PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/I |
Tytuł artykułu

Problemy budowy i rozruchu gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków bez nasadzenia roślinności na przykładzie obiektu w Skorczycach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The problems of construction and commissioning of constructed wetland wastewater treatment plant without plants on the example of object in Skorczyce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące budowy i rozruchu gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków na przykładzie obiektu, który powstał w 2011 roku w miejscowości Skorczyce (woj. lubelskie). Stwierdzono, że koszty budowy tego typu oczyszczalni zwracają się po około 5 latach eksploatacji. Obliczono, że koszty materiałów stanowiły 65% całkowitych kosztów inwestycyjnych poniesionych na instalację obiektu. Pozostałą część (około 35%) stanowiły koszty usług, związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem oczyszczalni oraz z nadzorem nad jej budową i rozruchem. W pierwszych miesiącach pracy oczyszczalni stwierdzono ponad 95% efektywność eliminacji zanieczyszczeń organicznych (BZT5 i ChZT) oraz usuwania zawiesin ogólnych. Najkorzystniejsze warunki do usuwania zanieczyszczeń zaobserwowano w pierwszym złożu z pionowym przepływem. W okresie rozruchu oczyszczalni średnia skuteczność usuwania fosforu ogólnego wynosiła 84%, a azotu ogólnego nie przekraczała 42%, co może wynikać z niedostatecznego wytworzenia się błony biologicznej i niekorzystnych warunków do prawidłowego przebiegu procesów nitryfikacji i denitryfikacji.
EN
The paper presents issues concerning the construction and commissioning of a constructed wetland wastewater treatment plant on the example of an object, which was established in 2011 in the village Skorczyce (Lublin province). It was found that the costs of constructing this type of treatment plant pay for itself after about 5 years of operation. Calculated that the cost of materials accounted for 65% of the total investment costs incurred for the installation of the object. The remainder (about 35%) were the costs of services relating to the design and implementation of treatment plant and supervision of its construction and commissioning. In the first months of treatment plant operation was over 95% efficiency of the elimination of organic pollutants (BOD5 and COD) and total suspended solids removal. Optimum conditions for removal of pollutants were observed in the first bed with vertical flow. During start-up treatment plant the average total phosphorus removal efficiency was 84% and total nitrogen did not exceed 42%, which may be due to inadequate formation of biological membranes and unfavorable conditions for the normal processes of nitrification and denitrification.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.97-110,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • ATV Arbeisblatt A262. Grundsätze für Bemessung und Betrieb von Pfanzenbeeten für kommunales Abwasser bei Ausbaugröben bis 1000 Einwohnerwertte, 1998, 2-10.
 • Błażejewski R. Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków. Przegląd systemów i zasad ich projektowania. II Międz. Konf. Nauk.-Tech., Poznań 1996, 25-32.
 • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań 2003.
 • Ciupa R. The experience in the operation of constructed wetlands in North-Eastern Poland. In: Proceedings of Fifth International Conference Wetland Systems for Water Pollution Control,IWA and Universität für Bodenkultur, Vienna, (Chapter IX/6), 1996.
 • Cooper P. A review of the design and performance of vertical flow and hybrid Reed Bed treatment systems. Proceedings of 6th International Conference on Wetland System for Water Pollution Control, chapter 4. Design of Wetland Systems, Brazil 1998, Pp. 229-242.
 • Gmina Urządów. Koszty budowy oczyszczalni ścieków w Skorczycach, Urządów 2011.
 • GUS. Infrastruktura komunalna w 2010 roku. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2011.
 • Helman M. Zastosowanie systemów hydrofitowych do porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie. Materiały konferencji pt. Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków,Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Towarzystwo naRzecz Ziemi, Andrychów 1997.
 • Hermanowicz W., Dojlido W., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa 1999, 556.
 • Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska M., Goral R., Pytka A. Aneks do projektu zagospodarowania przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości Skorczyce(gmina Urządów). Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego UP w Lublinie, R-G Projekt Lublin, Lublin 2011.
 • Jucherski A., Walczowski A. Oczyszczanie ścieków w zagrodowych instalacjach gruntoworoślinnych na terenach rolniczych Polski Południowej. Sanitacja wsi, Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, IBMER Krynica, 2002.
 • Krzanowski S., Jucherski A.Wałęga A. Wpływ pory roku na niezawodnść technologiczną wielwostopniowej, gruntowo-roślinnej, przydomowej oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 1/2005, 37-55.
 • Krzanowski S., Wałęga A. New technologies of small domestic sewage volume treatment applied in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 3/2007, 69-78.
 • Mucha Z., Mikosz J. Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Czasopismo Techniczne. środowisko, Wyd. PolitechnikiKrakowskiej. R. 106, z. 2-􀄝, 2009, 91-100.
 • Obarska-Pempkowiak H. Oczyszczalnie hydrofitowe. Wyd. Politechniki Gdańskiej, 214, Gdańsk 2002.
 • Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M. Czy oczyszczalnie hydrofitowe sprawdzają się w Polsce? Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Kanalizacja wsi-stan obecny,perspektywy rozwoju”, 2004.
 • Obarska-Pempkowiak H., Kowalik P., Gajewska M., Muszyńska A. Oczyszczalnie hydrofitowe: doświadczenia i perspektywy rozwoju. Zesz. Nauk. Politechniki Białostockiej, Seria Inżynieria środowiska, z. 16, 2003, 192-202.
 • Pawłska K., Pulikowski K., Strzelczyk M., Rajmund A. Osadnik gnilny – podstawowy element przydomowej oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 10/2011, 43-53.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.).
 • Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U nr 137, poz. 984.
 • Siemieniec A., Krzanowski S. Rozwiązania techniczne i ich uwarunkowania stosowane w naturalnych metodach biologicznego oczyszczania ścieków z zabudowaą indywidualnych. Zesz. Nauk. ATH, Seria Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 1 (1), 2000, 149-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1983b5c6-5d29-4600-a8b2-80bc13c63d56
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.