin S., Broman D.A., Garvil J., Nyroos M. (2004), Gender differences affecting rejection of food in healthy young Swedish adults, “Appetite”, No. 43.
 • Pliner P., Hobden K. (1992), Development of food neophobia in humans, “Appetite”, No. 19.
 • Reber A.S., Reber E. (2001), The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books, London.
 • Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sygit M. (2010), Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-294a8b70-9336-4ff4-85fc-eac210832041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.