PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Ocena efektywności scaleń gruntów realizowanych w Polsce w ramach wspolnej polityki rolnej Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the effectiveness of land consolidation carried in Poland under the Common Agricultural Policy of European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest dokonanie oceny efektywności gospodarczej i ekonomicznej projektów realizowanych w okresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, tj. projektów realizowanych od 2004 roku. W badaniach oparto się na reprezentatywnej próbie 12 obiektów (wsi) na których wykonano prace scaleniowe z różnych części Polski, proporcjonalnie do liczby dokonywanych scaleń. Rozłogi gruntów badanych gospodarstw dokonano na podstawie danych map ewidencyjnych i rejestrów gruntów uzyskanych od starostw powiatowych. Ocenę poziomu dochodów jako skutek ukształtowania rozłogów ustalono następująco. Badaniami objęto 300 gospodarstw, które są w systemie Polskiego FADN z Regionu Mazowsze i Podlasie, tj. z województw: lubelskiego, podlaskie-go, mazowieckiego i łódzkiego. Dla gospodarstw roślinnych i mieszanych z tej grupy ustalono oddalenie gruntów oraz dochód oraz poddano analizie statystycznej. Ocenę efektywności scaleń według metody wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) ustalono według reguł proponowanych przez Trockiego i Gruczy. Na podstawie badań stwierdzono, że scalanie gruntów pozwoliło na uzy-skanie następujących efektów: - gospodarczych: zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie o 48,9%, zwiększenie powierzchni o 95,0%, zmniejszenie oddalenia gruntów od zagród o 24,6%, - ekonomicznych: szacunkowy wzrost dochodu po scaleniu na poziomie 12,0 - 43,8%, roczna stopa zwrotu poniesionych kosztów (IRR) na poziomie 4,9% do 15,%, a okres zwrotu poniesionych kosztów ustalono średnio na 6-7 lat.
EN
The main aim of this report is estimation the effectiveness of land consolidation projects realized after getting access of Poland to the European Union (year 2004). It contains research results, which were based on a representative sample of 12 objects - villages, where consolidation works were done. They are located in different parts of Poland - proportionally to the amount of achieved works. The estimation of partition layout of investigated farms was based on data from maps and plot registers obtained from the district authorities. The estimation of profit level as consequence of partition layout was made as follows. The investigations cover 300 of farms registered in Polish FADN in Mazowsze and Podlasie region. For plant and mixed plant-animal farms, the plotto- homestead distance and the profit have been obtained and put into statistical analysis. The effectiveness of land consolidation was estimated basing on the internal refund rate method (IRR), according to rules proposed by Trocki and Grucza. Basing on the results of investigations, it has been ascertained that land consolidation gives the following effects: - Decrease of plots per farm by 48,9%, Increase of area of plot by 95,0 %, reduce of plot-to-homestead distance by 24,6%; - Growth of profit by 12-43,8%, Annual internal refund rate (IRR) 4,9-15%, Period of reimbursement – 6-7 years.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.101-112,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czrtoryskich 8, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • Gospodarka ziemią w rolnictwie - terminologia. Polska Norma PN- R-04151. PKN, 1997.
 • Gozdalik U. Analiza ekonomiczna projektu rozwoju obszarów wiejskich. Publikacja w ramach projektu PHARE P9312-05-05 pt. Poprawa systemu scalania gruntów w Polsce. WBGiTRLublin, 1998, 119-140.
 • Kuśnierz-Gozdalik U. Organizacyjno-produkcyjne i ekonomiczne aspekty zmian rolniczej przestrzeni produkcyjnej w drobnych gospodarstwach indywidualnych – Rozprawa habilitacyjna.2000. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. ss. 178.
 • Noga K. Efektywność ekonomiczna scalania gruntów. Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha, 2006. Mat.szkol. Nr 93. IUNG-PIB Puławy, s. 124-142.
 • Polski FADN – System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych – www.fadn.pl.
 • Rogowski W. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B. Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce, T. I - IV, 1990. Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich AR we Wrocławiu.
 • Syp A.: Ocena wykorzystania czynników produkcji gospodarstw rolnych w regionie Mazowsza i Podlasia. IUNG – PIB Puławy, Maszynopis pracy doktorskiej, 2009, ss. 141.
 • Szymański L. Wykorzystanie danych przestrzennych i wyników pomiarów GPS do kontroli norm i wymagań „Cross Compliance”, 2010. Studia i Raporty IUNG-PIB – 24 s. 51-65.
 • Weiss E., Pijanowski Z. Instytucja scaleń gruntów w Republice Federalnej Niemiec. Wydawnictwo AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2005. ss. 95.
 • Woch F. Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pam. Puł. 127, 2001, s. 105.
 • Woch F. Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania. Studia i Raporty IUNG-PIB, Z. 7, 2007, s. 117-137.
 • Woch F., Wierzbicki K., Eymontt A., Dziadkowicz-Ilkowska A., Maśloch P., Syp A., Kopiński J., Pietruch Cz., Miklewski A.: Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu badawczegodotyczącego efektywności ekonomicznej projektów wykonanych w ramach działania„Scalanie gruntów” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006, zawierającego ocenę rezultatów scaleń gruntów. IUNG-PIB Puławy, listopad 2010, s. 152.
 • Zarządzanie projektem europejskim. Praca zbiorowa pod red. Trockiego i Gruczy, 2007, PWE Warszawa, ss. 290.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d20eb5c-8bae-474e-9292-416aac3fee8d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.