PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 68 | 3 |
Tytuł artykułu

Changes in weed infestation of spring barley depending on variable pluvio-thermal conditions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmiany stanu zachwaszczenia jęczmienia jarego w zależności od zmiennych warunków pluwiotermicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to analyze segetal weeds present in spring barley against the background of changes in pluviothermal conditions observed over the last 20 years (1993–2012) at the Field Experimental Station of the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Winna Góra, Poland. Based on the mean value of the Sielianinov hydrothermal coefficient for the three months of spring vegetation, i.e., April, May, and June, three classes of pluvio-thermal conditions (very dry, moderately dry, humid) were distinguished. The phytosociological stability of weed species analyzed during the study period was assessed and the Shannon–Wiener index of species diversity in the communities and the Simpson dominance index were calculated for segetal weeds present in spring barley. In the 20-year period analyzed, Chenopodium album and Viola arvensis exhibited the highest phytosociological stability and the highest abundance in the spring barley crop. Over the years analyzed, the dry spring vegetation periods were characterized by significant precipitation deficiency between late April and mid-June. In the years with favorable meteorological conditions, the weed species diversity measured by the Shannon–Wiener diversity index was higher than in the years with precipitation deficiency. In the very dry years, the species dominance index in the spring vegetation period was higher than in the wet years. The yield loss caused by weed infestation in the very dry years was higher by 6% as compared to moderately dry and wet years.
PL
Celem pracy była analiza zbiorowiska chwastów segetalnych w uprawie jęczmienia jarego na tle zmian warunków pluwiotermicznych w okresie dwudziestoletnim (1993–2012) na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze. W analizowanych latach dla trzech miesięcy wiosennej wegetacji (kwiecień, maj i czerwiec) dokonano oceny warunków pluwiotermicznych z zastosowaniem współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa, co pozwoliło na wyznaczenie trzech okresów (bardzo suchy, umiarkowanie suchy, wilgotny). Ocenę składu florystycznego w uprawie jęczmienia jarego przeprowadzono wg skali Braun-Blanqueta. Zgromadzone dane posłużyły do wyliczenia wskaźników: różnorodności gatunkowej Shannona–Wienera i dominacji Simpsona. W badanym dwudziestoleciu Chenopodium album i Viola arvensis charakteryzowały się najwyższym stopniem stałości fitosocjologicznej oraz występowały najliczniej w uprawie jęczmienia jarego. W tym okresie na obszarze prowadzonych obserwacji w okresie wegetacji wiosennej występowała przewaga lat suchych, ze znacznym niedoborem opadów w okresie od końca kwietnia do połowy czerwca. W latach o korzystnym przebiegu warunków meteorologicznych notowano większą różnorodność gatunkową chwastów niż w latach z niedoborem opadów. W latach bardzo suchych wartość indeksu dominacji gatunkowej Simpsona była wyższa niż w latach wilgotnych. W zachwaszczeniu jęczmienia jarego dominowały Chenopodium album i Viola arvensis, a w latach bardzo suchych również Matricaria maritima spp. inodora. Utrata plonu jęczmienia jarego, w skutek zachwaszczenia, w latach bardzo suchych była większa o 6% w porównaniu do lat umiarkowanie suchych i lat wilgotnych.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
68
Numer
3
Opis fizyczny
p.233-240,,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Weed Science and Plant Protection Techniques, Plant Protection Institute - National Research Institute, Wladysława Wegorka 20, 60-318 Poznan, Poland
autor
 • Department of Weed Science and Plant Protection Techniques, Plant Protection Institute - National Research Institute, Wladysława Wegorka 20, 60-318 Poznan, Poland
 • Department of Weed Science and Plant Protection Techniques, Plant Protection Institute - National Research Institute, Wladysława Wegorka 20, 60-318 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1.Central Statistical Office of Poland. Statistical yearbook of agriculture, Warsaw: Central Statistical Office of Poland; 2004-2014.
 • 2.Budzyński W, Szemplński W. Jęczmień. In: Jasińska Z, Kotecki A, editors. Szczegółowa uprawa roślin. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej; 2003. p. 195-233.
 • 3.Buczyński G, Marks M. Spring barley weed infestation and yield in crop rotation and monoculture. Zesz Probl Postępów Nauk Rol. 2003;490:41-47.
 • 4.Monaco TJ, Weller SC, Ashton FM. Weed science principles and practices. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.; 2002.
