PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

The effect of tillage systems and catch crops on the yield, grain quality and health of spring wheat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ systemów uprawy roli oraz międzyplonów na plon i jakość ziarna oraz zdrowotność pszenicy jarej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was comparison of the effect of plough tillage and conservation tillage with the use of various catch crops on the yield and grain quality of spring wheat sown in monoculture on rendzina soil. The experiment was set up on rendzina soil with split-plot design in four replications and included plough tillage (A) and conservation tillage, conducted with two methods: with autumn disking of catch crops (B) and with their spring disking (C). At the same time, four methods of regenerating plot in monoculture of spring wheat were conducted in a form of undersown red clover and Dutch ryegrass, as well as catch crops of lacy phacelia and white mustard. The control were plots without catch crops. Plough tillage was favorable for obtaining higher ear density and grain number per ear, which consequently affected increase in the yield of spring wheat grain, compared with conservation tillage. Decrease in the yield of spring wheat grain on plots with conservation tillage, to the highest degree resulted from a decreased ear density. Ear number and grain yield obtained from the plots where stubble catch crops were sown as well as red clover, were significantly higher than on plots after undersown Dutch ryegrass and on the control plots. Better yield of spring wheat on a plot after stubble catch crops and undersown red clover, to a high degree resulted from an increased ear number per unit of area. Tillage systems as well as catch crops did not change significantly 1000 grain weight of spring wheat. Degree of infestation of the spring wheat culm and root with a complex of fungal diseases was not altered by the evaluated tillage systems. Disease index determined for spring wheat on plots after undersown red clover and stubble catch crops as lacy phacelia and white mustard was significantly lower than after undersown Dutch ryegrass and in control without catch crops. The content of total protein and gluten in spring wheat grain as well as sedimentation coefficient did not change under the effect of the applied tillage systems. Application of Dutch ryegrass as a catch crop deteriorated the quality of spring wheat grain.
PL
Celem badań było porównanie wpływu uprawy płużnej oraz konserwującej z wykorzystaniem różnych międzyplonów na plon i jakość ziarna oraz zdrowotność roślin pszenicy jarej wysiewanej w monokulturze na glebie rędzinowej. Schemat doświadczenia założonego na glebie rędzinowej metodą split-plot w czterech powtórzeniach uwzględniał uprawę płużną (A) oraz uprawę konserwującą prowadzoną dwoma sposobami: z jesiennym talerzowaniem międzyplonów (B) oraz z wiosennym ich talerzowaniem (C). Jednocześnie zastosowano cztery sposoby regeneracji stanowiska w monokulturze pszenicy jarej w postaci wsiewek międzyplonowych koniczyny czerwonej i życicy westerwoldzkiej oraz międzyplonów ścierniskowych facelii błękitnej i gorczycy białej. Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez międzyplonów. Płużna uprawa roli sprzyjała uzyskaniu większej obsady kłosów, liczby ziaren w kłosie, co w konsekwencji przełożyło się na zwiększenie plonu ziarna pszenicy jarej w porównaniu z uprawą konserwującą. Obniżenie plonu ziarna pszenicy jarej w obiektach uprawy konserwującej wynikało w największym stopniu ze zmniejszonej obsady kłosów. Liczba kłosów oraz plon ziarna uzyskany z poletek gdzie wysiewano międzyplony ścierniskowe oraz wsiewkę śródplonową z koniczyny czerwonej były istotnie większe niż w stanowisku po wsiewce z życicy westerwoldzkiej i poletkach kontrolnych. Lepsze plonowanie pszenicy jarej w stanowisku po międzyplonach ścierniskowych i wsiewce międzyplonowej z koniczyny czerwonej wynikało w dużym stopniu ze zwiększonej liczby kłosów na jednostce powierzchni. Systemy uprawy roli oraz międzyplony nie zmieniały istotnie masy 1000 ziaren pszenicy jarej. Stopień porażenia podstawy źdźbła i korzeni pszenicy jarej przez kompleks chorób grzybowych nie był różnicowany przez oceniane systemy uprawy roli. Wskaźnik chorobowy określony dla pszenicy jarej w stanowiskach po wsiewce międzyplonowej koniczyny czerwonej oraz międzyplonach ścierniskowych z facelii błękitnej i gorczycy białej był istotnie mniejszy niż po wsiewce z życicy westerwoldzkiej i kontroli bez międzyplonów. Zawartość białka ogólnego i glutenu w ziarnie pszenicy jarej oraz wskaźnik sedymentacji nie zmieniały się pod wpływem zastosowanych systemów uprawy roli. Zastosowanie życicy westerwoldzkiej jako wsiewki międzyplonowej pogarszało jakość ziarna pszenicy jarej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
p.21-38,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewska J., 1999. Międzyplony w zmianowaniach zbożowych [Intercrops in cereal crop rotations]. Post. Nauk Rol. 1, 19-31 [in Polish].
