PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

Dokładność obliczania pola powierzchni ze współrzędnych płaskich prostokątnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Accuracy of calculation of the areas from plane coordinates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne mapy wielkoskalowe opracowywane są w systemach informacyjnych, jednakże cyfrowa forma opracowania bynajmniej nie zmienia oczekiwań zdefiniowanych niegdyś w przypadku mapy analogowej. W realizacji procesu obsługi inwestycji typowymi informacjami pozyskiwanymi z map wielkoskalowych są odległości i pola powierzchni. W niniejszej pracy przedstawiono analizę dokładności obliczenia pola powierzchni wieloboków ze współrzędnych (X, Y) wierzchołków z uwzględnieniem błędów średnich (mX , mY ) ich wyznaczenia. W wyniku analiz wykazano także wpływ średniego błędu położenia punktów granicznych na dokładność analitycznego wyznaczenia pola powierzchni działki ewidencyjnej. Ponadto, podano nową formułę na dopuszczalną różnicę dwukrotnego analitycznego wyznaczenia pola powierzchni.
EN
Nowadays large-scale maps are making in information systems but digital map data are not still free from traditional tasks of analogue map. The typical tasks of large-scale map are distances and areas determining, for example to realize of investment project. The paper presents analysis of accuracy in calculation of the area of a polygon from coordinates (X, Y) of its vertexes taking their mean errors (mX , mY ) under consideration. Results of analysis of influence root mean square error of a position of the boundary points on accuracy analytical determination of the area of a parcel are also given in the paper. Besides, admissible divergence in twice determining areas is calculated with the proposed new formula.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
s.29-43,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geodezji Szczegółowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Heweliusza 12, 10-724 Olsztyn
Bibliografia
 • Abdel-Maguid R.H., El-Manadily Y.S., El-Shazly A.H., 2005. A Rapid and Cost-Effective Technique for Planimetric Mapping of Small Villages in Developing Countries. FIG Working Week and GSDI-8, Cairo, Egypt April 16–21, http://www.fig.net/pub/cairo/papers/ts_22/ts22_02_abdelmaguid_ etal.pdf (odczytano: 2006-03-24).
 • ALTA, 2005. Minimum standard detail requirements for ALTA/ACSM land title surveys as adopted by American Land Title Association and National Society of Professional Surveyors, Washington, USA, http://www.accesskansas.org/ksbtp/2005_ALTA_Standards.pdf (odczytano: 2010-08-24).
 • Barnes G., Eckl M., 1996. Pioneering a GPS Methodology for Cadastral Surveying: Experience in Albania and Belize. International Conference on Land Tenure and Administration, Orlando, USA, http://sfrc.ifas.ufl.edu/geomatics/publications/land_conf96/barnes.pdf (odczytano: 2010-08-24).
 • Baryła R., Bakuła M., Oszczak S., 2006. Zastosowanie metod pozycjonowania GPS do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo--Technicznej pt. Aspekty tworzenia katastru nieruchomości. Wydawnictwo EDUCATERRA Olsztyn, 61–71.
 • Beluch J., Krzyżek R., 2005. Pozyskiwanie informacji technologią RTK GPS dla opracowania map numerycznych, [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna, Rzeszów – Polańczyk, 7–17.
 • Bogaert P., Delincé J., Kay S., 2005. Assessing the error of polygonal area measurements: a general formulation with applications to agriculture. Measurement Science and Technology, Vol. 16, 1170–1178.
 • Ciećko A., Oszczak S., 2006. Metody GPS w pomiarach kontrolnych IACS, [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Aspekty tworzenia katastru nieruchomości. Wydawnictwo EDUCATERRA Olsztyn, 209–217.
 • Dąbrowski W., Dąbrowska D., Lewandowicz E., Wierciński T., 1998. Doświadczalne wyznaczenie dokładności mapy numerycznej z pomiarów bezpośrednich, [w:] Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Systemy Informacji Przestrzennej. Wydawnictwo Fundacja „Rozwój SGGW” Warszawa, Tom I, 99–102.
 • Dąbrowski W., Doskocz A., 2000. Osnowy za mało dokładne – Ocena wpływu błędów średnich punktów osnowy na dokładność wyznaczenia położenia punktu sytuacyjnego, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 7(62), 68–69.
 • Dąbrowski W., Doskocz A., 2005. Dokładność sytuacyjnych danych numerycznych pozyskanych różnymi metodami, [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna, Rzeszów – Polańczyk, 29–38.
 • Deska K., 2006. Analiza dokładności określenia powierzchni działek rolnych na potrzeby systemu IACS. Prz. Geod. 1, 3–9.
 • Doskocz A., 2005. Analiza dokładności obliczenia pola powierzchni ze współrzędnych, Prz. Geod. nr 4, 3–6.
 • Doskocz A., 2006a. Ekspertyza w sprawie dokładności obliczania pola powierzchni ze współrzędnych. Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju 2, 10–26.
 • Doskocz A., 2006b. Estimation of permissible differences of double determination of areas from coordinates. Geodezja i Kartografia, Vol. 55, No 4, 209–230.
 • Doskocz A., 2008. Analiza dokładności pomiarów sytuacyjnych wykonywanych metodą biegunową oraz domiarów prostokątnych. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr. 7(3), 47–70
 • ESS, 2008. General Instructions for Surveys of Canada Lands, Earth Sciences Sector of Natural Resources Canada, Ottawa, http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/e3-v2-eng.asp (odczytano: 2008-05-24).
