PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/IV |

Tytuł artykułu

Syntetyczna ocena predyspozycji obszarów wiejskich do rozwoju agroturystyki w świetle metody wzorca rozwoju Hellwiga na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The synthetic assessment of predispositions of rural areas to developt agrotourism with reference to the Hellwig method, the case of the Swietokrzyskie Mountains

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W opracowaniu przedstawiono analizę predyspozycji obszarów wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich do rozwoju agroturystyki. Rozważania dotyczą także oceny ogólnych możliwości rozwojowych badanych gmin. W analizie uwzględniono różnorodne predyspozycje rozwoju obszarów wiejskich regionu. Pokazano również podział gmin regionu Gór Świętokrzyskich uwzględniając zróżnicowany potencjał ich rozwoju. Dane statystyczne, wykorzystane do przeprowadzenia procedury obliczeniowej w części analitycznej, pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach. Region Gór Świętokrzyskich został wybrany jako obszar badań, gdyż ma on specyficzne warunki rozwoju, które wyznaczają mu modelowy charakter. Ogólne wnioski wynikające z analizy literatury przedmiotu zweryfikowano wynikami badań przeprowadzonymi w oparciu o dostępne informacje empiryczne. Wykazano istnienie dużych dysproporcji w predyspozycjach rozwoju obszarów wiejskich rozpatrywanego obszaru. W końcowej części artykułu zawarto praktyczne wnioski. Problem przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich wielu regionów w Polsce nie został jak dotąd wyczerpany w literaturze. W oparciu o przeprowadzone wyniki można stwierdzić potrzebę ponowienia badań o podobnym charakterze w przyszłości, aby sprawdzić występujące kierunki i tendencje rozwojowe.
EN
The general aim of the article is to analyze the predispositions of rural communes to the development of agrotourist in the Świętokrzyskie Mountains Region. The research also concerns the estimation of main predispositions to the development of rural areas in the region. The article shows the different conditions of rural areas development in Świętokrzyskie. It also discusses the distribution of communes in the Świętokrzyskie Mts. Region considering differential potential of their development. The aim of this study is also trying to estimate development predispositions in rural areas of the Świętokrzyskie Mts. Region. Statistical data supplied by WUS in Kielce were used to conduct the statistical analysis. Some diagnostic features were used in the characterization of the differential potential of development in rural areas. The Świętokrzyskie Mts. Region was chosen as an area of research, because this area has special conditions of development in Poland. This study shows a huge disproportion in the predispositions of development in rural areas in the Świętokrzyskie. At the end, the article provides practical recommendations. The problem of the future of agriculture and rural areas in many regions of Poland has not been solved yet. The presented results of the researches show that the researches relating the future of agriculture and rural areas in the Świętokrzyskie Mts. Region should be monitored. Such researches should be conducted annually and progress (of change) should be appraised.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.191-203,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
autor
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Bibliografia

 • Adamczyk S. (2003). Metodologiczne aspekty wyodrębniania regonów turystycznych oraz określania ich atrakcyjności turystycznej i dla inwestorów, [w:] E. Nowak (red.), Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, WszechnicaŚwiętokrzyska, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielecki Oddział PTG, Kielce.
 • Brambert P. (2010). Potencjał gospodarczy regionu Gór Świętokrzyskich, [w:] I. Kiniorska, E. Pałka (red.), Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiegow Kielcach, PTG, Kielce.
 • Brambert P. (2011). Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, [w:] W. Kamińska (red.),Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Wybrane problemy, InstytutGeografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • Janowski I. (2004). Agroturystyka i ekoturystyka – szansą odmiany oblicza świętokrzyskiej wsi, [w:] Wybrane problemy rozwoju regionalnego. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, z. 11, Kielce.
 • Jasińska A., Ciepiela G. A. (2009). Udział agroturystyki w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych, [w:] Jalinik M. (red.), Konkurencyjność produktówturystycznych, Politechnika Białostocka, Białystok.
 • Karbowiak K. (2002). Kształtowanie produktu w turystyce wiejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. IV, z. 6.
 • Karbowiak K., Łejmel K. (2000). Turystyka wiejska na obszarach chronionych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 2.
 • Kondracki J. (1994). Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Kosmaczewska J. (2006). Syntetyczna ocena predyspozycji do rozwoju agroturystyki w gminach województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga, [w:] B. Raszka, S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystycznaw XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 • Nowak E. (2004). Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce-Poznań.
 • Ostasiewicz W. (red.). (1998). Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Pałka E. (2011). Atrakcyjny produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN,z. 58.
 • Świetlikowska U. (red.). (2000). Agroturystyka, Wydawnictwo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Zaręba D. (2000). Ekoturystyka-wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-12e96704-8a3d-4423-a078-29f512aa642b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.