 • Blecharczyk A., Sierpowski J., Sawinska Z., 2006. Wpływ systemów uprawy roli na występowanie chorób w monokulturze pszenicy ozimej [Impact of tillage systems on diseasesin continuous cropping of winter wheat]. Progr. Plant Prot./Post. Ochrony Rośl. 46(2), 677--680 [in Polish].
 • Bielińska E.J., Mocek-Płóciniak A., 2012. Impact of the tillage system on the soil enzymatic activity. Arch. Environ. Protect. 38(1), 75-82.
 • Biskupski A., Włodek S., Sekutowski T., Smagacz J., 2012. Effect of tillage systems and straw fertilization on the grain yield and selected indicators of cereals and physical properties of soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 11(3), 17-29, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Cantero-Martinez C., Angas P., Lampurlanés J., 2003. Growth, yield and water productivity of barley (Hordeum vulgare L.) affected by tillage and N fertilization in Mediterranean semiarid,rainfed conditions of Spain. Field Crops Res. 84, 341-357.
 • Dzienia S., Zimny L., Weber R., 2006. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu [The newest trends in soil tillage and techniques of sowing]. Fragm. Agron. 23(2), 227-241 [inPolish].
 • Frant M., Bujak K., 2007. Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomów nawożenia mineralnego na plonowanie pszenicy jarej [The influence of reduced tillage and level of fertilization onyielding of spring wheat]. Fragm. Agron., 24(1), 49-57 [in Polish].
 • Gawęda D., 2009. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plonowanie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze [Influence of stubble crops on the yielding of spring wheat grownin monoculture]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 542, 147-156[in Polish].
 • Gruber S., Möhring J., Claupein W., 2011. On the way towards conservation tillage-soil moisture and mineral nitrogen in a long-term field experiment in Germany. Soil Till. Res. 115/116, 80-87.
 • Gruber S., Pekrun C., Möhring J., Claupein W., 2012. Long-term yield and weed response to conservation and stubble tillage in SW Germany. Soil Till. Res. 121, 49-56.
 • Haliniarz M., Bujak K., Gawęda D., Kwiatkowski C., 2013. Response of spring wheat to reduced tillage systems and to different levels of mineral fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura12(3), 13-24, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Holland J.M., 2004. The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agric. Ecosystems Environ. 103, 1-25.
 • Jaskulska I., Gałęzewski L., 2009. Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku [Role of catch crops in plant production and in the environment]. Fragm. Agron.26(3), 48-57 [in Polish].
 • Jaskulski D., 2000. Wpływ ilości i sposobów umieszczenia w glebie biomasy łubinu żółtego na wschody i początkowy wzrost pszenicy ozimej i jęczmienia jarego [Impact of the amount ofyellow lupin biomass and method of its application on the emergence and initial growth ofwinter wheat and spring barley]. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 45, 39-46 [in Polish].
 • Jaskulski D., Jaskulska I., 2006. Bioróżnorodność agroekosystemów i krajobrazu rolniczego a polowa produkcja roślinna [Field crop production and the biodiversity of agricultural landscape and agroecosystems]. Post. Nauk Rol. 4, 43-57 [in Polish].
 • Jaskulski D., Tomalak S., Rudnicki F., 2000. Regeneracja stanowiska po pszenicy ozimej dla jęczmienia jarego przez rośliny międzyplonu ścierniskowego [Regeneration of the stand afterwinter wheat for spring barley with catch crop plants]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470,49-57 [in Polish].
