PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 01 | 1-2 |

Tytuł artykułu

Mieszkania socjalne w gminach (wyniki badań ankietowych)

Warianty tytułu

EN
Social housing in communes (survey results)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wyniki przeprowadzonych badań dotyczących mieszkań socjalnych w miastach polskich wskazują na znaczne potrzeby w tym zakresie oraz oczekiwanie od gmin skutecznego rozwiązywania problemu mieszkań dla uboższych grup ludności. W zbadanych 69 miastach potrzeba 12 729 mieszkań socjalnych, a jest ich 159. Obecny przyrost to 1,4%-2,9%. Najczęściej mieszkań socjalnych potrzebują ludzie eksmitowani (26,7%), znajdujący się w złych warunkach materialnych i mieszkaniowych (28,5%), z rozbiórek budynków w złym stanie technicznym tracący mieszkania w wyniku klęsk żywiołowych (1,1), z innych powodów (9,8%) przekwaterowywani, przekazujący mieszkania na inne cele, bezdomni, wychodzący z domów dziecka. Środki na zaspokojenie potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych w gminach są znikome. Ich brak wskazało 93% odpowiadających. Na środki z budżetu oczekuje aż 72,5% gmin (oczekujący pokrycia 25%-50% potrzeb - 39% odpowiedzi, 75%-100% potrzeb - 35% odpowiedzi) z badanego zbioru. Inne wymieniane źródła: sprzedaż mieszkań komunalnych, środki właścicieli domów z eksmitowanymi lokatorami, środki pomocy z UE, kredyty niskoprocentowe, udział lokalnych spółdzielni mieszkaniowych, działania organizacji pozarządowych. Najczęstsze sposoby pozyskiwania mieszkań socjalnych to wydzielenie z istniejącego zasobu mieszkań komunalnych, adaptacja lokali niemieszkalnych, budowa nowych mieszkań socjalnych, wspomaganie zamian celem powiększenia zasobu mieszkań socjalnych. Rozwiązanie problemu upatrywane jest w przygotowaniu przez gminy wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gmin i znacznego udziału budżetu państwa w sfinansowaniu mieszkań (a nie noclegowni) dla najuboższych.
EN
The results of our research on social housing in Polish towns indicate considerable needs and expectations that local governments should resolve housing problems of less affluent social groups. In 69 towns subjected to research, 12,729 social flats are required and 159 are available. The demand increase rate is 1.4-2.9%. Most frequently, those who need such flats are the evicted (26.7%), persons with low income and poor housing (28.5%), or people who lost their flats after demolition (11.8%), or disasters (1.1), or for other reasons (9.8%), including relocations, redesignations of flats, homelessness, or relocations from children's homes. The resources for satisfying the social housing demand are insignificant in municipalities. That was indicated by 93% of responding local governments. 72.5% of them expect to receive such resources from the central government (to cover 25-50% of needs: 39% of responses; 75%-100% of needs: 35% responses). Other sources of funds: sale of municipal flats, resources of house owners after eviction of tenants, EU aid, low-priced loans and contributions from local housing co-operatives and non-government organisations. The most frequent methods of obtaining social flats consist in transformation of the existing municipal (council) stock, adaptation of non-residential premises, construction of new projects and supporting flat exchanges to increase the availability of the social housing stock. The problem solution is seen in the preparation of long-term housing stock management programmes by local governments and considerable subsidising of flats (not sleeping facilities) for the poor by the central government.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

01

Numer

1-2

Opis fizyczny

s.133-145,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
autor

Bibliografia

 • Społeczne budownictwo czynszowe. Koncepcja systemu. Oprac. zesp. francusko-polskie. Red. H. Zaniewska, St. Zieleniewski, IGM, Warszawa 1992.
 • Kulesza H., Dominowski J.: Mieszkania socjalne w Polsce. Potrzeby - dostępność - budownictwo. IGM, Warszawa 1999.
 • Urbańska W.: Ocena roli dodatków mieszkaniowych jako elementu polityki czynszowej, IGM, Warszawa 2002.
 • Dominiak W.: Mieszkania socjalne w wybranych krajach europejskich i możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce (na zlecenie UMiRM) IRM, Kraków 2003. (w druku)
 • Monitoring mieszkaniowy. Informacje o mieszkalnictwie za 2002 r. Oprac. zesp. pod kier. J. Korniłowicza, IRM, Kraków 2003.
 • Krzekotowska K.: Spółdzielczość w Unii Europejskiej statut spółdzielni europejskiej a polska spółdzielczość mieszkaniowa. Mieszkalnictwo i Prawo, Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa, Warszawa 2003.
 • Trociuk St.: Konstytucja RP a prawo mieszkaniowe (wybrane zagadnienia). DOMUS, 7-8, s. 3-6, 2003.
 • Krzekotowska K., Krzekotowska-Olszewska l.: Ochrona lokatorów w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego. DOMUS, 7-8, s. 7-11, 2003. Gorczyca M.: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w 2002 r. DOMUS, 7-8, s. 16-28, 2003.
 • Gorczyca M.: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w 2002 r. DOMUS, 7-8, s. 16-28, 2003.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz. 1591.
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U. nr 64 z dnia 28 maja 1998 r., poz. 414.
 • Ogonowska l., Zaniewska H.: Ochrona lokatorów w Republice Federalnej Niemiec i we Francji. IGM, Warszawa 1996.
 • Pacud R.: Standard bezpieczeństwa socjalnego jako kategoria normatywno-wzorcowa polityki zabezpieczenia społecznego. Polityka Społeczna, nr 9, s. 14-17, Warszawa 2002.
 • Projekt ustawy z dnia 17 grudnia 2003 r. o wspieraniu pozyskiwania w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezrobotnych.
 • Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U nr 96 z dnia 29 maja 2003 r. poz. 874.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Dz. U. nr 230, poz. 1922
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 0 zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Dz. U. z 2003 r. nr 58 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dz. U nr 71 z dnia 10 lipca 2001 r. poz. 734.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. nr 71 z dnia 10 lipca 2001 r. poz. 733.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U nr 96 z dnia 29 maja 2003 r. poz. 873.
 • Ustawa zasadnicza — Konstytucja RP.
 • Zaniewska H., Rębowska A., Korniłowicz J., Urbańska W., Thiel M.: Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, projekt badawczy w realizacji 2003-2005.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1acfd706-28e1-4bbf-8606-b5fe55ba4c1e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.