PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Assessment of yield and physiological indices of small-sized tomato cv ‘Bianka F1’ under the influence of biostimulators of marine algae orgin

Warianty tytułu
PL
Ocena plonu oraz wskaźników fizjologicznych pomidora drobnoowocowego odmiany ‘Bianka F1’ pod wpływem biostymulatorów z alg morskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the years 2009–2011 small-sized tomato plants cv. ‘Bianka F1’ were sprayed with biostimulators on the basis of marine algae extracts: Acadian (at concentration 0.5%), Bio-algeen S-90 (at 0.5%) and Labimar 10S (at 0.3%). They were used three times: in the stage of 2–3 leaves, before planting and at the beginning of flowering. The aim of study was to evaluate of relationship between tomato yield, cluster features and physiological indices under various seaweed biostimulators. The experiment was carried out in a high plastic tunnel in the Vegetable Experimental Station near Szczecin. Total and marketable yield of tomato sprayed with Acadian and Labimar 10S was increased in comparison the plants treated with preparation Bio-algeen S-90 and the control plants (sprayed with water). All applied preparations had a beneficial influence on the early har-vest of tomato fruits, length of clusters and number of fruits in the cluster. Spraying of leaves with Bio-algeen S-90 resulted in a significant increase chlorophyll a, b, a + b and carotenoids content. The applied of Labimar 10S increased of chlorophyll b and a + b level. The higher rate of CO2 assimilation, larger index of effectiveness of water use in the photosynthesis and no effect stomatal conductance for water and CO2 concentration in the intercellular pores of leaves were obtained after spraying of tomato with biostimulators. The applied of Labimar 10S and Bio-algeen S-90 decreased the rate of transpiration and significantly increased value of the relative water content index in the tissues of leaves.
PL
W latach 2009–2011 rośliny pomidora drobnoowocowego odmiany ‘Bianka F1’ były opryskiwane biostymulatorami na bazie ekstraktów z alg morskich: Acadian (w stężeniu 0,5%), Bio-algeen S-90 (0,5%) i Labimar 10S (0,3%). Preparaty stosowano trzykrotnie: w fazie 2–3 liści, przed sadzeniem oraz na początku kwitnienia. Celem badań była ocena zależności pomiędzy plonem pomidora, cechami gron i wskaźnikami fizjologicznymi pod wpływem różnych biostymulatorów z alg morskich. Doświadczenie przeprowadzono w wysokim tunelu foliowym w Warzywniczej Stacji Badawczej koło Szczecina. Opryskiwanie roślin preparatem Acadian i Labimar 10S zwiększyło plon ogółem i plon handlowy pomidora w porównaniu z roślinami traktowanymi preparatem Bio-algeen S-90 oraz roślinami kontrolnymi (opryskiwanymi wodą). Wszystkie stosowane preparaty miały korzystny wpływ na wielkość plonu wczesnego owoców pomidora, długość gron i liczbę owoców w gronie. Opryskiwanie liści preparatem Bio-algeen S-90 istotnie zwiększyło zawartość chlorofilu a, b, a + b oraz karotenoidów. Zastosowanie preparatu Labimar 10S zwiększyło poziom chlorofilu b oraz a + b. RoŚliny pomidora opryskiwane biostymulatorami charakteryzowały się większym natężeniem asymilacji CO2, większym wskaźnikiem efektywności wykorzystania wody w fotosyntezie. Nie stwierdzono wpływu preparatów na przewodność szparkową dla wody oraz na stężenie CO2w przestworach międzykomórkowych liści. Zastosowanie preparatów Labimar 10S i Bio-algeen S-90 zmniejszyło intensywność transpiracji oraz istotnie zwiększyło wartość wskaźnika względnej zawartości wody w tkankach liści.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
p.31-41,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
 • Chair of Gardening, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 1, 71-459 Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Abetz P., 1980. Seaweed extract: have they a place in australian agriculturae and horticulturae. Aust. J. Agric. Res. 46, 23–29.
