PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 33 | 4 |
Tytuł artykułu

Parallel development of green infrastructure and sustainable tourism - case studies from Hungary

Warianty tytułu
PL
Równoległy rozwój zielonej infrastruktury i zrównoważonej turystyki na Węgrzech - studia przypadków
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In our research we explored the relation of green infrastructure and sustainable tourism development. We hypothesized that the concept of green infrastructure (GI) could be a catalyst for the development of different types of tourism products such as ecotourism and active tourism. Our objective were to analyse the green infrastructure, tourism attractions, and tourism infrastructure; to define the relation between green infrastructure and tourism; to explore the common development possibilities. In the frames of our project we analysed three pilot areas of different tourist characters. We defined those GI elements which have the most significant development potential for tourism products (eg. hiking trails, open spaces, green spaces of public institutions, lakesides, river banks). Based on the comparison analysis of attraction types and GI assets we defined those elements which can be the base of complex development. These can be public parks, alleys which can increase the value of tourism attractions such as castles, museums or programs. Our results highlighted a specific group of GI elements, the linear GI elements. So the development of linear GI elements is important from touristic, aesthetic and ecologic point of view as well
PL
Badania dotyczyły związku zielonej infrastruktury i zrównoważonego rozwoju turystyki. Postawiono hipotezę, że koncepcja zielonej infrastruktury (green infrastructure GI) może być katalizatorem rozwoju różnego rodzaju produktów turystycznych związanych z ekoturystykąi turystyką aktywną. Celem badań była analiza zielonej infrastruktury, atrakcji turystycznych i infrastruktury turystycznej; określenie związku między zieloną infrastrukturą a turystyką oraz zbadanie możliwości ich wspólnego rozwoju.W ramach przedstawionego projektu przeanalizowano trzy obszary pilotażowe o różnych uwarunkowaniach dotyczących rozwoju turystyki. Zdefiniowano te elementy GI, które mają najbardziej znaczący potencjał dla rozwoju produktów turystycznych (np. szlaki turystyczne, przestrzenie otwarte, tereny zielone instytucji publicznych, jeziora, brzegi rzek). Na podstawie analizy porównawczej typów atrakcji i zasobów zielonej infrastruktury zdefiniowano te elementy, które mogą być podstawą kompleksowego rozwoju. Mogą to być parki publiczne i aleje, które mogą podnieść wartość atrakcji turystycznych takich jak zamki, muzea lub imprezy. Wyniki badań podkre-śliły znaczenie linearnych elementów GI. Rozwój linearnych elementów GI jest ważny zarówno z punktu widzenia turystycznego, estetycznego, jak i ekologicznego
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
33
Numer
4
Opis fizyczny
p.625-647,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Landscape Planning and Regional Development, Szent Istvan University in Budapest, H-1118 Budapest, Villanyi ut 29-43, Hungary
autor
 • Department of Landscape Planning and Regional Development, Szent Istvan University in Budapest, Budapest, Hungary
autor
 • Department of Landscape Planning and Regional Development, Szent Istvan University in Budapest, Budapest, Hungary
Bibliografia
 • BENEDICT M.A., MCMAHON E.T. 2001. Green infrastructure: smart conservation for the 21st centu-ry. Sprawl Watch Clearinghouse, Monograph Series, Washington D.C.
 • BRANDFUL COBBINAH P., BLACK R., THWAITES R. 2015. Ecotourism implementation in the Kakum Conservation Area, Ghana: administrative framework and local community experiences. Journal of Ecotourism, 14(2–3): 1–20.
 • COM (2010) 672 final. The CAP towards 2020. Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:en:PDF acces: 28.08.2018.
 • COM (2011) 244 final. Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Commttee and the Committee of the Regions; Brussels, 3.5.2011 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:52011DC0244&from=EN. Acces: 28.08.2018.
 • COM (2011) 571 final. Roadmap to a resource efficient Europe; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HT-ML/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN acces: 20.09.2018.
 • COM (2011) 612 final/2. Proposal on specific provisions concerning the European Regional De-velopment Fund and the Investment for growth and jobs goal; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Cohesion Fund and repealing Coun-cil Regulation (EC) No 1084/2006 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0612:FIN:EN:PDF acces: 25.08.2018.
 • COM (2013) 659 final. A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector Brussels, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Econimc and Social Commettee and the Committee of the Regions 20.9.2013 https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/communication_en.pdf acces: 28.08.2018.
