PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 |
Tytuł artykułu

Współczesne rozmieszczenie i zróżnicowanie roślinności z udziałem róży francuskiej Rosa gallica w rejonie Wrocławia na tle innych regionów Polski

Warianty tytułu
Current occurrence and diversity of vegetation patches with Rosa gallica in the Wroclaw area against the background of other regions of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Opis fizyczny
s.71-98,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Al. J. Kochanowskiego 10.12, 51.601 Wrocław
autor
 • Zakład Botaniki, Pracownia Ochrony Przyrody, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul.Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
autor
 • Zakład Botaniki, Pracownia Ekologii Roślinności, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul.Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
Bibliografia
 • ANIOŁ-KWIATKOWSKA J., BERDOWSKI W., WÓJCIK G. 1992. Synantropizacja obszarów chronionych w Masywie Ślęży. - Acta Univ. Wrat. 1358, Prace Bot. 48: 3-44.
 • BARTOSZEK W. 1997. Stanowisko Rosa gallica (Rosaceae) w okolicach Wiśniowej na Pogórzu Wielickim. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 4: 380-382.
 • BŁOŃSKA A. 2010. Siedliska antropogeniczne na Wyżynie Śląskiej, jako miejsca występowania rzadkich i zagrożonych gatunków torfowiskowych klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R. Tx. 1937. - Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie 10.1 (29): 7-19.
 • BROWICZ K., GOSTYŃSKA M. 1963. Rosa gallica L. - W: BIAŁOBOK S., CZUBIŃSKI Z. (red.), Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zesz. 2. - Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN, PWN, Poznań, 17 ss.
 • BRÓŻ E., MACIEJCZAK B. 1991. Niektóre nowe oraz rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze miasta i strefy podmiejskiej Kielc. - Fragm. Flor. Geobot. 36(1): 171-179.
 • BRUDZIŃSKA A., WÓJCIK G. 2006. Stanowisko szafirka miękkolistnego Muscari comosum (L.) Mill. na łąkach nadodrzańskich we Wrocławiu. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(1): 93-97.
 • BRZEG A. 2005. Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio- Geranietea sanguinei Th. Muller 1962 w Polsce. - Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 237 ss.
 • CZARNA A. 1992. Interesujące stanowisko róży francuskiej Rosa gallica w Wielkopolsce. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 48(4): 88-92.
 • CZARNA A. 2009. Rośliny naczyniowe Środkowej Wielkopolski. - Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 184 ss.
 • DZWONKO Z. 1977. The use of numerical classification in phytosociology. - Fragm. Flor. Geobot. 23(3-4): 327-343.
 • DZWONKO Z. 2004. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. - Wyd. Sorus i Instytut Botaniki UJ, Poznań-Kraków, 304 ss.
 • ELLENBERG H., WEBER H., DULL R., WIRTH V., WERNER W., PAULIBEN D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. - Scripta Geobot. 18: 1-258.
 • FIALA K., HOLUB P., SEDLAKOVA I., TŃMA I., ZAHORA J., TESAROVA M. 2003. Reasons and consequences of expansion of Calamagrostis epigejos in alluvial meadows of landscape affected by water control measures. Ekológia (Bratislava) 22 (Suppl. 2): 242-252.
 • FIEK E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und osterreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefass-Cryptogamen. - J. U. Kern’s Verlag, Breslau, 572 ss.
 • GŁOWACKI Z. 1975. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. - Prace Opol. Tow. Przyjaciół Nauk, Wydział III - Nauk Przyrodniczych, PWN, Warszawa-Wrocław: 3-102.
 • GŁOWACKI Z. 1985. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wału Trzebnickiego .- Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Ser. Nauki Przyrodnicze, Siedlce, s. 157-176.
 • HARDTKE H. J., IHL A. 2000. Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens. - W: Materialen zu Naturschutz und Landschaftspflege. - Sachsisches Landesamt fur Umwelt und Geologie (Hrsg.)., Dresden, s. 583.
 • HEJDA M., PYSEK P., JAROSIK V. 2009. Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. - J. Ecol. 97: 393-403.
 • HENNEKENS S. M., SCHAMINĆE J. H. J. 2001. Turboveg, a comprehensive database management system for vegetation data. - J. Veg. Sci. 12: 589-591.
 • HOLUB J., PROCHAZKA F. 2000. Red List of vascular plants of the Czech Republic - 2000. Preslia 72: 187-230.
 • JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. 2007. Red list of vascular plants of Wielkopolska (Poland). - Biodiv. Res. Cons. 5-8: 95-127.
 • KĄCKI Z. 2007. Comprehensive syntaxonomy of Molinion meadows in southwestern Poland. - Acta Bot. Siles., Monogr. 2: 1-156.
 • KĄCKI Z., DAJDOK Z., SZCZĘŚNIAK E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. - W: KĄCKI Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. - Instytut Biologii Roślin UWr & PTPP „pro Natura”, Wrocław, s. 9-65.
 • KĄCKI Z., ŚLIWIŃSKI M. 2012. The Polish Vegetation Database: structure, resources and development. - Acta Soc. Bot. Pol. 81(2): 75-79.
 • KLASTERSKY I., BROWICZ K. 1964. Rosa gallica L. v Ceskoskovensku a Polsku (Distribution of Rosa gallica L. in Czechoslovakia and Poland). - Preslia (Praha) 36:185-192.
 • KORNECK D., SCHNITTLER M., VOLLMER I. 1996. Rote Liste der Farn- und Blutenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. - Schriftenreihe fur Vegetationskunde 28: 21-187.
 • KUCHARCZYK M., WÓJCIAK J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. - Ochrona Przyrody 52: 33-46.