 • 5.Paradowski A. Integrowana metoda ograniczania zachwaszczenia. In: Korbas M, Mrówczyński M, editors. Integrowana produkcja jęczmienia ozimego i jarego. Poznań: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy; 2010. p. 46-74.
 • 6.Adamczewski K, Dobrzański A. Przyszłość herbologii w zmieniającym się rolnictwie. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2012;52(4):867-878.
 • 7.Albrecht H. Changes in the arable weed flora of Germany during the last five decades. In: Proceedings of the 9th EWRS (European Weed Research Society) Symposium "Challenges for Weed Science in a Changing Europe"; 1995 Jul 10-12; Budapest, Hungary. Budapest: EWRS; 1995. p. 41-48.
 • 8.Andersson NT, Milberg P. Weed flora and the relative importance of site, crop, crop rotation and nitrogen. Weed Sci. 1998;46:30-38.
 • 9.Barberi P, Silvestri N, Bonami E. Weed communities of winter wheat as influenced by input level and rotation. Weed Res. 1997;37:301-313. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3180.1997.d01-53.x
 • 10.Chancellor RJ. Changes in the weed flora of arable field cultivated for 20 years. J Appl Ecol. 1985;22:491-501. http://dx.doi.org/10.2307/2403180
 • 11.Falińska K. Ekologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012.
 • 12.Korniak T, Hołdyński C. Charakterystyka flory segetalnej północno-wschodniej części Polski. In: Conference proceedings: "Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych"; 1994 Jun 28-29; Olsztyn-Bęsia, Poland. Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna; 1995. p. 7-12.
 • 13.Krawczyk R, Matysiak K, Kierzek R, Kaczmarek S, Horoszkiewicz-Janka J. Kształtowanie zachwaszczenia w uprawie pszenicy ozimej w okresie konwersji gruntów ornych na metodę ekologiczną. J Res Appl Agric Engng. 2010;55(3):195-199.
 • 14.Weber R, Hryńczuk B, Hryńczuk-Runowska B. Effect of long-term fallow tillage method on weed abundance in the first three years of fallow being brought into cultivation. EJPAU. 2004;7(2):23-37.
 • 15.Rola H, Rola J. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania herbicydów w uprawach rolniczych w Polsce w latach 1950-2000. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2001;41:47-57.
 • 16.Stupnicka-Rodzynkiewicz E, Stępnik K, Lepiarczyk A. Wpływ zmia-nowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta Sci Pol Agric. 2004;3(2):235-245.
 • 17.Sienkiewicz J. Koncepcje bioróżnorodności - ich wymiary i miary w świetle literatury. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 2010;45:7-29.
 • 18.Gołębiowska H, Snopczyński T. Wzrost zagrożenia zachwaszczeniem wtórnym na plantacji kukurydzy na tle zróżnicowanego przebiegu pogody. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2008;48(2):602-611.
 • 19.Kierzek R, Miklaszewska K, Krawczyk R, Matysiak K. Wpływ terminu nalistnego stosowania w kukurydzy mieszanin herbicydów na ich efektywność chwastobójczą. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2011;51(4):1836-1841.
 • 20.Adamczewski K, Praczyk T, Stachecki S. Wpływ opadów atmosferycznych i temperatury powietrza na występowanie niektórych gatunków chwastów oraz ich konkurencyjność w stosunku do roślin uprawnych. In: Conference proceedings: "Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych"; 1994 Jun 28-29; Olsztyn-Bęsia, Poland. Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna; 1995. p. 109-116.
 • 21.Dobrzański A. Wpływ niektórych czynników środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wilgotności, na zachwaszczenie upraw warzyw. In: Conference proceedings: "Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych"; 1994 Jun 28-29; Olsztyn-Bęsia, Poland. Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna; 1995. p. 117-124.
 • 22.Heller K, Adamczewski K. Wpływ wybranych warunków pogodowych na stan i stopień zachwaszczenia łanu lnu włóknistego. Frag Agron. 2010;27(3):63-69.
 • 23.Rola J, Radziszewski J, Badowski M, Rola H. Wpływ powodzi w 1997 roku na zachwaszczenie pól uprawnych. Pamięt Puł. 1999;115:17-24.
 • 24.Ziernicka-Wojtaszek A, Zawora T. Zróżnicowanie pluwiotermiczne Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. Acta Agrophys. 2008;12(1):289-297.