 • Abetz P., Young C.L., 1983. The effect of seaweed extract sprays derived from Ascophyllum nodosum on lettuce and cauliflower crops. Botan. Marina. 26, 87–92.
 • Arnon D.I., Allen M.B., Whatley F.R., 1956. Photosynthesis by isolated chloroplasts. IV General concept and comparison of three photochemical reactions. Biochim. Biophys.Acta. 20, 449–461.
 • Basak A., 2008. Biostimulators – definitions, classification and legislation. Biostimulators in modern agriculture. General aspects. Warsaw, 7–17.
 • Bandurska H., 1991. The effect of praline on nitrate reductase activity in water – stressed barley leaves. Acta Physiol. Plant. 1, 3–11.
 • Blunden G., Jenkins T., Yan-Wen L., 1997. Enhanced leaf chlorophyll levels in plants treated with seaweed extract.J. Appl. Phycol. 8, 535–543.
 • Boehme M., Schevtschenko J., Pinker I., 2005. Effects of biostimulators on growth of vegetables in hydroponical systems. Acta Hortic. 697, 337–344.
 • Craigie J.S., 2010. Seaweed extract stimuli in plant science and agriculture. J. Appl. Phycol., DOI 10, 1007/s 10811-010-9560-4.
 • Dobromilska R., Gubarewicz K., 2008. Influence of Bio-algeen S90 on the yield and quality of small-sized tomato. Biostimulators in modern agriculture. Solanaceous crops. Warsaw, 7–12.
 • Dobromilska R., Mikiciuk M., Gubarewicz K., 2008. Evaluation of cherry tomato yielding and fruit mineral composition after using of Bio-algeen S-90 preparation. J.Elementol. 13(4), 491–499.
 • Dz. U. nr 11, poz. 94 z dnia 27 stycznia 2004 r.Plant Protection Act of 18th December 2003.
 • DŻugan M., 2006. Czynniki wpływające na stabilność zielonych barwników. Zesz. Nauk. Płd. Wsch. Oddz. PTIE i PTG w Rzeszowie 7, 27–33.
 • Eris A., Sivritepe H.Ö., Sivritepe N., 1995. The effects of seaweed (Ascophyllum nodosum) extract on yield and quality criteria in peppers. Acta Hortic. 412, 185–192.
 • Hager A., Mayer-Berthenrath T., 1966. Die Isolierung und quantative Bestimung der Carotenoide und Chlorophyll von Blatern, Algen und isolierten Chloroplasten mit Hilfe Dunnschichtchro-matographischer Methoden. Planta. Berlin. 69, 198–217.
 • Hong Y.P., Chen C.C., Cheng H.L., Lin C.H., 1995. Analysis of auksin and cytokinin activity of commercial aqueous sea weed extract. Gartenbauwiss. 60, 191–194.
 • Jayaraj J., Wan A., Rahman M., Punja Z.K., 2008. Seaweed extract reduces foliar fungal diseases on carrot. Crop Prot. 10, 1360–1366.
 • Jayaraj J., Norrie J., Punja Z.K., 2010. Commercial extract from the brown seaweed Ascophyllum nodosum reduces fungal diseases in greenhouse cucumber. J. Appl. Phycol. DOI 10.1007/ s 10811-010-9547-1.
 • Khan W., Rayirath U.P., Subramanian S., Jithesh M.N., Rayorath P., Hodges D.M., Critchley A.T., Craigie J.S., Norrie J., Prithiviraj B., 2009. Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. J. Plant Growth Regul. 28, 386–399.
 • Kung-Fang C., 2000. Leaf anatomy and chlorophyll content of 12 woody species in contrasting light conditions in a Bornean heath forest. Can. J. Bot. 78, 1245–1253.
 • Lapin R., 2008. Preparaty zawierające wyciągi z glonów morskich w nowoczesnej produkcji sadowniczej. Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych. IV Międzynarodowe Targi Techniki Sadowniczej. Warszawa 11–12 października, 55–58.
