PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1965 | 10 | 2 |

Tytuł artykułu

Formations recifales du Devonien des Monts de Sainte-Croix (Pologne)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Utwory rafowe w dewonie Gór Świętokrzyskich
RU
Rifovye obrazovanija devona Sventokrzhiskikh Gor (Pol'sha)

Języki publikacji

FR

Abstrakty

FR
Sont présentés les résultats des observations sur les formations récifales dans le Frasnien et le Givétien des Monts de Sainte-Croix (Góry Świętokrzyskie), dans les localités Kadzielnia, Sitkówka et Jurkowice. A Kadzielnia ce sont les biohermes et à Sitkówka et Jurkowice - les biostromes.
PL
Celem niniejszej notatki jest podanie wstępnych wiadomości o rozpoczętych badaniach raf dewońskich w Polsce, które występują w serii węglanowej dewonu środkowego i górnego. Obserwowano je dotychczas w dewonie regionu świętokrzyskiego i śląsko-krakowskiego, a także w zapadlisku brzeżnym Niżu Polskiego. Typowo rozwinięte utwory rafowe ukazują się dopiero w żywecie. W dolnej jego części, wykształconej głównie w postaci dolomitów, pojawiają się pierwsze biostromy, które znane są również z górnego żywetu i dolnego franu. Natomiast we franie środkowym dominują biohermy. W młodszych osadach dewonu utworów rafowych brak. Najdostępniejsze dla badań są utwory rafowe południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Prawdopodobnie są tu one najpełniej wykształcone i występują pomiędzy masywami staropaleozoicznymi pasm: chęcińskiego, posłowskiego i łyso-górskiego. Biostromy rozwinięte są w obrębie niecki bolechowicko-gałęzickiej, syn-klinorium kielecko-łagowskiego i synkliny bodzentyńskiej. Biohermy natomiast obserwowano dotychczas jedynie w niecce bolechowicko-gałęzickiej i w zachodniej części synklinorium kielecko-łagowskiego, jakkolwiek istnieją pewne przesłanki, że są one wykształcone również i we wschodniej części tego synklinorium. Dobrze rozwinięte biohermy występują w okolicy Kielc, gdzie tworzą pasmo wzgórz ciągnących się od Górek Szczukowskich, przez Brusznię, Karczówkę i Kadzielnię. Ponadto rozwinięte są one w okolicy Bolechowie. Z wyników dotychczasowych badań przedstawione są w tej notatce tylko trzy przykłady raf: jedna typu biohermy, obserwowana na Kadzielni, a dwie inne typu biostromy, rozwinięte w Sitkówce i Jurkowicach.
RU
Настоящая статья содержит предварительные сведения о начатых исследованиях девонских рифов в Польше, которые находятся в карбонатной серии среднего и верхнего девона. Рифовые образования до сих пор известны были из девонских отложений Свентокржиского и Силезско-Краковского районов, а также из краевой впадины Польской Низменности. Типичные рифовые образования появляются лишь в живетском ярусе. В нижней его части, представленной главным образом доломитами, появляются первые биостромы, которые известны также из верхнего живета и нижнего франа. В среднем фране зато преобладают биогермы. В более молодых осадках девона рифовые образования отсутствуют. Наиболее доступными для исследований являются рифовые образования юго-западной части Свентокржиских Гор. Вероятно они тут наиболее полно развиты и находятся между старопалеозойскими массивами кряжей: хенцин-ским, пословским и лысогурским. Биостромы развиты в пределах болехо-вицко-галензицкой мульды, келецко-лаговского синклинария и бодзентынской синклинали. Биогермы же наблюдались до сих пор только в болеховицко-га-лензицюой мульде и в западной части келецко-лаговского синклинория. Но имеются некоторые предпосылки, что они развиты также и в восточной части этого синклинория. Хорошо развиты биогермы, выступающие в окрестности Кельц, образуют ряд холмов, которые простираются от Щуковских Горок через Брутто, Карчувку и Кадзельню. Кроме того, биогермы встречаются также в окрестности Болеховиц. Из достигнутых исследований в этой статье представлено только три примера рифов: один типа биогермы, который наблюдался на Кадзельне, и два иные типа биостромы, выступающие в Ситкувке и в Юрксвицах.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

2

Opis fizyczny

p.249-260,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institut Geologique et Institut de Paleozoologie de l'Academie Polonaise des Sciences, Warsaw, Poland
autor
 • Institut Geologique et Institut de Paleozoologie de l'Academie Polonaise des Sciences, Warsaw, Poland

Bibliografia

 • CZARNOCKI, J. 1948. Przewodnik XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Górach Świętokrzyskich w r. 1947. - Rocznik P. T. Geol., 17, 237-296, Kraków.
 • - 1958. Surowce skalne. - Inst. Geol., Prace, 21, 4-232, Warszawa.
 • DEMBIŃSKA-RÓŻKOWSKA, M. 1948. Korale dewońskie Gór Świętokrzyskich (Les Zoanthaires dévoniens du Massif de Ste-Croix). - Wiad. Muz. Ziemi, 4, 187-220, Warszawa.
 • GOGOLCZYK, W. 19-56. Rodzaj Amphipora w dewonie Polski (Amphipora dans le Dévonien de Pologne). - Acta Palaeont. Pol, 1, 3, 211-240, Warszawa.
 • LECOMPTE, M. 1952. Les Stromatoporoïdes du Dévonien moyen et supérieur du bassin de Dinant. - Mém. Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique, 116/117, 1-360, Bruxelles.
 • - 1954. Quelques données relatives à la genèse et aux caractères écologiques des ’’récifs” du Frasnien de l’Ardenne. - Vol. jubil. V. Van Straelen, 1, 153-181, Bruxelles.
 • - 1959. Etude du phénomène récifal dévonien dans la partie occidentale du bassin de Dinant et du bassin de Namur. C. R. Session Extraord... - Bull. Soc. Géol. Belgique, 83, Bruxelles 1959/60.
 • PAJCHLOWA, M. 1964. Wstępne dane o dewonie na Niżu Polskim. (Preliminary data on Devonian in the Polish Lowland area). - Kwart. Geol, 8, 1, 224-231, Warszawa.
 • Przewodnik XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kielce 16-19 września 1962. - P. T. Geol., Warszawa.
 • RÓŻKOWSKA, M. 1953. Pachyphyllinae et Phillipsastraea du Frasnien de Pologne (Pachyphyllinae i Phillipsastraea z franu Polski). - Palaeont. Pol., 5, 1-89, Warszawa.
 • SAMSONOWICZ, J. 1930. Sprawozdanie z badań geologicznych, wykonanych w lecie r. 1929 na pd.-zachód od Klimontowa, na arkuszu Sandomierz. - Pos. nauk. P. Inst. Geol., 26, 11-13, Warszawa.
 • - 1934. Objaśnienia arkusza Opatów ogólnej mapy geologicznej Polski w skali 1:100 000. - P. Inst. Geol., Warszawa.
 • STASIŃSKA, A. 1953. Rodzaj Alveolites Lamarck z franu Gór Świętokrzyskich (Genre Alveolites Lamarck du Frasnien des Monts de Sainte-Croix). - Acta Geol. Pol, 3, 2, 211-237, Consp. 83-88, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-26540528-3939-4661-9e26-f6f658ed3963
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.