 • Kiecana I., Pałys E., Mielniczuk E., Kraska P., 2002. Wpływ sposobu uprawy roli i poziomu nawożenia na zdrowotność siewek jęczmienia [The effect of tillage systems and fertilization levels on the health of barley seedlings]. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Rolnictwo 82, 59-63 [in Polish].
 • Kraska P., 2010. Jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze w zależności od konserwujących wariantów uprawy roli oraz międzyplonów [Grain quality of spring wheatcultivated in monoculture depending on the conservation tillage variants and catch crops].Biul. IHAR 256, 55-71 [in Polish].
 • Kraska P., 2011a. Effect of conservation tillage and catch crops on some chemical properties of rendzina soil. Acta Sci. Pol., Agricultura, 10(3), 77-92.
 • Kraska P., 2011b. Konserwująca uprawa roli oraz międzyplony jako czynniki kształtujące plon ziarna pszenicy jarej odmiany Zebra uprawianej w monokulturze [Conservation tillage and catch crops as factors creating the grain yield of spring wheat cv. Zebra cultivated in monoculture]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 66(1), 8-23 [in Polish].
 • Kraska P., Mielniczuk E., 2012. The occurrence of fungi on the stem base and roots of spring wheat (Triticum aestivum L.) grown in monoculture depending on tillage systems and catchcrops. Acta Agrobot. 65(1), 79-90.
 • Kraska P., Pałys E., 2002. Wpływ sposobów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na niektóre elementy plonowania żyta ozimego w płodozmianie na glebie lekkiej [The influenceof soil tillage systems, fertilization and plant protection levels on some yielding constituentsof winter rye growing in crop rotation on light soil]. Pam. Puł. 130/I, 393-402 [in Polish].
 • Kraska P., Pałys E., 2004. Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na plonowanie jęczmienia jarego [The influence of tillage systems, fertilization and plant protection levels on the yielding of spring barley]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(1), 197-204 [in Polish].
 • Kuraszkiewicz R., 2004. Następczy wpływ wsiewek międzyplonowych na plonowanie jęczmienia jarego na glebie lekkiej [The residual effect of undersown crops on the yielding of springbarley on light soil]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(4), 1815--1821 [in Polish].
 • Kuś J., Jończyk K., 2000. Regenerująca rola międzyplonów w zbożowych członach zmianowania [Regenerative potential of intercrops in cereal sequences of the crop rotation]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 470, 59-65 [in Polish].
 • Kwiatkowski C., 2009. Studia nad plonowaniem jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w płodozmianie i monokulturze. [Studies on the yielding of naked and husked spring barley in crop rotation and monoculture]. UP Lublin, Rozpr. Nauk. 336, 5-117 [in Polish].
 • Kwiatkowski C.A., 2012. Rola międzyplonów we współczesnym rolnictwie [The role of cover crops in modern agriculture]. Studia i Raporty IUNG-PIB 28(2), 79-95 [in Polish].
 • Lal R., Reicosky D.C., Hanson J.D., 2007. Evolution of the plow over 10,000 years and the rationale for no-till farming. Soil Till. Res. 93, 1-12.
 • Leys A., Govers G., Gillijns K., Berckmoes E., Takken I., 2010. Scale effects on runoff and erosion losses from arable land under conservation and conventional tillage: The role ofresidue cover. J. Hydrol. 390, 143-154.
 • Łacicowa B., 1969. Metoda laboratoryjna szybkiej oceny odporności jęczmienia na Helminthosporium sativum P.K.Et B. [A laboratory method for rapid determination of barleyresistance to Helminthosporium sativum P.K.Et B.] Biul. IHAR 3-4, 61-62 [in Polish].
 • Łacicowa B., Kiecana I., Pięta D., 1990. Choroby podsuszkowe jęczmienia jarego (Hordeum sativum L.) uprawianego w lubelskiem [The incidence of common root and stem rot diseasesof spring barley (Hordeum sativum L.) in Lublin region]. Rocz. Nauk Rol., Seria E, OchronaRoślin 20(1/2), 7-15 [in Polish].
