PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku studiów i plany zawodowe studentów ratownictwa medycznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of selected factors on the choice of study specialty and occupational plans among students of emergency medicine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp. Do czynników decydujących o wyborze kierunku studiów przez młodych ludzi zalicza się: zainteresowania, osobiste predyspozycje i możliwości. Istotne znaczenie ma również wpływ najbliższych, massmediów oraz perspektywa znalezienia zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Cel pracy. Określenie determinantów korelujących z wyborem kierunku studiów oraz poznanie planów zawodowych studentów ratownictwa medycznego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2013 roku metodą sondażu diagnostycznego. W celu zebrania materiału empirycznego zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Grupę badaną stanowiło 133 studentów kierunku ratownictwo medyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) im. J. Grodka w Sanoku. Wyniki. Przekonanie przez inne osoby to dla większości badanych, głównie studentów niestacjonarnych, motyw decydujący o wyborze ratownictwa medycznego jako zawodu. W przypadku mieszkańców miast oraz studentek najczęściej o wyborze studiów na kierunku ratownictwo medyczne decydował przypadek. Kobiety mniej optymistycznie niż mężczyźni oceniły możliwość zatrudnienia w zawodzie. Mężczyźni i osoby w przedziale wiekowym 31–35 lat oraz mieszkańcy miast planowali podjąć pracę po studiach w pogotowiu ratunkowym, natomiast kobiety i studenci studiów niestacjonarnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Pracę w Państwowej Straży Pożarnej zamierzali podjąć studenci studiów stacjonarnych oraz mieszkańcy wsi. Ponad połowa badanych wysoko oceniła swoje szanse na zatrudnienie zgodnie z wyuczonym zawodem. W opinii respondentów studia, w tym nauczanie praktyczne i teoretyczne, przygotowują absolwentów do pracy zawodowej. Studenci wskazali na istotne znaczenie powołania w zawodzie ratownika medycznego. Wnioski. W badanej grupie zmiennymi korelującymi z wyborem kierunku studiów były: płeć, miejsce zamieszkania, wiek studentów oraz tryb studiowania.
EN
Introduction. Among the factors deciding about the choice of study specialty by young people are: interests, personal predispositions, and possibilities. The impact of the closest friends/family, mass media and prospects for finding employment with professional prospects are also of great importance. Objective. The objective of the study was determination of factors affecting the choice of study specialty, and recognition of professional plans among students of emergency medicine. Material and methods. The study was conducted in 2013 by the method of a diagnostic survey. In order to collect the empirical material, a questionnaire was used designed by the author. The study group were 133 students of the specialty of emergency medicine at the J. Grodek State Higher Vocational School in Sanok. Results. In the majority of students in the study, being convinced by others was the factor deciding about the choice of emergency medicine as a profession, mainly among part-time students. A coincidence most frequently decided about the choice of the specialty of emergency medicine by urban inhabitants and female students. Females evaluated the possibilities of their employment in this profession in less optimistic terms than males. Males and persons aged 31–35, as well as urban inhabitants, after studies, planned to undertake work with the ambulance services, whereas females and part-time students – in a hospital emergency department. Full-time students and rural inhabitants intended to undertake employment with the State Fire Brigade. More than a half of respondents evaluated their opportunities for employment in accordance with the learned profession in high terms. In the respondents’ opinions, studies, including practical and theoretical education, prepare the graduates for practicing their occupation. The students indicated that having a vocation is very important in the profession of a paramedic. Conclusions. In the examined group, the variables correlating with the choice of study specialty were: gender, place of residence, students’ age, and mode of studies.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Numer
1
Opis fizyczny
s.33-38,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.J.Grodka w Sanoku, Sanok
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.J.Grodka w Sanoku, Sanok
Bibliografia
 • 1. Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W: Goniewicz M, Nowicki G. (red.). Ratownictwo medyczne – teraźniejszość i przyszłość. Lublin: Perfecta; 2012: 147–165.
 • 2. Rębak D. Ratownik medyczny – kontrowersje na temat przygotowania zawodowego. Studia Med. 2011; 21: 79–83.
 • 3. Kodeks etyki zawodowej ratownika medycznego. Kraków 2013.
 • 4. Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. W: Konieczny J. (red.). Ratownik medyczny problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza; 2006: 31–39.
 • 5. Cipora E, Bierawska J, Smoleń E. Zadowolenie z wykonywania zawodu ratownika medycznego – doniesienie wstępne. W: Cipora E. (red.). Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa państwa. Sanok: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku; 2014: 9–18.
 • 6. Fedorczuk W, Pawlas K. Ryzyko zawodowe w pracy ratownika medycznego. Hygeia Public Health. 2011; 46 (4): 437–441.
 • 7. Czarnecki KM, Czygier S. Zawód i praca człowieka. W: Czarnecki KM. (red.). Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas; 2008: 75–124.
 • 8. Borkowska S. System motywacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. PWN; 1985.
 • 9. Ryan MN, Deci EJ. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist. 2000; 55: 68–78.
 • 10. Kozłowski W. Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. 2009.
 • 11. Elsbach KD, Hargadon AB. Enhancing creativity through „mindless” work: A Framework of Workday Design. Organization Science, 2006; 17(4): 470–483.
 • 12. Jarecki W. Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych. Studia i prace wydziału Nauk Ekonomicznych i Zrządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 2008: 143–153.
 • 13. Biuro Oceny Jakości Kształcenia. Badanie opinii absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rok 2012/2013. Lublin 2014.
 • 14. Kapler M. Zawód: ratownik medyczny. Na Ratunek. Magazyn dla służb ratujących życie. 2012; 4: 43–46.
 • 15. Rębak D. Przygotowanie ratowników medycznych do pełnienia funkcji zawodowych w świetle dwoistego systemu kształcenia. Studia Med. 2012; 25: 43–50.
 • 16. Szczepańska B, Szady-Grad M, Klawe J, Kołodziejska K, Złotowska A. Plany zawodowe studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(4): 704–707.
 • 17. Kropiwnicka E, Orzechowska A, Cholewska M, Krajewska-Kułak E. Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Problemy Pielęgniarstwa. 2011; 19(1): 70–80.
 • 18. Fraś M, Turbiarz A, Kolonko J, Kadłubowska M, Kudłacik B. Pielęgniarskie studia licencjackie – wyobrażenia i rzeczywistość. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2012; 4(41): 1–15.
 • 19. Binkowska-Bury M, Marć M, Sobolewski M. Orientacja życiowa a czynniki motywujące młodzież do podejmowania kształcenia w zawodzie pielęgniarki w oparciu o badania studentów kierunku pielęgniarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2005; 2: 149–155.
 • 20. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 1 lipca 2013 roku, poz. 757.
 • 21. Rębak D, Głuszek S, Nowak-Starz G, Markowska M. Potrzeba ustawicznego kształcenia ratowników medycznych na tle innych zawodów regulowanych. Problemy pielęgniarstwa. 2012; 20(3): 327–337.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1ed2a0d9-f1a1-47a9-91ab-4bf6ab719a97
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.