 • 25.Żmudzka E. Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophys. 2009;13(2):555-568.
 • 26.Krawczyk R. Kierunki zmian zachwaszczenia - szanse i zagrożenia. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2005;45(1):233-241.
 • 27.Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M, editors. Flowering plants and pteridophytes of Poland - a checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).
 • 28.Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012.
 • 29.Wanic M, Jastrzębska M, Kostrzewska MK, Nowicki J. Analiza zbiorowisk chwastów za pomocą wybranych wskaźników biologicznych. Acta Agrobot. 2005;58(1):227-242. http://dx.doi.org/10.5586/ aa.2005.026
 • 30.Krebs CJ. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2011.
 • 31.Weiner J. Życie i ewolucja biosfery. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012.
 • 32.Topham PB, Lawson HM. Measurement of weed species diversity in crop/weed competition studies. Weed Res. 1982;22:285-293. http:// dx.doi.org/10.1111/j.1365-3180.1982.tb00174.x
 • 33.Trzpiot G, editor. XLSTAT w analizie danych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 2014.
 • 34.ter Braak CJF. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct gradients. Ecology. 1986;67:1167-1179. http://dx.doi.org/10.2307/1938672
 • 35.Skowera B, Puła J. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze polski w latach 1971-2000. Acta Agrophys. 2004;3(1):171-177.
 • 36.Dobrzański A, Adamczewski K. Wpływ walki z chwastami na bioróżnorodność agrofitocenoz. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2009;49(3):982-995.
 • 37.Tymrakiewicz W. Atlas chwastów. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne; 1959.
 • 38.Latowski K. Problem pospolitych chwastów segetalnych Polski. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2002;42(1):392-399.
 • 39.Gause GE. Studies on the ecology of the Orthoptera. Ecology. 1930;11:307-325. http://dx.doi.org/10.2307/1930266
 • 40.Ellenberg H. Unkrautgesellschaften als Mass fur den Sauregrad, die Verdichtung und andere Eigenschaften des Ackerbodens. Ber Landtech. 1948;4:130-146.
 • 41.Braak CJF, Verdonschot PFM. Canonical correspondence analysis and related multivariate methods in aquatic ecology. Aquat Sci. 1995;57(3):255-289. http://dx.doi.org/10.1007/BF00877430
 • 42.Kapeluszny J. Zachwaszczenie łanu zbóż jarych w warunkach zróżnicowanej gęstości siewu i oszczędnego stosowania herbicydów. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2002;42(2):483-485.
 • 43.Krawczyk R. Produkcja biomasy przez Chenopodium album L. w jęczmieniu jarym odchwaszczanym chemicznie zredukowanymi i zalecanymi dawkami herbicydów. Ann Univ Mariae Curie-Skłodowska E Agric. 2007;62(2):40-47.
 • 44.Walczak F, Grendowicz L, Jakubowska M, Skorupska A, Strugała N, Tratwal A, et al. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawianych oraz stan zachwaszczenia w Polsce w 2001 roku. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2002;42:262-282.
 • 45.Rola H. Ekologiczne i produkcyjne aspekty ochrony roślin przed chwastami. Pamiet Puł. 130;2002:636-645.
 • 46.Wesołowski M, Dąbek M, Stępień A, Kwiatkowski C. Wpływ gęstości wysiewu oraz poziomu agrotechniki pszenicy jarej na strukturę zachwaszczenia jej łanu. Acta Agrophys. 2003;1(4):779-785.
 • 47.Kwiatkowski C, Wesołowski M, Stępień A. Bioróżnorodność chwastów w trzech odmianach jęczmienia jarego uprawianych w siedmioletniej monokulturze i zmianowaniu. Acta Sci Pol Agric. 3(2);2004:109-117
 • 48.Feledyn-Szewczyk B, Duer I. Efektywność metod regulacji zachwaszczenia w jęczmieniu jarym uprawianym w różnych systemach produkcji. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2006;46(1):45-52.
 • 49.Rola H, Rola J, Domaradzki K. Przyrodnicza optymalizacja zbiorowisk chwastów w agrocenozach. Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2009;49(3):1102-1111.
 • 50.Domaradzki K. Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczania dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroeko-logicznych. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; 2006. (Monografie i Rozprawy Naukowe; vol 17).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-221bb4aa-d312-4d07-ab9b-4c2cddd079e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.