PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 3 |

Tytuł artykułu

The influence of selected fungicides used at different dates on residues in apples and protection against storage diseases

Warianty tytułu

PL
Wpływ wybranych fungicydów stosowanych w różnych terminach na poziom ich pozostałości w jabłkach oraz ochronę przed chorobami przechowalniczymi

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badano w jabłkach poziom pozostałości substancji czynnych preparatów Captan 80 WG i Thiram Granuflo 80 WG zastosowanych przed zbiorem w różnych programach zwalczania chorób przechowalniczych oraz oceniano skuteczność tych programów. Captan 80 WG zastosowano na odmianie Szampion w 11 programach ochrony przed gorzką zgnilizną jabłek, w których wykonywano od 1 do 4 zabiegów w różnych kombinacjach terminów (28, 21, 14, 7 dni przed zbiorem). Thiram Granuflo 80 WG zastosowano przeciwko parchowi przechowalniczemu na odmianie Jonagored w 4 programach, w których wykonywano zabiegi w terminach 14 i 7 dni przed zbiorem. Kontrolę stanowiły owoce z drzew nieopryskiwanych w tych terminach żadnymi fungicydami. Stwierdzono, że dwukrotne zastosowanie Captanu 80 WG w terminach 21 i 14 dni przed zbiorem nie powodowało przekroczenia poziomu pozostałości kaptanu w jabłkach oraz bardzo dobrze chroniło jabłka przed gorzką zgnilizną. Z kolei Thiram Granuflo 80 WG istotnie ograniczał parcha przechowalniczego po jednokrotnym zastosowaniu, gdy nasilenie choroby było niewielkie. Natomiast, gdy zakażenie parchem było silniejsze istotną skuteczność w zwalczaniu uzyskano po dwukrotnym zastosowaniu środka Thiram Granuflo 80 WG, przy jednoczesnym spełnieniu norm na zawartość CS2 w jabłkach.
EN
The level of residues of active substances of the fungicides Captan 80 WG and Thiram Granuflo 80 WG applied in protection against apple storage diseases and their effectiveness were investigated. Captan 80 WG was used to protect against bull`s eye rot of cultivar Szampion apples in 11 protection programs, in which it was applied from 1 to 4 treatments at various combinations of terms (28, 21, 14, 7 days before harvest). Thiram Granuflo 80 WG was used against storage scab of cultivar Jonagored apples in 4 protection programs, in which the treatments were applied in terms: 14 and 7 days before harvest. Fruits from trees not treated with the fungicides were regard as the control. It was found, that double application of the Captan 80 WG in terms of 21 and 14 days before harvest was safe for captan residues in apples, and had a very good efficacy against bull`s eye rot of apples. In turn, Thiram Granuflo 80 WG significantly restricted the storage scab after one application, only at low disease severity. However, when the infection was higher, significant effectiveness was obtained by double use of Thiram Granuflo 80 WG while the content of CS2, as dithiocarbamates indicator met the standard requirements.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

53

Numer

3

Opis fizyczny

s.586-592,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Oddział Sadownictwa, Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice
autor
 • Oddział Sadownictwa, Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice
autor
 • Oddział Sadownictwa, Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice

Bibliografia

 • Anastassiades M., Lehotay S.J., Stajnbaher D., Schenck F.J. 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/ partitioning and ‘dispersive solid-phase extraction’ for the determination of pesticide residues in produce. J. AOAC Int. 86 (2): 412−431.
 • Bryk H. 2003. Efektywnosć kaptanu w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny jabłek (Pezicula spp.). Zesz. Nauk. Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa 11: 35−40.
 • Bryk H. 2010. Choroby przechowalnicze jabłek i gruszek. s. 17–26. W: VI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej. Warszawa, 15−16.01.2010, 162 ss.
 • Bryk H., Miszczak A., Nowacki J. 2005. Dynamika zanikania wybranych fungicydów w jabłkach podczas przechowywania w zależności od sposobu aplikacji. [The dynamics of fungicides degradation in stored apples depending on the method of application]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (2): 593−596.
 • Česnik H.B., Gregorčič A. 2006. Validation of the method for the determination of dithiocarbamates and thiuram disulphide on apple, lettuce, potato, strawberry and tomato matrix. Acta Chim. Slov. 53: 100−104.
 • Neri F., Mari M., Brigati S., Bertolini P. 2009. Control of Neofabrea alba by plant volatile compounds and hot water. Postharvest Biol. Techn. 51: 425–430.
 • Nowacka A., Gnusowski B. 2009. Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w aspekcie pozostałości środków ochrony roślin stosowanych do ich ochrony. [Estimation of dietary exposure to pesticide residues in Polish crops in 2008]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1895−1902.
 • Nowacka A., Gnusowski B., Raczkowski M. 2012. Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w 2010 roku związane z pozostałościami środków ochrony roślin. [Estimation of dietary exposure to pesticide residues in Polish crops in 2010]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (1): 141−145.
 • PN-EN 12396-2. 2002. Żywność o niskiej zawartości tłuszczu – Oznaczanie pozostałości ditiokarbaminianów i disiarczku tiuramu. Część 2: Metoda z wykorzystaniem chromatografii gazowej, 9 ss.
 • PN-EN 15662. 2008. Żywność pochodzenia roślinnego. Oznaczanie pozostałości pestycydów metodą GC-MS i/lub LC-MS(MS) po uprzedniej ekstrakcji i rozdziale acetonitrylem oraz oczyszczaniu metodą dyspersyjną SPE. Metoda QuEChERS, 81 ss.
 • PORS − Program Ochrony Roślin Sadowniczych. 2010. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 172 ss.
 • Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. L 70 z 16.03.2006 r. z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 817 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. z 2008 r. Nr 95, poz. 605).
 • Sadło S., Walorczyk S. 2011. Pozostałości wybranych fungicydów w dojrzałych jabłkach oraz ich zmiany bezpośrednio po zabiegu i podczas przechowywania owoców. [Residues of selected fungicides in ripe apples and trends in their changes immediately after the treatments and during fruit storage]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 732−736.
 • SANCO. 2009. Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. Document No SANCO/10684/2009. Supersedes Document No SANCO/3131/2007, 53 pp.
 • SANCO. 2011. Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. Document No SANCO/12495/2011. Supersedes Document No SANCO/10684/2009, 40 pp.
 • Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., Słowik-Borowiec M., Grzegorzak M., Kurdziel A. 2011. Zanikanie pozostałości ditiokarbaminianów stosowanych w sadach jabłoniowych przeciwko chorobom grzybowym. [Decay of residues of dithiocarbamates applied in apple orchards against fungal disease agents]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 387−389.
 • Szpyrka E., Sadło S., Słowik-Borowiec M. 2009. Zanikanie kaptanu i propikonazolu w owocach i liściach jabłoni odmiany Jonagold. [Disappearance of captan and propiconazole in fruits and leaves of Jonagold apple]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1447−1451.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).
 • Weber R. 2009. Apple storage rots: the situation in Northern Germany. p. 1–2. In: COST 864 Expert Meeting. Norway, Bergen, March 25–26, 2009, 32 pp.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-28b869da-28e7-475a-9978-de3648b92cb6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.