 • Majchrzak B., Chodorowski B., Okorski A., 2005. Choroby podstawy źdźbła pszenicy ozimej prawianej po roślinach przedplonowych z rodziny Brassicaceae [Stem base diseases of winter wheat grown after forecrops of the family Brassicaceae]. Acta Agrobot. 58(2),307-318 [in Polish].
 • Majchrzak B., Okorski A., Chodorowski B., 2004. Zdrowotność korzeni i podstawy źdźbła pszenicy jarej uprawianej po różnych przedplonach [Sanitary state of roots and culm base ofspring wheat cultivated after varied predecessors]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska,Sect. E, Agricultura 59(4),1779-1788 [in Polish].
 • Małecka I., Blecharczyk A., 2002. Wpływ systemów uprawy roli na plonowanie zbóż i właściwości gleby [Effect of tillage systems on cereal yield and soil properties]. PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk Leśn. 93, 79-87 [in Polish].
 • Małecka I., Blecharczyk A., 2008. Effect of tillage systems, mulches and nitrogen fertilization on spring barley (Hordeum vulgare). Agron. Res. 6(2), 517-529.
 • Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Dobrzeniecki T., 2009. Porażenie pszenżyta ozimego przez grzyby chorobotwórcze w zależności od systemu uprawy roli [Effect of tillage systemson health status of winter triticale]. Progr. Plant Prot./Post. Ochrony Rośl. 49(4), 1758-1761[in Polish].
 • Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B., 2012a. Plonowanie zbóż w zależności od sposobów uprawy roli [Cereals yield response to tillage methods]. Fragm. Agron. 29(1), 114-123 [in Polish].
 • Małecka I., Swędrzyńska D., Blecharczyk A., Dytman-Hagedorn M., 2012b. Wpływ systemów uprawy roli pod groch na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby [Impact oftillage systems for pea production on physical, chemical and microbiological soil properties].Fragm. Agron. 29(4), 106-116 [in Polish].
 • Pałys E., Kiecana I., Kraska P., Mielniczuk E., Cegiełko M., 2004. Wpływ systemów uprawy roli oraz poziomów nawożenia i ochrony żyta ozimego na porażenie podstawy źdźbła przez grzyby chorobotwórcze [The influence of tillage systems and fertilization and plant protection levels on winter rye stem base infection by pathogens]. Progr. Plant Prot./Post. Ochrony Rośl. 44(2), 1001-1003 [in Polish] .
 • Pałys E., Kuraszkiewicz R., Kraska P., 2009. Następczy wpływ wsiewek międzyplonowych i roślin ochronnych na chemiczne właściwości gleby lekkiej [The residual effect ofundersown crops and nurse crops on chemical properties of light soil]. Ann. Univ. MariaeCurie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 64(4), 81-92 [in Polish].
 • Parylak D., 1998. Międzyplony ścierniskowe jako czynnik regeneracyjny w monokulturze pszenżyta ozimego uprawianego na glebie lekkiej [Stubble catch crops as regenerative factor in winter triticale monoculture grown on light soil]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 460, 709-718[in Polish].
 • Parylak D., 2004. Possibilities of root and stem base diseases limitation in continuous wheat under conventional tillage and no-tillage system. J. Plant Prot. Res. 44, 2, 141-146.
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych– PTG 2008 [Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials – classification of Polish Society of Soil Science 2008]. Rocz. Gleb. 60, 2, 5-16 [in Polish].
 • Radomski Cz., 1987. Agrometeorologia [Agrometeorology]. PWN Warszawa [in Polish].
 • Rudnicki F., 2000. Wyznaczanie wpływu poszczególnych elementów plonowania na różnice plonów między obiektami doświadczalnymi [Estimation of individual yielding constituentseffects on yield difference between experimental treatments]. Fragm. Agron. 17(3), 53-65 [inPolish].
 • Smagacz J., 2006. Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli. [Productive and economic evaluation of different soil tillage systems]. Prob. Inż. Rol. 1, 55-62 [in Polish].
 • Tebrügge F., 2001. No-tillage visions – protection of soil, water and climate and influence on management and farm income. [In:] Conservation Agriculture, A WorldWide Challenge. Proc. of the First World Congress on Conservation Agriculture of FAO-ECAF, Madrid,Spain, 1, 303-316.
