PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych czynników na temperaturę ścieków w bioreaktorze przepływowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of chosen factors on sewage temperature in the flow of biological reactor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania miały na celu określenie wpływu temperatury ścieków dopływają-cych z kanalizacji oraz wpływu temperatury powietrza atmosferycznego na tempe-raturę ścieków w otwartym - przepływowym reaktorze biologicznym. Do badań wytypowano mały system kanalizacyjny, wraz z oczyszczalnią ścieków, zakwalifi-kowany do grupy systemów do 2000 RLM, zlokalizowany na terenie gminy wiej-skiej w województwie małopolskim. W okresie badań do analizowanego systemu kanalizacyjnego odprowadzano ścieki z 250 budynków. Średni dobowy przepływ ścieków w badanym roku wynosił 115 m3•d-1. Badania objęły okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Aby wykazać wpływ omawia-nych czynników na temperaturę ścieków w bioreaktorze posłużono się analizą re-gresji wielokrotnej, która pozwala liczbowo określić wpływ poszczególnych zmiennych niezależnych, którymi są temperatura ścieków w kanalizacji oraz tem-peratura powietrza atmosferycznego na zmienną zależną, którą jest temperatura ścieków w bioreaktorze. W rocznym okresie badań stwierdzono dużą zmienność średniej dobowej temperatury ścieków odpływających z kanalizacji oraz średniej dobowej temperatury powietrza atmosferycznego. Średnia dobowa temperatura ścieków dopływających do reaktora wyniosła 11,0oC. Najniższa odnotowana tem-peratura ścieków dopływających wynosiła 4,9 oC, natomiast najwyższa 20,5oC. W badanym roku średnia dobowa temperatura powietrza atmosferycznego wyniosła 8,3oC. Na podstawie wyników korelacji cząstkowej stwierdzono, iż większy wpływ na temperaturę ścieków w bioreaktorze miała temperatura ścieków dopływających z kanalizacji niż temperatura powietrza. Współczynnik korelacji cząstkowej dla temperatury ścieków surowych wyniósł Rc=0,95, natomiast dla temperatury powietrza atmosferycznego Rc=0,73. Średnia dobowa temperatura ścieków w bioreaktorze w okresie rocznych pomiarów wyniosła 12,2oC, natomiast amplituda jej zmian wahała się od 5,3 do 20,5oC. W badanym okresie wynoszącym 365 dni tylko w 15 przypadkach stwierdzono występowanie temperatury ścieków w bioreaktorze wyższej od 18oC, czyli temperatury określonej w literaturze jako optymalnej dla prawidłowego metabolizmu mikroorganizmów osadu czynnego. Przedstawione wyniki badań, dotyczące zakresu zmian temperatury ścieków w małym wiejskim systemie kanalizacyjnym, zaliczanym do grupy do 2000 RLM, odbiegają od charakterystyki temperatury, opisywanej w literaturze, dotyczącej du-żych miejskich systemów odprowadzania i unieszkodliwia ścieków zaliczanych do grupy obiektów powyżej 100 000 RLM.
EN
The aim of the research was defining influence temperature of the sewage flow from sewage system and the temperature of the atmospheric air on temperature sewage in open biological reactor of flow. To research one chose the small sewerage system with the sewage treatment plant serving to 2000 PE (Population Equivalents) situated on the village-commune in the malopolska voivodeship. Within a period of research the sewerage accompanied sewage from 250 buildings. The average flow of sewage in the investigated year was from 110 to 120 m3·d-1. The research embraced the period of 12 months from 1 January to 31 December the year 2010. To describe this relationship used of the multiple regression of analysis. In the period of research ascertained the large variability of the average temperature of sewage flow from sewage system and large variability of average of the temperature of the atmospheric air. The average of mean daily temperature of sewage flow was 11.0 oC. The lowest of temperature of sewage flow was 4.9 oC and the highest was 20.5 oC. In the investigated year of mean daily of the temperature of the atmospheric air was 8.3 oC. The research of concerning of multiple regression of analysis proved, that the greater influence on the temperature of sewage in biological reactor has the temperature of sewage flow from sewage system. The coefficient of correlation for these variable carried Rc=0.95. The .instead smaller relationship was noted of influence of the temperature of the atmospheric air on the temperature of sewage in biological reactor. The coefficient of correlation for these dependence carried Rc=0.73. The average of mean daily temperature of sewage in biological reactor in 2010 year was 12.2 oC, and the amplitude of changes was from 5.3 to 20.5 oC. In the investigated period of 365 days only in 15 days mean daily temperature in biological reactor was above 18 oC. The described result of research of concerning sizes and the range of changes of the temperature of sewage in small villages sewage system in the group to 2000 PE can differ from the information in the literature concerning large municipal sewage systems above 100 000 PE.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.75-85,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Barnard J. i in. Projektowanie oczyszczalni z osadem czynnym usuwających związki biogenne. Materiały seminarium szkoleniowego „Filozofia projektowania a eksploatacja oczyszczalniścieków” LEM PROJEKT s.c. Kraków 2000r., s. 13-69.
 • Bojanowska I., Pepliński M. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie w zakresie usuwania biogenów i związków węgla. Ochrona środowiska nr 3/2002, s. 31-36.
 • Bugajski P. Wpływ temperatury ścieków na wielkość odprowadzanych zanieczyszczeń z oczyszczalni działającej w układzie SBR. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/2011,s. 7-15.
 • Bugajski P. Zmienność temperatury ścieków w tranzytowym kolektorze kanalizacyjnym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2/2012, s. 53-55.
 • Bugajski P., Kaczor G. Ocena działania wybranych przydomowych oczyszczalni w warunkach zimowych i letnich. Przemysł Chemiczny 5/2008, s. 424-426.
 • Bugajski P. Kaczor G. Zmienność temperatury ścieków w otwartym bioreaktorze przepływowym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5/2011, s. 177-179.
 • Brzezińska A. Zmiany temperatury ścieków ogólnospławnych na podstawie pomiarów on-line. Inżynieria Ekologiczna 26/2011, s. 290-302.
 • Dymaczewski i in. Poradnik eksploatatora oczyszczalni 􀄞cieków. Wydawnictwo PZITS O/Wielkopolski – Poznań 2011r.
 • Elmitwalli TA, Zandvoort M, Zeeman G, Bruning H, Lettinga G. Low temperature treatment of domestic sewage in upflow anaerobic sludge blanket and anaerobic hybrid reactors. WaterSci. Technol. 1999;39(5): 177-85.
 • Kaczor G. Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji i reaktorze biologicznym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/2008, s. 129-137.
 • Pawełek J., Bugajski P. Zmienność temperatury ścieków w bioreaktorach małych oczyszczalni. Monografia pod redakcją prof. Beniamina Więzika nt. Przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnew warunkach zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. Bielsko-Biała 2011.s. 161-173.
 • Stanisz A. Przystępny kurs statystyki. Tom 1. Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-177c2bb6-44bc-4f83-8a81-263bdfc2dc67
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.