PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 22(51) | 2 |

Tytuł artykułu

Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Senility and solitude of elderly people in the perception of young people

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie i cel pracy. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stają się coraz częściej przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych. Starość jest etapem życia, który stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, piętrzy trudności, wśród których na szczególną uwagę zasługują samotność i towarzyszące seniorom poczucie osamotnienia. Celem pracy było zobrazowanie sposobu postrzegania przez studentów lubelskich uczelni wyższych zjawiska samotności wśród grupy społecznej seniorów, a także stosunku młodych względem osób starszych. Materiał i metoda. Badaniem objęto 201 osób studiujących w Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędziem badawczym były autorski kwestionariusz, zawierający 18 pytań. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA 10 i programu Microsoft Office Excel. Wyniki. Wykazano istnienie zależności statystycznych między wiekiem badanych i rodzajem uczelni, na której studiują a ich skojarzeniami na temat starości. Studenci utożsamiali starość z ograniczeniami sprawności fizycznej (p=0,006) i wykluczeniem społecznym (p=0,035). Wystąpiła relacja między pozytywnym stosunkiem do seniorów i jednoczesnym postrzeganiem ich jako mądrych, wyrozumiałych, szczęśliwych, chętnie pomagających innym ludzi (p=0,009). Wnioski. Badanie opinii społecznej odnośnie do starości, społecznych ról pełnionych przez seniorów stanowi doskonały sposób na postawienie diagnozy sytuacji starszej grupy ludności. Studenci w większości deklarują pozytywny stosunek do osób starszych. Badania nie wykazały negatywnej postawy względem seniorów. Według znaczącej liczby badanych samotność jest nieodłącznym elementem życia seniorów.
EN
Introduction and aim. Life situations and problems faced by seniors are issues that increasingly more often undertaken in studies and theoretical considerations. Old age is a stage in life that poses new challenges and difficulties, especially solitude and a sense of desolation that seniors often face. The aim of this study was to illustrate how students from Lublin universities perceive the issue of solitude among seniors and to discover what kind of attitudes they have towards senile people. Materials and method. The study included 201 students from two universities in Lublin: Medical University and Maria Curie Skłodowska University, and was conducted by the method of a diagnostic survey, using a questionnaire technique. The research instrument was a questionnaire designed by the author containing 18 items. Analysis of the collected research material was performed using STATISTICA 10 statistical software and Microsoft Office Excel. Results. Statistical relationships were found between respondents’ age and the type of university, and their perceptions concerning senility. Students identified senility with limitations of physical efficacy (p=0.006) and social exclusion (p=0.035). A relationship was observed between a positive attitude towards seniors and, at the same time, perceiving them as wise, understanding, happy and helpful to others (p=0.009). Conclusions. The study of the social opinion regarding senility and social roles performed by the seniors constitutes an excellent way of analyzing the situation of the older population group. The majority of the respondents declared their positive attitude towards seniors. The results of the survey did not show negative attitudes towards seniors. According to a considerable number of the students in the survey, solitude is an inherent element of senility.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

2

Opis fizyczny

s.140–144,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

  • 1. Dunaj B. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga, 1996.
  • 2. Szukalski P. Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich sytuacja rodzinna. Aux Soc. 2005; 2(34): 217–238.
  • 3. Victor C, Scrambler S, Bond J, Bowling A. Loneliness in later life. W: Walker A, Hennessy C, red. Growing older: Quality of life in old age. Maidenhead: Open University Press, 2004: 107–126.
  • 4. OsieckaChojnacka J. Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się. Studia BAS. 2012; 2(30): 101–128.
  • 5. Wądłowska K. Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, 2009.
  • 6. Miłkowska G. Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2014; 16: 177–192.
  • 7. Kanasik M, Kotybra J. Starość postrzegana oczyma ludzi młodych. Analiza badań własnych. Plus Uczelni 2013; 2: 18–22.
  • 8. Jurczak A, Świątek M, Wieder-Huszla S, Grochans E, Szkup-Jabłońska M, Mroczek B. Opinie wybranych grup społecznych o starości. Med. Srod. 2012; 15(2): 72–78.
  • 9. Plak J. Różne oblicza samotności seniora. Pedagogia Ojcostwa 2012; 5(1): 256–267.
  • 10. Kołpa M, Łabuzek M, Lipińska M. Postawy studentów licencjackich studiów pielęgniarskich wobec osób starszych. Pielęg XXI w. 2005; 3(12): 141–147.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2003d592-2121-4f1a-8850-d4ed23b2420a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.