 • CHEIA G. 2013. Ecotourism: definition and concepts. Revista de turism – studii si cercetari in turism (Journal of Tourism – Studies and Research in Tourism). Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, 15(15): 56–60.
 • CIVIC K., SIUTA M. 2014. Green infrastructure. Training manual for trainers. ECNC, Tilburg, the Netherlands and CEEweb for Biodiversity, Budapest, Hungary. Copyright © 2014 ECNC and CEEweb, http://www.ecnc.org/uploads/2015/10/GI_Training_Manual_Final.pdf, acces: 02.09.2018
 • DAS M., CHATTERJEE B. 2015. Ecotourism. A panacea or a predicament? Tourism Management Perspectives, 14: 3–16.
 • DOMBAY I., MAGYARI-SÁSKA ZS., LÁSZLÓ P.S. 2008. Ökoturizmus. Elmélet ésgyakorlat. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó.
 • DOWLING R.K., FENNELL D.A. 2003. The context of ecotourism policy and planning. In: Ecotourism policy and planning. Eds. R.K. Dowling, D.A. Fennell. Oxon: CABI Publishing, pp. 1–20
 • ELY M., PITMAN S. 2014. Green infrastructure; Life support for human habitats. A review of rese-arch and literature Prepared for the Green Infrastructure Project Botanic Gardens of South Australia, Department of Environment, Water and Natural Resources.
 • FENNELL D.A. 1999. Ecotourism. An introduction. Routledge, New York.Higgins-Desbiolles F. 2018. Sustainable tourism: sustaining tourism or something more? Tourism Management Perspectives, 25: 157–160.
 • KELEMEN Z. 2006. Ökoturizmus-természet, kultúra, harmónia. Vác. Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány.
 • KIPER T. 2013. Role of ecotourism in sustainable development. In: Advances in landscape archi-tecture. Ed. M. Özyavuz, IntechOpen,773–802. DOI: 10.5772/55749, https://www.intechopen com/books/advances-in-landscape-architecture/role-of-ecotourism-in-sustainable-development, access: 0.08.2018.
 • KÖZÖS JÖVŐNK. 1988. WCED. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • LANE B. 2018. Will sustainable tourism research be sustainable in the future? An opinion piece.Tourism Management Perspectives, 25: 161–164.
 • LEE T.H., JAN F.H. 2019. Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents’ perceptions of the sustainability. Tourism Management, 70: 368–380.
 • LENGYEL M. 1997. Ökoturizmus és marketing. Magyarország az ezredfordulón. MTA Stratégiai Kutatások. 24. Budapest. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék.
 • Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia (ÖTS). 2008. Pannon Universisty and Aquaprofit zrt.Veszprém – Budapest.
 • PUCZKÓ L., RÁTZ T., LENGYEL M. 1997. Fenntartható turizmus – a fenntarthatóság mutatói. In: A turizmus hatásai (3. átdolgozott kiadás) Eds. l.
 • PUCZKÓ, T. RÁTZ. (2002). FKFP 0634/1997 projekt, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Turizmus Kutatócsoport Budapest: AULA Kiadó.
 • Saturation of tourist destinations. 1998. Report of the Secretary General. World Tourism Orga-nisation, Madrid.
 • Tourism, ecotourism and protected areas. 1996. Ed. H. Ceballos-Lascuráin. IUCN Protected Areas Programme. IV World Congress on National Parks and Protected Areas.
 • VARGÁNÉ CSOBÁN K. 2010. A fenntartható turizmus vidékfejlesztési összefüggései az Észak-Alföldi régió példáján. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen, Debreceni Egyetem, Agrárés Gazdálkodá-studományok Centruma, Gazdaságelméleti Intézet Ihrig Károly Gazdálkodás – és Szervezé-studományok Doktori Iskola.
 • VASVARI M., BODA J., DÁVID L., BUJDOSÓ Z. 2015. Water-based tourism as reflected in visitors to Hungary’s Lakes. Geojournal of Tourism and Geosites, 15(1): 91–103.
 • World ecotourism summit. (Québec, Canada, 19–22 May 2002). Final report. 2002. World Tourism Organization and the United Nations Environment Programme. Madrid, Spain.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1c98287d-70be-4bce-9cf5-ee341e8e89a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.