PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Utilization of nitrogen from different sources by spring triticale (Triticosecale Wittm. ex. A. Camus) grown in the stand after yellow lupine (Lupinus luteus L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wykorzystanie azotu z różnych źródeł przez pszenżyto jare (Triticosecale WITTM. ex. A. CAMUS) uprawiane w stanowisku po łubinie żółtym (Lupinus luteus L.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This study estimated the amount of nitrogen taken up by spring triticale from different sources depending on varied nitrogen fertilization and the development phase when the previous crop – yellow lupine was harvested. Lupine was cultivated in three fertilization variants: without nitrogen fertilization and after the application of rates 30 kg·ha-1 N and 150 kg·ha-1 N. Lupine harvest was performed in full flowering and full maturity phases. At the first harvest time, the whole biomass was introduced into soil. At the second time, seeds were collected and the other parts of lupine were introduced into soil. Spring triticale as a successive crop was cultivated without additional fertilization with nitrogen and harvested in the full maturity phase. Ammonium sulfite enriched in nitrogen 15N isotope was used in the study as well as the method of isotopic dilution. The highest yield of grain and the whole biomass as well as the total amount of nitrogen taken up by triticale were obtained after the application under lupine of 150 kg·ha-1 N. Yields and nitrogen uptake by triticale were higher when the previous crop was harvested in flowering than in full maturity. Nitrogen content in triticale grain and biomass was not dependent on the harvest phase and nitrogen fertilization of the previous crop. Proportion of nitrogen taken up by triticale from soil resources, from parts of lupine introduced into soil and from mineral fertilizer applied under lupine amounted to 71,0; 17,2 i 11,8%, respectively, of the total amount of this macroelement accumulated in the biomass. Triticale took up on average 20.9% of biologically reduced nitrogen introduced into soil with the lupine biomass.
PL
W badaniach określono ilość azotu pobranego przez pszenżyto jare z różnych źródeł w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem i fazy rozwojowej, w której zebrano przedplon – łubin żółty. Łubin uprawiano w trzech wariantach nawozowych: bez nawożenia azotem oraz po zastosowaniu dawki 30 i 150 kg·ha-1 N. Zbiór łubinu przeprowadzono w fazie kwitnienia i pełnej dojrzałości. W pierwszym terminie zbioru do gleby wprowadzono całą biomasę. W drugim terminie zebrano nasiona, a pozostałe części łubinu wprowadzono do gleby. Pszenżyto jare jako roślinę następczą uprawiano bez dodatkowego nawożenia azotem i zbierano w fazie pełnej dojrzałości. W badaniach wykorzystano siarczan amonu wzbogacony w izotop azotu 15N i zastosowano metodę izotopowego rozcieńczenia. Największy plon ziarna i całej biomasy oraz sumaryczną ilość pobranego azotu przez pszenżyto uzyskano po zastosowaniu pod łubin 150 kg·ha-1 N. Plony i pobranie azotu przez pszenżyto były większe, gdy przedplon zbierano w fazie kwitnienia niż w fazie pełnej dojrzałości. Zawartość azotu w ziarnie oraz w biomasie pszenżyta nie była uzależniona od fazy zbioru oraz nawożenia azotem przedplonu. Udział azotu pobranego przez pszenżyto z zapasów glebowych, z części łubinu wprowadzonych do gleby oraz z nawozu mineralnego zastosowanego pod łubin wynosił odpowiednio 71,0; 17,2 i 11,8% całkowitej ilości tego makroelementu zgromadzonego w biomasie. Pszenżyto pobrało średnio 20,9% azotu biologicznie zredukowanego wprowadzonego do gleby z biomasą łubinu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
p.79-92,ref.
Twórcy
 • Department of Soil Science and Plant Nutrition, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Department of Soil Science and Plant Nutrition, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Department of Soil Science and Plant Nutrition, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Buraczewska L., Pastuszewska B., Smulikowska S., 2010. Wartość paszowa nasion łubinu w żywieniu świń, drobiu i ryb [Nutritive value of lupin seeds for pigs, poultry and fish]. Zesz.Probl. Post. Nauk Rol. 550, 21-31 [in Polish].
 • Buraczyńska D., Ceglarek F., 2011a. Previous crop value of post-harvest residues and straw of spring wheat, field pea and their mixtures for winter triticale. Part I. Weight and chemical composition of post-harvest residues and straw. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 3-18,www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Buraczyńska D., Ceglarek F., 2011b. Previous crop value of post-harvest residues and straw of spring wheat, field pea and their mixtures for winter triticale. Part II. Winter triticale yield.Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 19-32, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Dubis B., Budzyński W., 1998. Wartość przedplonowa różnych typów łubinu żółtego dla zbóż ozimych [An estimation of the value of different types of yellow lupin as a forecrop for cereale]. Roczn. Nauk Rol. A 113(3-4), 145-154 [in Polish].
