PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |

Tytuł artykułu

Non-agricultural entrepreneurship of rural women as a factor eliminating socio-economic inequalities and influencing rural area development

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Przedsiębiorczość nierolnicza kobiet na wsi czynnikiem niwelowania nierówności społeczno-ekonomicznych i rozwoju obszarów wiejskich

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
On the basis of unpublished data from GUS (Central Statistical Office), in the years 2014-2016, as well as a review of literature, an analysis of the socio-economic situation of rural women, who make a living by running own non-agricultural businesses, was conducted. Income stemming from various sources of earnings was compared with reference to the situation on the labour market. Rural women were characterized on the basis of various types of self-employment undertaken, underlining the major role of such forms of labour in levelling out opportunities and the development of rural areas. Their average age was 45 and the number of people in the family 3.8. Only 2.4% of female entrepreneurs were from single-person households. Types of non-agricultural entrepreneurship were presented, where trade prevailed and 25.9% of entrepreneurs also employed other employees. By applying the coefficient of variation, many differences in the household income of female entrepreneurs were noted.
PL
Na podstawie niepublikowanych danych jednostkowych GUS z lat 2014-2016 oraz przeglądu literatury przeprowadzono analizę sytuacji ekonomiczno-społecznej gospodarstw domowych kobiet na wsi, utrzymujących się głównie z własnej przedsiębiorczości nierolniczej. Porównano dochody gospodarstw z różnych źródeł zarobkowych oraz w odniesieniu do ogólnej sytuacji na rynku pracy. Scharakteryzowano kobiety podejmujące samozatrudnienie, których przeciętny wiek wynosił 45 lat, a średnia liczba osób w rodzinie 3,8. Zauważono, że najmniejszy odsetek – jedynie 2,4% – dotyczył przedsiębiorczyń z jednoosobowych gospodarstw domowych. Przedstawiono rodzaje prowadzonej przedsiębiorczości nierolniczej, wśród której przeważał handel, a 25,9% przedsiębiorczyń zatrudniało też innych pracowników. Wskazano na duże znaczenie tej formy pracy w wyrównywaniu szans i zaspokajaniu aspiracji oraz rozwoju obszarów wiejskich. Za pomocą współczynnika zmienności wykazano znaczne różnice w dochodach gospodarstw domowych przedsiębiorczyń.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

4

Opis fizyczny

p.486-494,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Warsaw University of Life Sciences 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Bański Jerzy. 2008. Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego (Rural areas of economic success). Przegląd Geograficzny 80 (2): 199-222.
 • Bański Jerzy. 2015. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia (Conditions for the development of entrepreneurship in rural areas - selected issues). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (1): 59-69.
 • Brannon Linda. 2002. Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni? (Psychology of a kind. Females and Males: similar or different?). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czapiński Janusz, Tomasz Panek (ed.). 2012. Diagnoza społeczna 2011. Warunki życia i jakość życia Polaków. Raport (Social diagnosis 2011. Living conditions and quality of life of Poles). Warszawa: Ministry of Labour and Social Policy.
 • EIGE (European Institute for Gender Equality). 2011. Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the area F: Women and the economy. Luxembourg: EIGF. DOI: 10.2839/13423.
 • EU (European Union). 2012 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Role of women in agriculture and rural areas European Parliament resolution of 5 April 2011 on the role of women in agriculture and rural areas (2010/2054(INI))). OJ C 296E , 2.10.2012.
 • EU (European Union). 2018. Information communicated by Member States regarding closure of fisheries. Official Journal of the European Union C 403/9 (61): 12.
 • Firlit-Fensak Grażyna, Małgorzata Szylko-Skoczny (red.). 2018. Polityka społeczna (Social Policy). Warszawa: PWN.
 • Gawrycka Małgorzata, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech (ed.). 2007. Szklany sufit i ruchome schody: kobiety na rynku pracy (Glass ceiling and escalators: women on the job market). Warszawa: CeDeWu.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2017a. Professionally active population by sex. Warszawa: GUS.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2017b. Socio-economic situation of households in the years 2000-2015. City-village diversity. Warszawa: GUS.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2017c. Life of men and women in Europe – Statistical portrait. Warszawa: GUS.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2018. Yearbook of International Statistics. Warszawa: GUS.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2019. Labor market, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, access: 16.02.19.
 • Krzymieniewska Grażyna. 2013. Nierówności a rozwój społeczny świata. Studia Ekonomiczne (Inequality and social development of the world. Economic Studies), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 139 (13): 50-58.
 • Krzyżanowska Krystyna. 2014. Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy (The situation of women in rural areas and their participation on the labor market). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (1): 55-67.
 • Landmesser Joanna M., Dominika M. Urbańczyk. 2018. Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu (Decomposition of inequalities in pay between men and women with the construction of a counterfactual distribution using the gambling function). Wiadomości Statystyczne 3 (682): 5-23.
 • Łopatka Agnieszka. 2015. Poziom i przyczyny różnicowania wynagrodzeń w Polsce (The level and reasons for the differences in pay in Poland). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 401: 243-252.
 • Majewska Ewa, Ewa Rutkowska. 2008. Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycieli i nauczycielek (Equal school – education free of discrimination. A guide for teachers). Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 • MRPiPS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministry of Family, Labor and Social Policy). 2018. Sytuacja Kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2017 roku (The situation of women and men on the job market in 2017). Warszawa: MRPiPS.
 • Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (Monitoring rural development. Stage I. Spatial differentiation of the level of socio-economic development of rural areas in 2010). Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN.
 • Sadura Przemysław, Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk. 2017. Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania – pełna wersja (Countryside in Poland 2017: diagnosis and forecast. Research report – full version). Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi.
 • Sawicka Janina. 2008. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy (The situation of rural women on the job market). Warszawa: Wieś Jutra.
 • Sawicka Janina (ed.). 2013. Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa Gender (The labor market in rural areas of Mazovia – a gender perspective. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Sawicka Janina, Anna Skwara. 2015. Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych (Participation of rural women in the job market in decisive processes). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (2): 117-127.
 • Sawicka Janina, Marcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Trębska. 2017. Równość szans kobiet na rynku pracy – aspekty teoretyczne i empiryczne (Equal opportunities for women on the labor market – theoretical and empirical aspects). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2: 55-70.
 • Stolarska Alicja. 2006. Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych (Non-agricultural economic activity of agricultural families). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 92 (2): 106-114.
 • Stolarska Alicja. 2014. Zmiany sytuacji dochodowej polskich rodzin na wsi po akcesji do Unii Europejskiej (Changes in the income situation of Polish families in the countryside after accession to the European Union). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 107: 5-17.
 • Stolarska Alicja. 2018. Non-agricultural self-employment as a factor of economic inclusion of the rural population. Ekonomia i Środowisko 1 (64): 181-190.
 • Szaban Jolanta M. 2013. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej (The labor market in Poland and the European Union). Warszawa: Difin.
 • Titkow Anna (ed.). 2003. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska (Glass ceiling. Barriers and restrictions of women’s careers. Monograph of the phenomenon). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • UNDP. 2019. Human Development Reports 2018. United Nations Development Programme, http:// hdr.undp.org/en/composite/GII, access: 18.02.19.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Act on the freedom of economic activity of July 2, 2004). Journal of Laws, 2004.173.1807.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-287966aa-3cbb-4a04-8fa0-6f2e74d6167e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.