PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Lojalność studenta względem uczelni – specyfikacja, korzyści, metodyka badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Student’s loyalty towards the university – specifics, advantages, research methodology
RU
Lojal’nost’ studenta po otnosheniju k vuzu – specifika, vygody, metodika issledovanijj
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel artykułu: analiza zjawiska lojalności studentów ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki, generowanych korzyści dla uczelni oraz wybranych elementów metodyki jego badania. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: badania lojalności studentów, których metodyka stanowi jeden z obszarów tematycznych niniejszego artykułu, realizowane są przez autorkę okresowo, metodą ankiety audytoryjnej. W artykule zwrócono uwagę na metodykę badań lojalności studentów, w tym, względem specyficznego obiektu – specjalności. Badania zrealizowano wśród studentów Wydziału Zarządzania PRz w 2014 roku. Główne wyniki badań/analiz: efektem zrealizowanych badań jest identyfikacja poziomu satysfakcji studentów z wybranej specjalności, poziomu ich lojalności w obszarze wewnętrznych mechanizmów lojalności oraz w sferze behawioralnej, jak również kluczowych elementów procesu decyzyjnego związanego z wyborem specjalności. Implikacje praktyczne: praktyczny aspekt artykułu ma wyraz w możliwościach wykorzystania doświadczeń i propozycji metodycznych autorki w badaniach lojalności studentów, jak również, dzięki zaprezentowaniu możliwych do uzyskania korzyści z takich badań – w ich popularyzacji. Implikacje społeczne: popularyzacja badań, będących przedmiotem artykułu, może ułatwić dostosowywanie programów studiów, a szczególnie specjalności oraz innych aspektów usług edukacyjnych szkół wyższych do oczekiwań studentów. Kategoria artykułu: metodologiczny.
EN
Article aim: an analysis of the phenomenon of students’ loyalty with a particular consideration of its specificity, generated benefits for the university and the selected elements of the methodology of surveying it. Type of the used research methodology/approach: the surveys of students’ loyalty, which methodology is one of thematic areas of this article, are carried out by the author periodically, by the method of auditorium questionnaire. In her article, the author paid attention to the methodology of surveying students’ loyalty, including related to the specific object – the line. The surveys were carried out among students of the Faculty of Management of the Rzeszow University of Technology in 2014. Main research/analyses findings: an effect of the implemented research is identification of the level of students’ satisfaction with the chosen line, the level of their loyalty in the area of internal mechanisms of loyalty and in the behavioural sphere as well as the key elements of the decision-making process related to the line selection. Practical implications: the practical aspect of the article is expressed in the possibilities to use the author’s experience and methodological proposals in students’ loyalty research as well as, owing to the presentation of possible benefits to be received from such a research, in popularisation thereof. Social implications: popularisation of research being the subject of the article may ease the adjustment of curricula, particularly lines and other aspects of educational services of universities to the students’ expectations. Article category: methodological article.
RU
Цель статьи: анализ явления лояльности студентов с особым учетом его специфики, генерированных выгод для вузов и избранных элементов методики его изучения. Вид использованной исследовательской методологии/исследовательского подхода: изучение лояльности студентов, методика которого представляет собой одну из тематических областей данной статьи, выполняется автором периодически, по методу аудиторного опроса. В статье обратили внимание на методику изучения лояльности студентов, в том числе по отношению к специфическому объекту – специальности. Изучение провели среди студентов Факультета управления Жешувской политехники в 2014 году. Основные результаты исследований/анализов: результатом проведенных исследований является выявление уровня удовлетворения студентов от избранной специальности, уровня их лояльности в области внутренних механизмов лояльности и в бихевиоральной сфере, а также основных элементов процесса принятия решений, связанного с выбором специальности. Практические импликации: практический аспект статьи выражается в возможностях использования опыта и методических предложений автора в изучении лояльности студентов, а также, благодаря представлению возможных для получения выгод из такого изучения – в его популяризации. Социальные импликации: популяризация изучения, являющегося предметом статьи, может облегчить приспособление программ обучения, особенно специальности, а также других аспектов услуг по образованию в вузах к ожиданиям студентов. Категория статьи: методологическая статья.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.160-172,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im.Ignacego Łukaszewicza, Al.Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Bibliografia
 • Alves H., Raposo M. (2010), The influence of university image on student behaviour, “International Journal of Educational Management”, Vol. 24 Iss. 1.
 • Arif S., M. Ilyas S.M., Hameed A. (2008), Student satisfaction and impact of leadership in private universities, “The TQM Journal”, Vol. 25, Iss. 4.
 • Brown R.M., Mazzarol T.W. (2009), The importance of institutional image to student satisfaction and loyalty within higher education, ”Higher Education”, Vol. 58, No. 1.
 • Douglas J., McClelland R., Davis J. (2008), The development of conceptual model of student satisfaction with their experience in higher education, “Quality Assurance in Education”, No. 1, Vol. 16.
 • Drapińska A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fernandes C., Ross K., Meraj M. (2013), Understanding student satisfaction and loyalty in the UAE HE sector, “International Journal of Educational Management”, Vol. 27, Iss. 6.
 • Fijor J.M. (2001), Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży, Fijor, Warszawa- Chicago.
 • Hall H. (2014), Modele ról studentów i ich satysfakcji ze studiów w aspekcie zarządzania relacjami uczelnia – studenci, „Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (w druku).
 • Hennig-Thurau T.W., Langer M.F., Hansen U. (2011), Modeling and Managing Student Loyalty. An Approach Based on the Concept of Relationship Quality, “Journal of Service Research”, Vol. 3, No. 4.
 • Kieżel E. (2008), Lojalność i jej determinanty w zachowaniach polskich konsumentów, (w:) Sobczyk G., Współczesny marketing. Trendy i działania, PWE, Warszawa.
 • Navarro M.M., Iglesias M.P., Torres P.R. (2005), A new management element for universities: satisfaction with the offered courses, “International Journal of Educational Management”, Vol. 19, Iss. 6.
 • Stach P., Bąk J. (2009), Na ścieżkach zadowolenia i lojalności – poszukiwanie modelu w kontekście uczelni, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Suhre C.J.M., Jansen E.P.W.A, Harskamp E.G. (2007), Impact of Degree Program Satisfaction on the Persistence of College Students, “Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning”, Vol. 54, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-25e12df0-b258-4a68-8de7-0965372ca340
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.