 • Van de Putte A., Govers G., Diels J., Langhans Ch., Clymans W., Vanuytrecht E., Merckx R., Raes D., 2012. Soil functioning and conservation tillage in the Belgian Loam Belt. Soil Till. Res. 122(1), 1-11.
 • Weber R., 2002. Wpływ uprawy zachowawczej na ochronę środowiska [The influence of conservation tillage on environment protection]. Post. Nauk Rol. 1, 57-67 [in Polish].
 • Weber R., 2010. Wpływ okresu stosowania systemów bezpłużnych na właściwości gleby [Soil properties as affected by duration of using no-tillage systems]. Post. Nauk Rol. 1, 63-75 [inPolish].
 • Weber R., 2012. Uprawa bezpłużna zbóż po przedplonach zbożowych. [No-tillage cereal cultivation after cereal forecrops] Studia i Raporty IUNG-PIB 28(2), 125-139 [in Polish].
 • Weber R., Hryńczuk B., Runowska-Hryńczuk B., Kita W., 2001. Influence of the mode of tillage on diseases of culm base in some winter wheat varieties, oats and spring wheat.J. Phytopathology 149, 185-188.
 • Wesołowski M., Kiecana I., Stępień A., Mielniczuk E., 2004. Porażenie przez choroby jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze jako mieszaniny odmian [Disease infestation of springbarley cultivated in monoculture as a mixture of cultivars]. Progr. Plant Prot./Post. OchronyRośl. 44(2), 1205-1207 [in Polish].
 • Wesołowski M., Kwiatkowski C., 2000. Plonowanie i zachwaszczenie mieszanek międzyodmianowych jęczmienia jarego w kilkuletniej monokulturze [Yielding and weed infestation of inter-variety mixtures of spring barley in many year monoculture]. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo 58, 135-144 [in Polish].
 • Wilczewski E., Skinder Z., Lemańczyk G., 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej. Cz. III. Wpływ następczy dlapszenicy jarej. [Value of selected papilionaceous crops grown in stubble intercrop on lightsoil. Part III. After-effect for spring wheat]. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(1), 45-56,www.agricultura.acta.utp.edu.pl [in Polish].
 • Wojciechowski W., 2008. Następczy wpływ międzyplonów ścierniskowych na zdrowotność pszenicy uprawianej w krótkotrwałej monokulturze [Aftercrop effect of stubble intercrops onhealth status of wheat growing in short-term monoculture]. Progr. Plant Prot./Post. OchronyRośl. 48(1), 381-384 [in Polish].
 • Wojtala L., Parylak D., 2009. Skuteczność zapraw nasiennych, międzyplonu i poziomu nawożenia azotowego w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez patogeny podstawy źdźbła [Effectiveness of seed treatment, stubble crop and level of nitrogen fertilization in reducing winter wheat infection with root and stem base pathogens]. Progr. Plant Prot./Post.Ochrony Rośl. 49(2), 769-772 [in Polish].
 • Woźniak A., 2000. Plonowanie pszenicy jarej i pszenżyta jarego w płodozmianie i monokulturze [Yielding of spring wheat and spring triticale in crop rotation and in monoculture]. Biul.IHAR 215, 81-90 [in Polish].
 • Woźniak A., 2009. Jakość ziarna pszenicy jarej odmiany Koksa w różnych systemach uprawy roli [Grain quality of spring wheat cv. Koksa in different tillage systems]. Acta Agroph. 14(1),233-241 [in Polish].
 • Woźniak A., Haliniarz M., 2012. The after-effect of long-term reduced tillage systems on the biodiversity of weeds in spring crops. Acta Agrob. 65(1), 141-148.
 • Zając T., Oleksy A., Klimek A., Pluta A., Kołodziejczyk M., 2010. Yield of winter wheat as a cover crop, undersowns and stubble crops with regard to nitrogen accumulation. Acta Sci.Pol., Agricultura 9(3), 83-96, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Zimny L., 1999. Uprawa konserwująca [Conservation tillage]. Post. Nauk Rol. 5, 41-52 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1d1407b0-4738-477e-b650-5e8afdea7f86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.