PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09[58] |
Tytuł artykułu

Ramowa Dyrektywa Wodna a rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - w województwie kujawsko-pomorskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The Water Framework Directive and the development of water and sewage infrastructure - in Kujawsko-Pomorskie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się dostosować swoje prawo do wymagań wspólnotowych. W zakresie gospodarki wodnej głównym wyznacznikiem była Ramowa Dyrektywa Wodna. Polska już w 2001 roku wprowadziła pierwsze regulacje prawne dostosowujące polskie przepisy do wymagań wspólnotowych w tym zakresie. Obowiązek fizycznego dostosowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej spoczął zaś w głównym stopniu na gminach. Celem opracowania było przedstawienie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w województwie Kujawsko-Pomorskim, w związku z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W pracy zwrócono ponadto uwagę na rolę środków pomocowych pochodzących z UE umożliwiających szybkie dostosowywanie się do wymogów stawianych w RDW. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że działania podjęte w poszczególnych gminach województwa kujawsko-pomorskiego, zmierzające do realizacji celów związanych z RDW, są zadawalające. Stwierdzono wyraźną poprawę dostępności i jakości infrastruktury związanej z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Jednocześnie wskazano, że w niektórych gminach nadal występują pewne braki (głównie w zakresie kanalizacji), które będą musiały zostać wyeliminowane w najbliższych latach.
EN
By joining the European Union, Poland has undertaken to align its legislation with EU requirements. In terms of water management was a major determinant of the Water Framework Directive. Poland already in 2001 introduced the first legislation to adjust Polish law to EU requirements in this field. The obligation of physical adjustments of the water and sewer system rested on the main level and the municipalities. The aim of the study was to present the development of water and sewage infrastructure in Kujawsko-Pomorskie, in connection with the requirements of the Water Framework Directive. The study also paid attention to the role of aid from the EU to respond rapidly to adapt to the requirements of the WFD. The analyzes carried out revealed that the measures taken in the different municipalities of the Kujawsko-Pomorskie, aimed at achieving the objectives of the WFD, are satisfactory. It was a marked improvement in the availability and quality of infrastructure related to water supply and sewerage. At the same time pointed out that in some communities there are still some shortcomings (mainly in the sewers), which will have to be eliminated in the coming years.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.351-360,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Gagarina 72/2, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2000/60/EC z dnia 23 października 2000 roku, ustalająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) UE.
 • Kłos L.,2011 Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 24, s.75-87.
 • Kwapisz J., 2002, Ocena rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej województwa Śląskiego w latach 1995 do 2000. Inżynieria Rolnicza nr 3.
 • Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990 -2003, ISPA 2000 - 2003 oraz SAPARD. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mapadotacji.gov.pl)
 • Piszczek S., Biczkowski M., 2010, Infrastruktura komunalna jako element planowania i kształtowania rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, DzU z 2005, nr 239, poz. 2019 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2013 r. Prawo wodne Dz.U. z 2012 poz. 145
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, DzU z 2006, nr 129 poz. 902 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, DzU z 2006, nr 123, poz. 858.
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie - fundusze europejskie (www.mojregion.eu)
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008.
 • Wróblewska E. U. 2010, Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr Nr 4 (53).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-206b7f83-f8a4-40b9-80ad-184f0caf5ff4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.