PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Weryfikacja oceny oddziaływania na środowisko kopalni piasku wydmowego "Wilcza Wola" w województwie podkarpackim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Verification of the environmental impact assessment of the mine sand "Wilcza Wola" in Podkarpackie voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest weryfikacja oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku wydmowego w miejscowości Wilcza Wola w gminie Dzikowiec leżącej na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska – oraz Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W pracy zaprezentowano charakterystykę kopalni piasku oraz wyniki badań i analiz możliwego jej negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki szczegółowej analizie danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Eksploatacja piasku wydmowego ze złoża «Wilcza Wola»”, analizie aktów prawnych, a także badaniom terenowym oraz zastosowanym do weryfikacji przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wytycznym, które zawarte są w Dyrektywie siedliskowej [Dyrektywa… 1992].
EN
The aim of the paper was to verification of the environmental impact assessment of the exploitation of sand dune in Wilcza Wola in the Dzikowiec community, located in areas of Natura 2000 – “Special Protection Areas for birds: Puszcza Sandomierska” and in Sokołowsko-Wilczowolski Landscape Protection Area. The paper presents detailed characteristics of the sand mine and the results of research and analysis of the possible negative impact of the project on individual elements of the natural environment, both at the stage of its implementation, exploitation and decommissioning. Objective achievement is possible by detailed analyses of data included in the report about environment impact of Exploitation of sand dune environment of the bed, “Wilcza Wola”, analyses of regulations and field research, and guidelines used to verify the environmental impact assessment included in Habitats Directive [Dyrektywa… 1992].
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
s.65-79,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al.A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al.A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Dembek, W. (2012). Problemy ochrony polskiej przyrody w kontekście wspólnej polityki rolnej. Woda Środ. Obsz. Wiej., 12, 4(40), 109‒121.
 • Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175, 05/07/1985 P. 0040-0048.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
 • Gawrońska, G., Policht-Latawiec, A. (2014). Ocena procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 13(1), 31‒43.
 • Kołodziejski, J. (1988). Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2002, wyd. pol. 2005). Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000: Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. WWF Polska, Warszawa.
 • Mickiewicz, P., Nowak, M., Kiełsznia, M., Gawłowski, S. (2012). Ocena oddziaływania na środowisko w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź.
 • Ostrowiak, S. (2014). Ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji piasku wydmowego „Wilcza Wola” w województwie podkarpackim. Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, maszynopis.
 • Papuziński, A. (2011). Realizacja zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozwoju, 6(1), 107‒116.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Eksploatacja piasku wydmowego ze złoża «Wilcza Wola»” (2013).
 • Rosicki, R. (2010). Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju. Przegl. Nauk.-Metod., 4, 44‒56.
 • Rozporządzenia Nr 80/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2105 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 (2010a).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. (2010b).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 81 (2012a).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz.U. z 2012 r., poz. 1109 (2012b).
 • Rydzewski, P. (2013). The Implementation of Sustainable Development vs. Environmental Attitudes in International Comparative Studies. Probl. Ekorozwoju, 8(1), 125‒137.
 • Starzewska-Sikorska A. (1994). Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 (2001a).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Tekst jednolity. Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 (2001b).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tekst jednolity. Dz.U. z 2013 r., poz. 627.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
 • Żukowski, M. (2010). Unijna Strategia Integracji Społecznej. Polityka Społeczna, 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1e80e6eb-55b2-4a34-9fe6-81a3d099a7e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.