PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 3 |

Tytuł artykułu

Przygotowania sektora owoców i warzyw do wdrożenia integrowanej ochrony roślin

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The willingness of fruit and vegetables sector for the implementation of integrated pest management

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań była próba oceny stopnia przygotowania producentów owoców i warzyw do wdro- żenia zasad integrowanej ochrony roślin obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku. W tym celu analizowano dotychczasowe działania w sferze legislacyjnej i praktyce rolniczej na rzecz minimalizowania negatywnych skutków chemicznej ochrony roślin, w tym wdrażanie produkcji ekologicznej, integrowanej oraz GlobalGap. Zidentyfikowano główne determinanty i bariery wdrażania powyższych systemów na przykładzie integrowanej produkcji (IP). W pracy wykorzystano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku w grupie 136 producentów owoców i warzyw. Wykazano, że sektor ogrodniczy nie jest wystarczająco przygotowany do stosowania integrowanej ochrony roślin i wskazano na potrzebę działań wspierających producentów w dostosowywaniu się do wymogów prawa.
EN
This paper attempts to assess the degree of preparation of fruit and vegetable producers to implement principles of integrated pest management from 1 January 2004. For this purpose, previous activities in the field of legislation and agricultural practice for minimizing the negative effects of chemical plant protection have been analyzed, including the implementation of organic and integrated production, as well as GlobalGap. Through empirical study the main determinants and barriers of these systems implementation on the example of the IP were identified, as well. It has been shown that the horticultural sector is not sufficiently prepared for the use of integrated pest management.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

16

Numer

3

Opis fizyczny

s.92-98,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Baum R. 2008: Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny. Journal of Agribusiness and Rural Development, www.jardu.edu.pl, odczyt: 12.12.2013.
 • Borkowska M., Kruszyński M. 2012: Knowledge about cross-compliance possessed by farmers from Opolskie voivodship, Acta Oeconomia 11 (4), 5-13.
 • Czernyszewicz E., Pawlak J. 2012: Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw, http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_3_10.pdf, odczyt: 10.10.2013.
 • Dominik A., Schönthaler J. 2012. Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie. Poradnik praktyczny – zasady ogólne. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. Radom.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, Dz.Urz. UE 24.11.2009, 309,71-86.
 • Golański B. 2013: Stan wiedzy i zorganizowania producentów ogrodniczych dotyczący Integrowanej Produkcji w Polsce, Praca magisterska, SGGW.
 • Golinowska M., Kruszyński M. 2013: Organization structure in relation to the system of integrated production in farms, Acta Oeconomia, 12(3), 17-82.
 • Jabłońska L., Gunerka L., Olewnicki D. 2013: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010, RERiROW, seria G, t. 100, z. 3,62-72.
 • Kosik M. 2010: Metody i systemy zapewniania i zarządzania jakością w produkcji podstawowej. GlobalGap – dobrowolna konieczność, [w:] E. Czernyszewicz (red.), Jakość owoców. Wymagania prawa i rynkowa konieczność, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin,49-57.
 • Koźmierski G. 2009: Zużycie pestycydów i nawozów mineralnych oraz struktura odmian jabłoni w Ośrodku Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej w latach 2002-2006, Praca inżynierska, SGGW.
 • Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017. MRiRW, Warszawa 2012. www.minrol.gov.pl, odczyt: 15.11.2013.
 • Łuczka-Bakuła W., Smoluk J., Czubak W. 2004: Conditions and perspectives of the development of the organic farming in Poland, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLIX, 3, 109-118.
 • Matyjaszczyk E. 2012: Dostępność środków ochrony roślin w Polsce a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywnościowe. REiROW, seria G, t. 99, z. 4,145-149.
 • Matyjaszczyk E. 2013: Wybrane problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście zmian przepisów dotyczących ochrony roślin w ostatnim dziesięcioleciu, RNEiROW, seria G, t. 100, z. 3: 82-89.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012. 2012: IJHARS. www.minrol.gov.pl
 • Runowski H. 2009: Rolnictwo ekologiczne. Rozwój czy regres? Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 4, 182-193.
 • Runowski H. 2012: Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa, [w:] J. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ-PIB nr 50, 38-78.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2008, 2013: GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych, Dz.U. nr. 99 poz.896 oraz z dnia 5 maja 2005 nr 88, poz.752.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Dz. Urzędowy Unii Europejskiej, 24.11.2009, 309, 1-50.
 • Tomalak M., Sosnowska D., Lipa J. 2011: Czynniki biologiczne w integrowanej ochronie roślin, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 514), 1776-1786.
 • Ustawa z 18 grudnia 2003 o ochronie roślin, Dz.U.2004, nr 47, poz 94, www.minrol.gov.pl
 • Wymogi Wzajemnej Zgodności (ang. cross-compliance), www.minrol.gov.pl, 15.05.2013.
 • Zmarlicki K., Brzozowski P. 2013: Porównanie cen hurtowy

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-12a9dcf8-3cda-48b0-81bb-7fcb678a500c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.