PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 46 | 2 |

Tytuł artykułu

Usability of fly ash for filtration barriers

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Przydatność popiołów lotnych do wykonywania barier przeciwfiltracyjnych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The results of permeability and compressibility tests of the fly ash from Skawina Power Plant were presented in the paper. These tests were carried out in the aspect of its usage in filtration barriers in municipal and industrial waste landfi lls. It was stated that the tested fly ash can not be used for fi ltration barriers, mainly because of granulation and fi ltration criteria. Although, the addition of another soil or a hydraulic binding agent would improve its granulation and would increase impermeability.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań współczynników filtracji i ściśliwości popiołów lotnych pochodzących ze zsypów przy elektrofiltrach Elektrowni „Skawina”. Badania były prowadzone w aspekcie oceny możliwości wykorzystania popiołów do budowy barier przeciwfiltracyjnych składowisk komunalnych i przemysłowych odpadów. Stwierdzono, że przedmiotowe popioły lotne nie mogą stanowić materiału do formowania barier przeciwfiltracyjnych, głównie ze względu na kryterium uziarnienia i filtracji. Stosując jednak zabiegi związane z doziarnieniem popiołów lub stosując spoiwa hydrauliczne, można polepszyć ich uziarnienie i zwiększyć szczelność.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

46

Numer

2

Opis fizyczny

p.115-123,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Krakow, ul.Mickiewicza 24-28, 30-059 Krakow, Poland
autor
 • Graduate of University of Agriculture in Krakow, Kormoranow 9/20, 44-100 Gliwice, Poland
autor
 • Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Krakow, ul.Mickiewicza 24-28, 30-059 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Central Statistical Office (CSO) 2013: Statistical yearbook of the Republic of Poland. GUS, Warszawa.
 • GRUCHOT A., PACŁAWSKA J. 2012: Wpływ stabilizacji mieszaniny popiołowo-żużlowej cementem na jej wytrzymałość na ścinanie. [Influence of cement stabilization of the ash-slag mixture on its shear strength]. Przegląd Komunikacyjny 9: 32-35 [Engl. summ.].
 • GRUCHOT A., SIECZKA P. 2013: Wpływ zbrojenia rozproszonego na właściwości geotechniczne popiołu lotnego. [Influence of fibre reinforcement on the goetechnical properties of fly ash]. Drogownictwo 7-8: 241-249 [Engl. summ.]
 • GRUCHOT A., SZWALEC A., MUNDAŁA P. 2012: Geotechnical and chemical characteristics of ash and slag mixture of Skawina Power Plant (Poland). Geologija 54: 27-34.
 • LIPIŃSKI M.J., KODA E., WDOWSKA M.K. 2007: Laboratory assessment of permeability of a groundwater protective barrier. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Land Reclam. 38: 69-79.
 • KODA E. 2012: Anthropogenic waste products utilization for old landfills rehabilitation. Ann.Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Land Rec-lam. 44 (1): 75-88.
 • KODA E., OSIŃSKI P. 2011: Slope erosion control with the use of fly-ash and sewage sludge. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Land Reclam. 43 (2): 101-111.
 • MAJER E. 2007: Metodyka doboru gruntu w ramach projektowania mineralnych przesłon izolacyjnych składowisk odpadów. [Methodology of assessment of soil for designing of compacted clay liners (CCLs) in landfills]. Geologos 11: 239-252 [Engl. summ.].
 • PLEWA F., PIERZYNA P., KANAFEK J. 2009: Ocena porozymetrycznych i filtracyjnych właściwości hydromieszanin popiołu lotnego do budowy barier izolacyjnych podziemnych składowisk. [Assessment of porosimetric and filter properties of fly-ash hydromixtures for construction of isolation barriers in underground waste disposal sites]. Polityka Energetyczna 12: 475-484 [Engl. summ.].
 • PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikacji. [Technical Specification. Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil]. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa [In Polish].
 • PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. [Construction soils. Spread foundation]. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa [In Polish].
 • PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. [Roads. Earthworks. Tests and requirements]. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa [In Polish].
 • Prawo ochrony środowiska. [Environmental Law]. Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 [In Polish].
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. [Regulation of the Minister of Environment from 30th April 2013 on landfills]. Dz.U. 2013 nr 0, poz. 523 [In Polish].
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. [Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy from 25th April 2012 on geotechnical conditions for foundations]. Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463 [In Polish].
 • SOBIK-SZOŁTYSEK J., BIEŃ J.B., MILCZAREK M. 2013: Analiza współczynnika filtracji w aspekcie możliwości stosowania alternatywnych materiałów do budowy barier izolacyjnych na składowiska odpadów. Rocznik Ochrona Środowiska 15: 1393-1410 [In Polish].
 • Ustawa o odpadach. [Waste Management Act]. Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21 [In Polish].
 • WIŁUN Z. 2000: Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa [In Polish].
 • WYSOKIŃSKI L. 1995: Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów komunalnych. Instrukcja 337. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa [In Polish].
 • WYSOKIŃSKI L. 2007: Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych. [Rules of usability evaluation of Polish cohesive soils for mineral liners in landfills]. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa [In Polish].
 • ZABIELSKA-ADAMSKA K. 2006b: Shear strength parameters of compacted fly ash - HDPE geomembrane interfaces. Geotextiles and Geomembranes 24: 91-102.
 • ZABIELSKA-ADAMSKA K. 2008: Laboratory compaction of fly ash an fly ash with cement additions. Journal of Hazardous Materials 151: 481-489.
 • ZABIELSKA-ADAMSKA K. 2006a. Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających. [Fly ash as a material for building liners]. Rozprawy Naukowe 136. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok [In Polish].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1b5bcdc6-d784-41d5-a2f3-2b6ca8d4b753
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.