PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 61 | 5 |

Tytuł artykułu

Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw - perspektywa placówek i przedsiębiorstw

Warianty tytułu

EN
The role of Polish economic and diplomatic posts in Polish enterprises' export activities - the perspective of posts and enterprises
RU
Rol' pol'skikh ehkonomiko-diplomaticheskikh predstavitel'stv v ehksportnojj dejatel'nosti pol'skikh predprijatijj - perspektiva predstavitel'stv i predprijatijj

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem rozważań jest próba identyfikacji roli i znaczenia polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych (czyli Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydziałów Ekonomicznych ambasad) w działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Rola i znaczenie zostały zaprezentowane dwubiegunowo, tzn. z jednej strony w badaniu empirycznym udział wzięły polskie placówki ekonomiczno- dyplomatyczne, a z drugiej strony ‒ polscy eksporterzy. Materiał badawczy stanowiły literatura przedmiotu i dane empiryczne. W artykule przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych zarówno wśród polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych, jak i polskich przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych. Wyniki badań empirycznych wskazują na znaczącą rolę i zadania przypisane polskim placówkom dyplomatyczno-ekonomicznym, jednak wiedza polskich przedsiębiorców o możliwości korzystania z pomocy tych jednostek jest nieznaczna. Stąd wiele przedsiębiorstw, uczestników badania, wskazywało, że nie korzysta z takiego źródła wsparcia w działalności na rynkach zagranicznych. Dane uzyskane w badaniach empirycznych pokazują w jakich obszarach działalności międzynarodowej polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ww. placówek (implikacje praktyczne). Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is an attempt to identify the role and importance of Polish economic and diplomatic posts (i.e. the Trade and Investment Promotion Sections as well as the Economic Sections of embassies) in activities carried out by Polish enterprises in foreign markets. The role and importance are presented in the bipolar way, i.e., on the one hand, in the empirical research took part Polish economic and diplomatic posts and, on the other hand, Polish exporters. The research material was the subject literature and empirical data. In their article, the authors presented findings of the research conducted both among the Polish economic and diplomatic posts and the Polish enterprises operating in foreign markets. The empirical research findings indicate the significant role and tasks assigned to the Polish diplomatic and economic posts, but knowledge of Polish entrepreneurs about the possibility to make use of aid of these units is insignificant. Hence, many enterprises, the research participants, indicated that they did not use such a source of support in activities carried out in foreign markets. The data obtained in the empirical research show in what areas of international activities Polish entrepreneurs may count on those posts’ support (practical implications). The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – попытка выявить роль и значение польских экономико-дипломатических представительств (т.е. отделов по поощрению торговли и инвестиций, а также экономических отделов посольств) в деятельности польских предприятий на зарубежных рынках. Роль и значение представлены двухполюсно, т.е., с одной стороны, в эмпирическом исследовании приняли участие польские экономико-дипломатические представительства и, с другой стороны, польские экспортеры. Исследовательский материал представлен литературой по предмету и эмпирическими данными. В статье представлены результаты обследований, проведенных среди польских экономико-дипломатических представительств, а также польских предприятий, действующих на зарубежных рынках. Результаты эмпирических исследований указывают значительную роль и задания, отведенные для польских экономико-дипломатических представительств, однако знания польских предпринимателей о возможности использовать помощь этих единиц незначительны. И потому многие предприятияучастники исследования указывали, что они не пользуются таким источником поддержки в деятельности на зарубежных рынках. Данные, полученные в эмпирических исследованиях, указывают, в в каких областях международной деятельности предприниматели могут рассчитывать на поддерку указанных представительств (практические импликации). Статья имеет исследовательский характер.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

61

Numer

5

Opis fizyczny

s.24-36,wykr.,bibliogr.

Twórcy

  • Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al.Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  • Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al.Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Bibliografia

  • Bartosik-Purgat M., Mruk H., Schroeder J. (2013), Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, UEP, Poznań.
  • Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (2014), Polish exporters’ use and perception of various sources of market information, “Poznań University of Economics Review”, Vol. 14, No. 2.
  • Ministerstwo Gospodarki (2010), Instrumenty umiędzynarodowienia działalności międzynarodowej, http://www.mg.gov.pl/files/upload/3828/Instrumenty_MG_pl_2010.pdf [dostęp: 12.04.2014].
  • Molendowski E., Polan W. (2007), Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • http://www.eksporter.gov.pl
  • http://www.polishexport.info

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-26686e67-e204-4239-9348-e645d87e8365
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.