PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena jakości mikrobiologicznej herbat ziołowych w saszetkach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of microbiological quality of herbal teas in sachets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie mikrobiologicznego zanieczyszczenia herbat ziołowych w saszetkach, dostępnych w placówkach sprzedaży detalicznej w Lublinie oraz określenie składu jakościowego występujących w nich grzybów mitosporowych. Badaniami objęto 7 rodzajów herbat ziołowych z takich surowców, jak: melisa, pokrzywa, mięta, koper włoski, lipa, rumianek oraz szałwia. W przeprowadzonym doświadczeniu oznaczono ogólną liczbę bakterii, drożdży, grzybów mitosporowych i bakterii z gatunku Escherichia coli oraz wykonano analizę na obecność pałeczek Salmonella i gronkowców koagulazododatnich. Stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i grzybów mitosporowych mieściła się w zakresie odpowiednio [jtk·g⁻¹]: 10³ ÷ 10⁷, 10³ ÷ 10⁴ oraz 10² ÷ 10⁵. Herbaty ziołowe w saszetkach zawierające pokrzywę oraz miętę były najbardziej zanieczyszczone przez bakterie i grzyby mitosporowe. Nie spełniały one wymagań czystości mikrobiologicznej zawartych w Farmakopei Polskiej (wyd. X). Skład jakościowy grzybów mitosporowych w badanych suszach roślinnych był zróżnicowany, należały one łącznie do 10 rodzajów, takich jak: Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Phoma, Rhizopus, Trichoderma. We wszystkich ocenianych próbach herbat ziołowych największy udział miały grzyby z rodzajów Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Zastrzeżenia budził stan sanitarno-higieniczny herbat z suszu pokrzywy i mięty, w których wykryto skażenie przez bakterie E. coli na poziomie 10² jtk·g⁻¹. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono natomiast obecności bakterii Salmonella oraz gronkowców koagulazododatnich.
EN
The objective of the research study was to determine the microbial contamination of herbal teas in sachets available in the retail outlets in Lublin and the qualitative composition of mitosporic fungi occurring therein. The study involved 7 types of herbal teas from the following plants: lemon balm (Melissa officinalis), nettle, mint, fennel, linden, chamomile, and sage. Under the experiment, the following was determined: total number of bacteria, yeast, mitosporic fungi, and Escherichia coli bacteria; the analysis was performed to detect Salmonella and staphylococci coagulase (+). It was found that the total number of aerobic mesophilic bacteria, yeast, and mitosporic fungi ranged between: 10³-10⁶, 10³-10⁴, and 10²-10⁵ cfu·g⁻¹, respectively. The herbal teas in sachets and containing nettle and mint showed the highest contamination by bacteria and mitosporic fungi, and those teas did not meet the microbiological purity requirements as set in the Polish Pharmacopoeia X. The qualitative composition of mitosporic fungi in the dried herbs tested varied; they all belonged to 10 species such as Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Phoma, Rhizopus, and Trichoderma. In all the herbal tea samples tested, fungi of the genera: Aspergillus, Fusarium, and Penicillium prevailed. The sanitary/ hygienic condition of the nettle and mint tea raised major concerns for E. coli bacteria were detected therein at a level of 10² cfu·g⁻¹. No Salmonella and staphylococci coagulase (+) were detected in the samples tested.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.120-129,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Skromna 8, 20-704 Lublin
autor
 • Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Skromna 8, 20-704 Lublin
Bibliografia
 • [1] Alwakeel S.S.: The effect of mycotoxins found in some herbal plants on biochemical parameters in blood of female albino mice. Pakistan J. Biol. Sci., 2009, 12 (8), 637-642.
 • [2] Ashiq S., Hussain M., Ahmad B.: Natural occurrence of mycotoxins in medicinal plants: A review. Fungal Gen. Biol., 2014, 66, 1-10.