 • Goraj S., Przybyłowski K., Graliński M., 1989. Problemy odnowienia w katastrze gruntowym w fotogrametrycznych procesach technologicznych opracowania mapy zasadniczej. Zesz. Nauk. AR Wroc., Geodezja i Urządzenia Rolne, VI, 187, 71–77.
 • Hejmanowska B., 2006. Metodyka kalibracji pomiaru powierzchni działki rolnej na ortofotomapie. Półrocznik Geodezja, Tom 12, Zeszyt 2, 167–174.
 • Hejmanowska B., Woźniak W., 2009. Influence of the number of measured parcel boundary points on the accuracy of land parcel area calculation. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 123–133.
 • Instrukcja, 2003. Instrukcja Techniczna G-5: Ewidencja gruntów i budynków. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 • Instrukcja, 1946. Instrukcja Katastralna II: Dla pomiarów uzupełniających obowiązująca na obszarze Województw Zachodnich i na Ziemiach Odzyskanych. Główny Urząd Pomiarów Kraju, Warszawa.
 • Kadaj R., 2001. Przekształcenia odwzorowawcze map, czyli w warsztatach kartografii numerycznej, [w:] Materiały XI Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Systemy Informacji Przestrzennej, Wydawnictwo „Wieś Jutra” Warszawa, 377–378.
 • Kadaj R., 2003. Wytyczne do przeliczeń osnów poziomych i granic administracyjnych oraz przekształceń map katastralnych do układu „2000”. Główny Urząd Geodezji I Kartografii, Warszawa.
 • Kryński J., Oefverberg T., 1994. Monitoring sugar cane fields with hand-held GPS receivers. South African Journal of Surveying and Mapping, Vol. 22, Part 6, 393–402.
 • Latoś S., 2000. O potrzebie i kierunkach zmian niektórych przepisów w zakresie poziomych osnów geodezyjnych i szczegółowych pomiarów sytuacyjnych. Prz. Geod. 3, 3–8.
 • Latoś S., Maślanka J., 1998. Tentative modernization of geometrical basis of ground cadastre. Geodezja i Kartografia, Tom XLVII, Zeszyt 3, 227–236.
 • Masłow A.W., 1955. Sposoby i tocznost’ opredelenija płoszczadej. Izdatielstwo Geodeziczeskoj Literatury GEODEZIZDAT, Moskwa.
 • Mecha E., 2001. Wprowadzenie do publikacji II Pruskiej Instrukcji Katastralnej w języku polskim. Katowice, http://www.geobid.com.pl/archiwalia/index.html (odczytano: 2002-02-24).
 • Onkalo P., 2006. Cadastral Survey Methodologies and Techniques in Developing Countries; Case Cambodia and Kosovo. XXIII FIG Congres, Münich, Germany, October 8–13, http://www.fig.net/pub/fig2006/papers/ts61/ts61_02_onkalo_0318.pdf (odczytano: 2006-03-24).
 • Oszczak S., 1990. Possibilities of implementation of GPS technique to land information system and to large cadastral purposes in Poland. Proceedings of the Geodetic Meeting Poland – Italy, Olsztyn, 125–129.
 • Pluciński E., 1966. Analiza dokładności wyznaczenia pola powierzchni wieloboku podstawie znajomości współrzędnych jego wierzchołków. Zesz. Nauk. PW Nr 128 Seria: Geodezja nr 18, 17–40.
 • Relin A., Krause A., Zeug G., 2003. IACS GIS 2005: demands and solutions. 4th Conference of the EFITA, 5–9 July, Debrecen, Hungary, http://www.efita.net/apps/accesbase/bindocload.asp? d=5359&t=0&identobj=RLyEv48z&uid=57305290&sid=57&idk=1 (odczytano: 2010-08-24).
 • Rozporządzenie, 2001. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. nr 38, poz. 454.
 • Schnurr D.J., 2004. A Review of Existing Cost Effective Surveying Technologies for Developing Countries. FIG Working Week, Athens, Greece, May 22–27, http://www.fig.net/pub/athens/papers/ts13/TS13_1_Schnurr.pdf (odczytano: 2005-03-24).
 • Sikorski K., Wasilewski A., 1991. Accuracy problems in analytical methods of plots areas determining. Proceedings of the 2nd Dutch-Polish Symposium on Geodesy, Delft, 145–153.
 • Trautsolt S., 1985. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, Część I. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Wilkowski W., 1987. Dokładność i metody określania powierzchni w systemach inwentaryzacji lasu. Wydawnictwo PW, Prace Naukowe seria: Geodezja zeszyt 18, Warszawa.
 • Wrona T., 2001. Wielkość błędu pól powierzchni jako czynnik limitujący dokładność pomiarów katastralnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, 37–40.
 • Wyczałek I., Wyczałek E., 1998. Pomiary satelitarne dla pozyskiwania danych systemu informacji o terenie, [w:] Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Systemy Informacji Przestrzennej. Wydawnictwo Fundacja „Rozwój SGGW” Warszawa, Tom I, 90–98.
 • Wytyczne 1992. Wytyczne Techniczne G-5.4: Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • Zimnoch W., 2005. O kontroli powierzchni upraw wykazanych we wnioskach rolników o dopłaty. Przegląd Geodezyjny nr 4, 7–11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b102f05-3390-4e98-8a00-b879a7c36d8d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.