 • KUHN I., KLOTZ S. 2002. BIOLFLOR - a database on biological and ecological traits of vascular plants in Germany. - Verhandlungen der Gesellschaft fur Okologie 32: 1-461.
 • KWIATKOWSKI P. 2006. Current state, separateness and dynamics of vascular flora of the Góry Kaczawskie (Kaczawa Mountains) and Pogórze Kaczawskie (Kaczawa Plateau). I. Distribution atlas of vascular plants. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 468 ss.
 • LEPŚ J., ŚMILAUER P. 2003. Multivariate Analysis of Ecological Data Using CANOCO. - Cambridge University Press, Cambridge.
 • MACIEJCZAK B. 2003. Gatunki chronione i zagrożone we florze naczyniowej Ostrowca Świętokrzyskiego. - W: KORCZYŃSKI M. (red.), Flora miast. - Polskie Towarzystwo Botaniczne, oddz.w Bydgoszczy, s. 66-71.
 • MATUSZKIEWICZ W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowiska roślinnych Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 537 ss.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 442 ss.
 • MOCHNACKY S., MAGLOCKY S. 1993. Plant Communities of the Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Muller 1961 in East Slovakia. - Thaiszia 3: 101-110.
 • MOSER D. M., GYGAX A., BAUMLER B., WYLER N., PALESE R. 2002. Rote Liste der gefahrdeten Arten der Schweiz Farn- und Blutenpflanzen. - Bundesamt fur Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, 504 ss.
 • NOWAK A. 2005a. Anthropogenic habitats as sites of occurrence of endangered, rare and protected plants on the example of Opole Silesia, SW Poland. - Thaiszia J. Bot. 15: 155-172.
 • NOWAK A. 2005b. Występowanie rzadkich i ginących roślin naczyniowych na siedliskach antropogenicznych Śląska Opolskiego. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(2): 223-238.
 • NOWAK A. 2006. Sozophytes (red-listed species) in Silesian anthropogenic habitats and their role in nature conservation. - Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 386-390.
 • NOWAK A., NOWAK S., SPAŁEK K. 2008. Red list of vascular plants of Opole province. - Opol. Scient. Soc., Nature Journal 36: 5-20.
 • OTTO H. W. 2004. Die Farn- und Samenpflanzen der Oberlausitz. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 12: 1-376.
 • PIĘKOŚ-MIRKOWA H., MIREK Z. 2006. Flora Polski. Rośliny chronione. - Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 417 ss.
 • PIWOWARCZYK R. 2006. Róża francuska Rosa gallica L. na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). - Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(2): 55-60.
 • PODANI J. 1993. SYN-TAX. Version 5. User’s Guide. - Scientia, Budapest.
 • POPEK R. 2002. Róże dziko rosnące Polski. Klucz - Atlas. - Wyd. Plantpress, Kraków, 112 ss.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. - Dz. U. 2004 Nr 168, poz. 1764.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. - Dz. U. Nr 0, poz. 81.
 • SCHUBE T. 1903. Die Verbreitung der Gefasspflanzen in Schlesien preuBischen und osterreichischen Antheils. - Druck von. R. Nischkovsky, Breslau, 362 ss.
 • STANISZ A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. Statystyki podstawowe. - StatSoft Polska, Kraków, 532 ss.
 • TER BRAAK C., ŚMILAUER P. 2002. Canoco Reference Manual and CanoDraw for Windows. User’s Guide. Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). - Biometris, Wageningen and Ceske Budejovice, 500 ss.
 • TICHY L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. - J. Veg. Sci. 13: 451-453.
 • TOWPASZ K., CWENER A. 2002. Występowanie Rosa gallica (Rosaceae) na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska, południowa Polska), - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 115-125.
 • VALACHOVIC M. 2004. Synaxonomy of the fringe vegetation in Slovakia in relation to surrounding areas - preliminary classification. - Hacquetia 3/1: 9-25.
 • WIMMER F. 1857. Flora von Schlesien preussischen und ostereichischen Antheils oder vom oberen Oder- und Weichsel-Quellen-Gebiet. - Ferdinand Hirt’s Verlag, Breslau, 696 ss.
 • WROŃSKA-PILAREK D., BORATYŃSKA K. 2005. Pollen morphology of Rosa gallica L. (Rosaceae) from southern Poland. - Acta Soc. Bot. Pol. 74(4): 297-304.
 • WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. 2003. Nowe, antropogeniczne stanowisko storczyków Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt. et Summ. i D. incarnata (L.) Soó na obrzeżach Poznania. - W: KORCZYŃSKI M. (red.), Flora Miast. - Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Botaniczne, oddz. w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 93-96.
 • ZAJĄC A. 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland. - Taxon 27(5-6): 481-484.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniw. Jagiellońskiego, Kraków, 714 ss.
 • ZAJĄC M., ZAJĄC A. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. - Ochrona Przyrody 55: 25-35.
 • ZALEWSKA-GAŁOSZ J., NOWAK A., DAJDOK Z. 2012. Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe. - J. Nat. Conserv. 20: 76-84.
 • ZARZYCKI K., SZELĄG Z. 2006. Czerwona lista roślin naczyniowych Polski. - W: MIREK Z., ZARZYCKI K., WOJEWODA W., SZELĄG Z. (red.), Czerwona lista roślin i grzybów Polski. - Instytut Botaniki im W. Szafera PAN, Kraków, s. 11-20. ZIELIŃSKI J. 2001. Rosa gallica L. Róża francuska. - W: KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe. - Instytut Botaniki im W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 195-196.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-22a36c6f-7c26-4dc8-8c4d-b6cde19958e4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.