PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 63 | 1 |

Tytuł artykułu

Substancje zanieczyszczające w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych - regulacje prawne

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Contaminants in cereal grains and cereal products - law regulations

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem poniższego artykułu było przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie regulacji prawnych dotyczących dopuszczalnych poziomów zawartości substancji zanieczyszczających występujących w ziarnie zbóż przeznaczonych na cele konsumpcyjne oraz na cele paszowe. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących występowania substancji skażających występujących w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych w ostatnich latach w Polsce
EN
The aim of this article was to present the current situation in terms of regulations regarding the permissible levels of contaminants in cereal grains for consumption and feed purposes. In addition, the results of selected research on the presence of contaminants occurring in grain and cereal grains in recent years in Poland are presented

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

63

Numer

1

Opis fizyczny

s.42-46,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Bryła M., A. Waśkiewicz, G. Podolska, J. Szymczyk, R. Jędrzejczak, K. Damaziak, A. Sułek. 2016. Occurrence of 26 Mycotoxins in the Grain of Cereals Cultivated in Poland 8(6), 160.
 • [2] Buczkowska M., J. Domagalska, A. Żelazko, A. Rogalska, P. Nowak. 2015. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności w latach 2008-2013 na podstawie raportów RASFF. Problemy Higieny i Epidemiologii 96(2), 364-369.
 • [3] Dobosz B, K. Król, K. Lar, A. Mroczek, E. Zbrojkiewicz, R. Złotkowska. 2017. Występowanie mikotoksyn w przetworach zbożowych znajdujących się w obrocie handlowym na terenie województwa śląskiego w latach 2013-2015. Medycyna Środowiskowa 20 (1), 34-40.
 • [4] Dołhańczuk-Śródka A., M. Wacławek. 2007. Translokacja cezu-137 w środowisku. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 14 (52), 147-168.
 • [5] Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.
 • [6] FoodDrinkEuropeAcrylamide Toolbox 2013.
 • [7] Fiłon J., J. Ustymowicz-Farbiszewska, J. Karczewski. 2013. Lead content in cereal products as a population health threat marker: a case study in the province of Podlasie. Journal of Elementology 18 (3), 391-401.
 • [8] Gnusowski B., A. Nowacka, I. Giza, U. Sztwiertnia, B. Łozowicka, P. Kaczyński, E. Szpyrka, J. Rupar, Rogozińska K., Kuźmenko A. 2008. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2007. Postępy w ochronie roślin 48 (4), 1190-1193.
 • [9] Gnusowski B., A. Nowacka, U. Rzeszutko, J. Jurys, B. Łozowicka, P. Kaczyński, E. Rutkowska, M. Jankowska, E. Szpyrka, K. Rogozińska, J. Rupar, A. Kurdziel, M. Słowik-Borowiec, A. Kuźmenko, J. Szala. 2012. Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2010. Postępy w ochronie roślin 52 (1), 119-122.
 • [10] Kot A., S. Zaręba, L. Wyszogrodzka-Koma. 2009. Ocena skażenia ołowiem zbóż, przetworów zbożowych i ziemniaków z regionu lubelskiego. Żywność Nauka. Technologia. Jakość 4(65), 86-91.
 • [11] Krolak E., B. Krupa, K. Sarnowska, J. Karwowska. 2008. Isotopes: caesium-137 and potassium-40 in soils of the powiat of Garwolin [Province of Mazowsze], Journal of Elementology 13 (1), 81-90.
 • [12] Lukanowski A., C. Sadowski. 2008. Fusarium langsethiae on kernels of winter wheat in Poland-Occurrence and mycotoxigenic abilities. Cereal Research Communications 36B, 453-457.
 • [13] Maciejewski P., W. Robak. 2008. Zagrożenia radiologiczne w Polsce 2 (148), 41-57.
 • [14] Mruczyk K., J. Jeszka. 2013. Porównanie zawartości ochratoksyny A (OTA) i zearalenonu (ZEA) w produktach zbożowych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Nauka Przyroda Technologie 7 (3), 48.
 • [15] Pettersson H., T. Börjesson, L. Persson, C. Lerenius, G. Berg, G. Gustafsson. 2008. T-2 and HT-2 toxins in oats grown in northern Europe. Cereal Research Communications 36, 591-592.
 • [16] Rothkaehl J. 2018. Kolejne zmiany w regulacjach prawnych unijnych istotne dla młynarzy. Przegląd Zbożowo-Młynarski 2, 6-7.
 • [17] Rothkaehl J., A. Szafrańska. 2016. Nowe regulacje prawne dotyczące obecności sporyszu i alkaloidów sporyszu w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych. Przegląd Zbożowo-Młynarski 60 (1), 24-27.
 • [18] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
 • [19] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy.
 • [20] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 594/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych zanieczyszczeń ochratoksyną A, polichlorowanymi bifenylami o działaniu niepodobnym do dioksyn i melaminą w środkach spożywczych.
 • [21] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych.
 • [22] Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w niektórych środkach spożywczych.
 • [23] Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1940 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej w niektórych nieprzetworzonych zbożach oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości.
 • [24] Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności.
 • [25] Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności.
 • [26] Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG.
 • [27] Rozporządzenie Rady (WE) Nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
 • [28] Scientific report of EFSA Update on acrylamide levels in food from monitoring years 2007 to 2010 European Food Safety Authority European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy.
 • [29] Staniak S. 2014. Źródła i poziom zawartości ołowiu w żywności. Polish Journal of Agronomy 19, 36-45.
 • [30] Stanisławczyk R., M. Rudy, B. Świątek. 2010. Występowanie mikotoksyn w zbożach i przetworach zbożowych znajdujących się w placówkach handlowych województwa podkarpackiego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (73), 58-66.
 • [31] Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2016 roku. Agencja Rynku i Rolnego.
 • [32] Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2012 roku. Agencja Rynku Rolnego.
 • [33] Walczak M., K. Kwiatek. 2015. Sporysz jako źródło niebezpiecznych alkaloidów w zbożowych materiałach żywnościowych i paszowych. Życie Weterynaryjne 90 (4), 242-243.
 • [34] Wilczek-Jagiello A. 2015. Aflatoksyny - zagrożenie czyhające w ziarnach zbóż. Hodowca Drobiu 4, 36-38.
 • [35] Wojciechowska-Mazurek M., K. Starska, E. Brulinska-Ostrowska, M. Plewa, U. Biernat, K. Karlowski. 2008. Monitoring zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia. Część I. Produkty zbożowe pszenne, warzywne, cukiernicze oraz produkty dla niemowląt i dzieci [2004] 59 (3), 251-266.
 • [36] Zachara A., L. Juszczak. 2016. Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi- wymagania prawne i monitoring. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 3 (106), 5-20.
 • [37] Zalecenie Komisji (UE) 2017/84 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie monitorowania węglowodorów olejów mineralnych w żywności oraz w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-26b8c1cd-fbc8-4e5e-84da-9d7f9d02b56b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.