 • [3] Bugno A., Almodovar A.A.B., Pereira T.C., Andreoli Pinto T.J., Sabino M.: Occurrence of toxigenic fungi in herbal drugs. Braz. J. Microbiol., 2006, 37, 47-51.
 • [4] Cvetnic Z., Pepeljnjak S.: Mycological contamination of stored herbal drugs. Acta Pharm., 1999, 49, 201-209.
 • [5] Do K.H., An T.J., Oh S.K., Moon Y.: Nation-based occurrence and endogenous biological reduction of mycotoxins in medicinal herbs and spices. Toxins, 2015, 7, 4111-4130.
 • [6] Farmakopea Polska. Wyd. X. Pol. Tow. Farm., Warszawa 2014.
 • [7] Koch J., Schrauder A., Alpers K., Werber D., Frank C., Prager R., Rabsch W., Broll S., Feil F., Roggentin P., Bockemühl J., Tschäpe H., Ammon A., Stark K:. Salmonella agona outbreak from contaminated aniseed, Germany. Emerg. Infect. Dis., 2005, 11, 1124-1127.
 • [8] Marcinkowska J.: Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2004.
 • [9] Martins H.M., Martins M.L., Dias M.I., Bernardo F.: Evaluation of microbiological quality of medicinal plants used in natural infusions. Int. J. Food Microbiol., 2001, 68, 149-153.
 • [10] PN ISO 16649-2:2004. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu.
 • [11] PN-EN ISO 6888-1:2001. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 1. Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
 • [12] PN-ISO 21527-2:2009. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni. Część 2. Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95.
 • [13] PN-ISO 4833:2004. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w temperaturze 30 stopni C.
 • [14] PN-EN ISO 6579-1:2017-04. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella. Część 1: Wykrywanie Salmonella spp.
 • [15] Rizzo I., Vedoya G., Maurutto S., Haidukowski M., Varsavsky E.: Assessment of toxigenic fungi on Argentinean medicinal herbs. Microbiological Research, 2004, 159, 113-120.
 • [16] Romagnoli B., Menna V., Gruppioni N., Bergamini C.: Aflatoxins in spices, aromatic herbs, herbteas and medicinal plants marketed in Italy. Food Control, 2007, 18, 697-701.
 • [17] Samson R.A., Hoekstra E.S., Frisvad J.C., Filtenborg O.: Introduction to food- and airborne fungi. 6th Ed. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht 2000.
 • [18] Steinka I., Misiewicz Ł., Kukułowicz A., Ćwikliński M., Dmowski P., Sznajdrowska A.: Próba oceny jakości mikrobiologicznej wybranych suszy roślinnych stosowanych jako używki i preparaty o znaczeniu leczniczym. Zesz. Nauk. Akademii Morskiej w Gdyni, 2011, 68, 13-20.
 • [19] Stević T., Pavlović S., Stanković S., Šavikin K.: Pathogenic microorganisms of medicinal herbal drugs. Arch. Biol. Sci., 2012, 64 (1), 49-58.
 • [20] St-Germain G., Summerbell R.: Identifying filamentous fungi. Star, Belmont 2011.
 • [21] Tosun H., Arslan R.: Determination of aflatoxin B1 levels in organic spices and herbs. Sci. World J. Article, 2013, ID 874093.
 • [22] Tournas V.H., Katsoudas E.J.: Microbiological quality of various medicinal herbal teas and coffee substitutes. Microbiol. Insights., 2008, 1, 47-55.
 • [23] Wilson C., Dettenkofer M., Jonas D., Daschner F.D.: Pathogen growth in herbal teas used in clinical settings: A possible source of nosocomial infection? Am. J. Infect. Control, 2004, 32, 117-119.
 • [24] Wójcik-Stopczyńska B., Jakowienko P., Jadczak D.: Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia świeżej bazylii i mięty. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 4 (71), 122-131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-11a61294-b66e-433d-abba-d11e6ee523df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.