PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 01 |

Tytuł artykułu

Zasady zrównoważonego rozwoju budownictwa wiejskiego w aktach prawnych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Principles of sustainable development of rural construction in legislation

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Polskie przepisy prawa na poziomie ustaw, rozporządzeń i Polskich Norm uwzględniają przepisy UE dotyczące zrównoważonego rozwoju. Nie we wszystkich przedmiotowych aktach prawnych używana jest terminologia zrównoważony rozwój, zrównoważone budownictwo. W analizowanych aktach prawnych ustawodawcy koncentrują się na pojedynczych obiektach. Wyraźny jest brak podejścia holistycznego oddziaływania kompleksu obiektów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na środowisko.
EN
Polish regulations on level of acts, edicts and Polish Norms include regulations ofUEapplying sustainable development. Not in all acts terminology of sustainable development, sustainable construction is used. In analyzed acts, legislators focus on individual objects. Lack of a holistic approach of impact of complex of buildings included in the farm on the environment is visible.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

01

Opis fizyczny

s.10-12,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa, Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego, Warszawa
autor

Bibliografia

 • [1] Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/106/EEC w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.
 • [2] Dokument Komisji Wspólnot Europejskich COM 2007 z 21 grudnia 2007 860 wersja ostateczna „Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy”.
 • [3] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 z późniejszymi zmianami.
 • [4] Ustawa O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami.
 • [5] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami.
 • [6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 z późniejszymi zmianami.
 • [7] Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami.
 • [8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz. U. Nr 132, poz. 877 z późniejszymi zmianami.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich Dz. U. Nr 167, poz. 1629 z późniejszymi zmianami.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku Dz. U. Nr 201, poz. 1240.
 • [12] Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
 • [13] Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych. 2004. Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Warszawa.
 • [14] Romaniuk W. Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. 2010. Problemy Inżynierii Rolniczej 4(70)Falenty s. 121-127.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-132add17-cb51-4659-b305-2617ef0559ee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.