 • Lichtenthaler H.K., Wellburn A.R., 1983. Determinations of total carotenoids and chlorophyll a and b of leaf extracts in different solvents. Biochem. Soc. Trans. 11, 591–592.
 • Ludlow M.M., 1982. Measurements of stomatal conductance and plant water status. In: Techniques in bioproductivity and photosynthesis, Coombs J., Hall D.O. (eds.). Pergamon Press. Oxford, 44–57.
 • Lung G., 1999. Erfahrungungen über die Wirkungen das Algenpräparates Bio-algeen S 90 Plus 2. Report. Institut für Phytomedizin, Universität Hohenheim, Stuttgart, 1–8.
 • Maleszewski S., Kozłowska-Szerenos B., Jurga A., 2003. Znaczenie aparatów szparkowych dla współdziałania wody i Światła w metabolizmie roślin. Wiad. Bot. 47, 1/2, 27–39.
 • Matysiak K., Adamczewski K., 2006. Wpływ bioregulatora Kelpak na plonowanie roślin uprawnych. Plant Protect. 46(2), 102–108.
 • Mikiciuk G., Mikiciuk M., 2009. Wpływ dolistnego nawożenia potasowo-krzemowego na wybrane cechy fizjologiczne truskawki (Fragaria ananassa Duch) odmiany Elvira. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(4), 19–27.
 • Patier P., Yvin J.C., Kloareg B., Lienart Y., Rochas C., 1993. Seaweed liquid fertilizer fromAscophyllum nodosum contains elicitors of plant D-glycaneses. J. Appl. Phycol. 5, 3, 343–349.
 • Pramod K., Dube S.D., Chauhan V.S., 2000. Photosynthetic response of bell pepper to biozyme in relation to fruit yield. Veg. Sci. 27(1), 54–56.
 • Radžepowič S., Čolo J., Blažinkov M., Poljak M., Pecina M., Sikora S., Šeput M., 2006. Effect of inoculation and growth regulator on soybean yield and photosynthetic pigment content. Agric. Conspec. Sci. 71(3), 75–80.
 • Rayirath P., Benkel B., Hodges D.M., Allan-Wojtas P., MacKinnon S., Critchley A.T., Prithiviraj B., 2009. Lipophilic components of the brown seaweed, Ascophyllum nodosum, enhance freez-ing tolerance in Arabidopsis thaliana. Planta 230, 135–147.
 • Sharma P., Sharma N., Deswal R., 2005. The molecular biology of the low-temperature response in plants. BioEss. 27, 1048–1059.
 • Stępowska A., 2008. Effect of GA142 (Goëmar Goteo) and GA 14 (Goëmar BM86) extracts on sweet pepper yield in non-heated tunnels. Biostimulators in modern agriculture, Solanaceous crops. 36–51, Warszawa.
 • Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 1993. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki Środowiska. SGGW Warszawa, 81–91.
 • Sultana N., Ikeda T., Itoh R., 1999. Effect of NaCl salinity on photosynthesis and dry matter accumulation in developing rice grains. Environ. Exp. Bot. 43, 211–220.
 • Tuzet A., Perrier A., Leuning R., 2003. A coupled model of stomatal conductance, photosynthesis and transpiration. Plant Cell Environ. 26, 1097–1112.
 • Verkleij F.N., 1992. Seaweed extracts in agriculture and horticulture: a review. Biol. Agricult. Horticult. 8, 309–324.
 • Wróbel J., 2006. Kinetyka wzrostu oraz wybrane wskaźniki fizjologiczne Salix viminalis uprawianej na regulacje piaszczystym nawożonym osadem Ściekowym. Rozprawy, 239, Szczecin.
 • Zhang X., Ervin E.H., 2008. Impact of seaweed extract-based cytokinins and zeatin riboside on creeping bentgrass heat tolerance. Crop Sci. 48, 364–370.
 • http://www.polger-kido.pl/lab10s/lab10s.
 • htmlhttp://www.acadianagritech.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-291377bb-e4fe-43c2-92ec-c4394b21ea0e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.