 • Dzieżyc J., Nowak L., Panek K., 1987. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawnych w Polsce [Ten-day indices of rainfall requirements of crops cultivated in Poland]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 314, 11-33 [in Polish].
 • Fowler C.J.E., Condron L.M., McLenaghen R.D., 2004. Effects of green manures on nitrogen loss and availability in an organic cropping system. New Zealand J. Agric. Res. 47(1), 95-100.
 • GUS, 2011. Powszechny spis rolny 2010. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej [Agricultural Census 2010 – Crop and selected elements of crop productionmethods]. [in Polish].
 • Harasimowicz-Hermann G., 1997. Wartość przedplonowa bobiku, zbóż i ich mieszanek dla pszenicy ozimej w warunkach regionu pomorsko-kujawskiego [Quality of faba bean, cereales and their mixtures as forecrops for winter wheat under conditions of the Pomerania-Cuiavia Region]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446, 369-375 [in Polish].
 • Haynes R.J., Martin R.J., Goh K.M., 1993. Nitrogen fixation, accumulation of soil nitrogen and nitrogen balance for some field-grown legume crops. Field Crops Res. 35, 85-92.
 • Jasińska Z., Nowak W., Grządkowska A., 1997. Wpływ następczy roślin strączkowych i nawożenia azotem na cechy struktury plonu i plon pszenicy ozimej [Residual effects ofleguminous crops and nitrogen fertilization on the structure of yield components and the yieldof winter wheat]. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 70, 189-198 [in Polish].
 • Jerzak M.A., Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M., 2012. Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka – w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce [Determinants for the production of legumes as an alternative source of protein in the new area of agricultural policy within Poland]. Rocz. Nauk Rol. G 99(1), 113-120 [in Polish].
 • Kalembasa S., 1995. Zastosowanie izotopów 13N i 15N w badaniach gleboznawczych i chemiczno--rolniczych [The use of isotopes 13N and 15N in soil science and agricultural chemicalexperiments]. Wyd. WNT [in Polish].
 • Kalembasa S., Carlson R.W., Kalembasa D., 1989. A new method for the reduction of nitrates in total nitrogen determination according to the Kjeldahl method. Pol. J. Soil Sci. 22(2), 21-26.
 • Kalembasa S., Wysokiński A., Kalembasa D., 2014. Quantitative assessment of the process of biological nitrogen reduction by yellow lupine (Lupinus luteus L.). Acta Sci. Pol., Agricultura13(1), 5-20, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Latif M.A., Mehuys G.R., Mackenzie A.F., Alli I., Faris M.A., 1992. Effects of legumes on soil physical quality in a maize crop. Plant Soil 140(1), 15-23.
 • Porporato A., D’Odorico P., Laio F., Rodriguez-Iturbe I., 2003. Hydrologic controls on soil carbon and nitrogen cycles. I. Modeling scheme. Adv. Water Res. 26, 45-58.
 • Prusiński J., Kotecki A., 2006. Współczesne problemy produkcji roślin motylkowatych [Contemporary problems in papilionaceous plants production]. Fragm. Agron. 91(3), 94-126 [in Polish].
 • Robertson G.P., Groffman P.M., 2007. Nitrogen transformations. [In:] Microbiology and Biochemistry Soil, E.A. Paul (ed.), 3rd ed., 341-364.
 • Rutkowski M., Fordoński G., 1994. Wartość przedplonowa roślin strączkowych i owsa dla zbóż. I. Wpływ następczy wybranych gatunków roślin na plon owsa [Forecrop value of leguminousplants and oats for grains. I. Consequent effect of selected plant species on the crops of oats]. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 59, 41-56 [in Polish].
 • Skrodzki M., Brzozowski J., 1987. Możliwości uprawy pszenicy ozimej po bobiku na glebach ciężkich i bardzo ciężkich w Polsce północno-wschodniej [The possibilities of cultivating winter wheat after field bean on heavy and very heavy soil in north-east Poland]. Acta Acad. Agric. Techn. Olst., Agricultura 44, 67-79 [in Polish].
 • Wysokiński A., 2013. Ilość azotu biologicznie zredukowanego przez łubin żółty (Lupinus luteus L.) i jego wykorzystanie przez roślinę następczą – żyto ozime (Secale cereale L) [The amount ofnitrogen biologically reduced by yellow lupine (Lupinus luteus L.) and its utilization bysubsequent plant – winter rye (Secale cereale L)]. Wyd. UPH w Siedlcach, Rozpr. Nauk. 126,[in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1c0285a6-bde8-4913-927d-deb275e750a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.