PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 98 |
Tytuł artykułu

Wpływ hydrożelu umieszczonego w podłożu glebowym na liczbę pędów muraw trawnikowych o zróżnicowanym udziale Lolium perenne L.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of supersorbent in the subsoil of the number of shoots lawn grasses with varying participation of Lolium perenne L.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W celu określenia wpływu zawartości hydrożelu w podłożu glebowym na liczbę pędów przypa¬dających na jednostkę powierzchni muraw trawnikowych o zróżnicowanym udziale życicy trwałej - w latach 2002-2004 przeprowadzono doświadczenie poletkowe w układzie losowanych bloków w czterech powtórzeniach. W badaniach wykorzystano cztery następujące mieszanki: Wembley (80% życicy) - M1; Parkowa (60% życicy) - M2; Relax (40% życicy) - M3 i Półcień (20% życi¬cy) - M4. W kombinacji z hydrożelem (Aqua- Gel P4) sorbent w ilości 0,05 kg/m2 umieszczono na głębokości ok. 10 cm pod powierzchnią gleby. Wszystkie poletka zasilano nawozem mineral¬nym szybko działającym o nazwie handlowej Pokon. Ilości i termin wysiewu nawozu dostoso¬wano do wskazówek producenta. Liczbę źdźbeł przypadającą na 1 m2 powierzchni określono na koniec sezonu wegetacyjnego. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, a dla istotnych źródeł zmienności dokonano szczegółowego porównania średnich testem Tukey'a, przy poziomie istotności p< 0,05. Średnia liczba źdźbeł w poszczególnych latach badań, wykształcanych przez rośliny muraw trawnikowych, zależała od rodzaju podłoża i mieszanki. Jej wartość wynosiła ok. 11 520 szt./m2. Liczba pędów przypadających na 1 m2 powierzchni murawy była istotnie wyż¬sza na obiektach zawierających w podłożu hydrożel. Najsilniej na brak sorbentu w podłożu reago¬wały mieszanki z przewagą życicy trwałej w swoim składzie.
In the aim determine the effect of the hydrogel content in the subsoil, the number of shoots existing on the area unit, lawns with varying participation of perennial ryegrass, in the years 2002-2004 field experiment was carried out in a randomized block arrangement with four replications. The study were used the following four mixtures: Wembley (80% ryegrass) - M1; Parkowa (60% ryegrass) - M2; Relax (40% ryegrass) - M3 and Półcień (20% ryegrass) - M4. In combination with the hydro- gel (Aqua-Gel P4), the sorbent in an amount of 0,05 kg/m 2 was placed at a depth of approximately 10 cm below the soil surface. All plots were nitrated with a mineral fertilizer rapidly acting with the trade name Pokon. Quantity and time for application of fertilizer was adjusted to manufacturer's in¬structions. The number of shoots per 1 sq m, was established at the end of the growing season. The results were statistically analyzed. For significant sources of variation a detailed comparison of the average by Tukey test was made with significance level of p < 0.05. Average number of shoots in different years of research, developed by plants of lawns turf was depended on the type of substrate and mixture. Its value was approximately 11,520 units / sq. The number of shoots per 1 m2 of turf, was significantly higher on the objects with the hydrogel. The strongest on the absence of sorbent in subsoil reacted mixture with a predominance of perennial ryegrass in its composition.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
98
Opis fizyczny
s.57-63,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlc
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlc
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlc
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
Bibliografia
 • Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993. Agrometeorologia. PWN, Warszawa: 32-33. Domański P., 1992. System badań i oceny traw gazonowych w Polsce. Biuletyn IHAR, 183: 251-263.
 • Domański P., 1998. Metodyka badań wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych. Trawy darniowe: kostrzewa czerwona, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, życica trwała. COBORU, Słupia Wielka: 1-35.
 • Domański P.: 2002. Gatunki i odmiany traw w mieszankach na trawniki i boiska sportowe. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 1(24): 83-105.
 • Harkot W., Czarnecki Z., Rosołowski G., Powroźnik M., Zmiany składu gatunkowego murawy Greek pola golfowego w Szczekartowie w okresie trzyletniego użytkowania. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol. LXXXVII, 545: 121-127.
 • Kitczak T., Czyż H., 2009. Przydatność osadów komunalnych i mieszanek trawnikowych do zadarniania gruntów bezglebowych. Środowisko - Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Tom 11: 465-471.
 • Martyniak D., 2006. Wpływ gęstości siewu nasion na zdarnienie i wygląd trawnika z Festuca rubra L. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol. LXXXVII, 545: 167-174.
 • Martyniak D., 2005. Wpływ ilości wysiewu nasion na obsadę roślin i plonowanie odmian ga- zonowych kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) w uprawie na nasiona. Biuletyn IHAR 237/238: 259-268.
 • Martyniak J., Żyłka D., 2001. Zależność obsady i instalacji roślin życicy trwałej od ilości wysiewu w uprawie na nasiona. Zeszyt Probl. Post. Nauk. Rol., 474: 283- 297.
 • Rutkowska B., Hempel A., 1996. Trawniki. PWRiL, Warszawa: 7-32.
 • Wolski K., Kotecki A., Spiak Z., Chodek T., Bujak H., 2006. Ocena wstępna możliwości wyko¬rzystania kilkunastu gatunków traw w stabilizacji skarp obwałowań składowiska „Zielony most" w Rudej. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol. LXXXVII, 545: 294-299.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-12d1aef6-fedc-4952-94b4-940165e4e6c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.