PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 08 | 1 |
Tytuł artykułu

The bio-based economy in the European Union's development strategies

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Bioekonomia w strategiach rozwojowych Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The key research problem dealt with in the article concerns issues pertaining to a place of the biobased economy in the EU cohesion policy in the years 2014-2020. The fundamental question has been posed as to how objectives of the development strategies at the EU level refer to issues that come under the bio-based economy. The specified problem area allowed an aim of the research to be formulated, namely the presentation of priorities of the EU development and the possibility of their achievement in the scope of the bio-based economy in a new financial perspective 2014-2020. From the point of view of the identified research problem, planning documents were analyzed at Community level. As a result, it was determined that the Europe 2020 Strategy sets the most important priorities for the EU connected with the bio-based economy in the years 2014-2020. This statement became a basis for further research conducted in a dynamic perspective, in which possibilities of achieving indicators of the Europe 2020 Strategy in this area were determined. One applied methods of descriptive statistics in the research, including a tabular description and a description of the dynamics of a phenomenon. Values of the linear trend were also determined by means of the method of least squares. Source materials included planning documents on the development of financial perspective after 2014 which were drawn up at the EU level. As a result of conducted works, one formulated conclusions concerning development of the bio-based economy with a possibility of achieving indicators of the Europe 2020 Strategy.
PL
Kluczowy problem badawczy podjęty w artykule obejmuje kwestie dotyczące miejsca bioekonomii w polityce spójności UE w perspektywie lat 2014-2020. Postawiono zasadnicze pytanie, jak cele strategii rozwojowych na poziomie Unii Europejskiej odnoszą się do zagadnień zaliczanych do bioekonomii? Określony obszar problemowy pozwolił na sformułowanie celu badań, a mianowicie na przedstawienie priorytetów rozwoju UE i możliwości ich osiągnięcia w zakresie bioekonmii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Z punktu zidentyfikowanego problemu badawczego analizie poddano dokumenty planistyczne na poziomie Wspólnoty. W efekcie określono, że strategia Europa 2020 wyznacza najważniejsze priorytety w perspektywie 2014-2020 dla UE związane z bioekonomią. Stwierdzenie to stało się podstawą dalszych badań, które były prowadzone w ujęciu dynamicznym, gdzie określono możliwości osiągnięcia wskaźników strategii Europa 2020 w tej dziedzinie. W badaniach wykorzystano metody statystyki opisowej, w tym opis tabelaryczny oraz opis dynamiki zjawiska. Wyznaczono też wartości trendu liniowego przy użyciu metody najmniejszych kwadratów. Materiały źródłowe obejmowały dokumenty programowe opracowane na poziomie UE w zakresie kształtowania perspektywy finansowej po 2014 r. W efekcie przeprowadzonych prac sformułowano wnioski w zakresie kształtowania bioekonomii w perspektywie możliwości osiągnięcia wskaźników strategii Europa 2020.
Słowa kluczowe
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
1
Opis fizyczny
p.46-54,ref.
Twórcy
autor
 • Economic and Social Department, Faculty of the Economy and Economic Policy in Agribusiness, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. COM (2005) 35, Komunikat Komisji z dnia 9 lutego 2005 r. „Powstrzymywanie zmian klimatycznych na świecie” [COM(2005) 35 – Dziennik Urzędowy C 125 z 21 maja 2005 r.].
 • 2. COM (2007) 1, Komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie europejskiej polityki energetycznej [COM(2007) 1 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
 • 3. COM (2010) 86, Komunikat Komisji z dnia 9 marca 2010 r. „Post-kopenhaska międzynarodowa polityka przeciwdziałania zmianie klimatu: natychmiastowe kroki, aby ożywić globalne działania” [COM(2010) 86 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
 • 4. (DR 2002), Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań.
 • 5. Dz.U. (2011), nr 45 poz. 235, Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • 6. EC (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 5.3.2014, COM(2014).
 • 7. Europa 2020 (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010).
 • 8. Eurostat (2013), http://epp.eurostat.ec.europa.eu /tgm/table.do?tab=table &plugin=0& language=en&pcode=t2020_10.9. GUS (2012), Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa.
 • 10. GUS (2014), Wskaźniki Strategii Europa 2020. GUS Warszawa.
 • 11. KE (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” Komisja Europejska, COM (2012).
 • 12. KE (2013), Dokument Roboczy Służb Komisji. Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji Polski z 2013 r. Towarzyszący dokumentowi: Zalecenie: Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016 {COM(2013) 371 final}, Bruksela, dnia 29.5.2013 r. SWD(2013).
 • 13. KE (2014), http://europa.eu/legislation_summaries/ environment /tackling_climate_change/ l28060_pl.htm.
 • 14. KE PP (2013), Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in POLAND for the period 2014-2020.
 • 15. KPR (2013), Krajowy Program Reform, Europa 2020, aktualizacja 2013/2014, Przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 r.
 • 16. KR (2014), Projekt Deklaracji Ateńskiej w sprawie śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020” – Wizja terytorialna wzrostu i zatrudnienia, Bruksela.
 • 17. PK (2013), Program Konwergencji, Aktualizacja 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r.
 • 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
 • 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006.
 • 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
 • 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.
 • 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
 • 24. Sulmicka M. (2010), Priorytety i cele rozwojowe UE do roku 2020 w kontekście aktualizacji Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Ekspertyza dla MIR 08-12-2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1a0a2eb4-48b8-4c8b-a466-0520d3bc2b1b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.