PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 59 | 1 |

Tytuł artykułu

Ocena założeń i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Warianty tytułu

EN
Evaluation of the assumptions and implementation of the Operational Programme "Infrastructure and Environment"
RU
Ocenka predposylok i osushhestvlenija Operativnojj Programmy "Infrastruktura i okruzhajushhaja sreda"

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma szczególne, bazowe znaczenie dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, zgodnego z potrzebami ochrony środowiska naturalnego. Środki przewidziane do realizacji Programu koncentrują sie głównie na rozwoju transportu (70% ogólnej wartości środków). Infrastruktura jest ponadto rozbudowywana w ramach 16 programów operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Na koniec kwietnia 2012 r. istotny odsetek środków przewidzianych w różnych obszarach Programu był skierowany do realizacji (podpisane umowy), np.: 87% w zakresie środowiska, 68% w zakresie transportu, 93% w szkolnictwie wyższym, 87% w zakresie kultury. Wartość wskaźników czyni bardziej prawdopodobną pełną i terminową realizację Programu. Niezależnie od dokonywanych korekt, ciągle widoczne są pewne słabe strony Programu. Można do nich zaliczyć, między innymi: - względnie dużą eklektyczność struktury Programu (zbyt duży zakres), który obejmuje – transport, środowisko, energetykę, ale również szkolnictwo wyższe, kulturę, ochronę zdrowia; - obiektywnie mocno rozbudowaną i wielopoziomową formę zarządzania Programem, przy jednoczesnym niedostatku fachowych kadr i mocy przerobowych. Wpływa to negatywnie na terminowość i jakość realizacji projektów i podnosi koszty Programu. Niestety, wybór wielu najtańszych ofert realizatorów Programu, często bez dostatecznie wnikliwej kontroli ich kondycji techniczno- finansowej, jest nietrafny. Również bieżąca kontrola realizacji projektów wydaje się mało wnikliwa, o czym świadczy niska jakość oddawanych do użytku dróg i autostrad. Mimo to trzeba stwierdzić, że na obecnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odpowiada potrzebom rozwojowym, chociaż naszym zdaniem zbyt ograniczone środki są kierowane na rozwój transportu (zwłaszcza dróg i autostrad) oraz na modernizację i rozbudowę energetyki.
EN
The Operational Programme “Infrastructure and Environment” is of a specific, base importance for the future Poland’s socio-economic development, compliant with the needs of natural environment protection. The resources assigned for the Programme accomplishment are mainly focused on transport development (70% of the total value of funds). The infrastructure is additionally expanded within the framework of 16 regional operational programmes and in the Operational Programme “Development of Eastern Poland”. As of the end of April 2012, a substantial percentage of the resources envisaged in various areas of the Programme was put into implementation (signed agreements), for example, 87% in the area of environment, 68% in the area of transport, 93% in the high school sector, 87% in the field of culture. The value of indices makes probable a full and timely accomplishment of the Programme. Disregarding the carried out corrections, there are still apparent certain weaknesses of the Programme. They include, inter alia: - relatively great eclecticism of the Programme’s structure (too large scope) which comprises transport, environment, power engineering but also higher education, culture, healthcare; - an objectively highly developed and multi-level form of Programme management, with a simultaneous deficit of professional staff and production capacities. It negatively affects timeliness and quality of project accomplishment and raises Programme’s costs. Unfortunately, selection of many cheapest offers made by Programme contractors, often without a sufficiently thorough control of their technical and financial condition, is improper. Also the current control of project implementation seems to be not thorough enough what is evidenced by a low quality of roads and motorways put into operation. Despite all this, one has to state that, at the present stage of the socio-economic development of Poland, the Operational Programme “Infrastructure and Environment” meets the developmental needs, though, in our opinion, too limited means are directed to transport development (particularly roads and motorways) as well as to modernisation and extension of the power engineering sector.
RU
Оперативная программа «Инфраструктура и окружающая среда» имеет особое, базовое значение для будущего общественно-экономического развития Польши, согласного с нуждами защиты естественной среды. Средства предусмотренные для осуществления программы, сосредоточены, в основном, на развитии транспорта (70% общей стоимости средств). Кроме того, инфраструктура развивается в рамках 16 региональных оперативных программ и по Оперативной программе «Развитие восточной Польши». На конец апреля 2012 г. существенная доля средств, предусмотренных в разных областях программы, была направлена для осуществления (подписанные договоры), например, 87% в области окружающей среды, 68% в области транспорта, 93% в вузах, 87% в области культуры. Объем показателей делает вероятным полное и своевременное осуществление программы. Независимо от проведенных корректур, все еще видны некоторые слабые стороны программы. К их числу можно, в частности, отнести: - относительно высокую эклектичность структуры программы (слишком большой диапазон), которая охватывает транспорт, окружающую среду, энергетику, но и вузы, культуру, здравоохранение; - объективно широко развитую и многоступенчатую форму управления программой при одновременной нехватке профессиональных кадров и производственных мощностей. Это отрицательно сказывается на своевременности и качестве выполнения проектов и повышает издержки программы. Увы, выбор многих самых дешевых предложений исполнителей программы, часто без достаточно тщательного контроля их технико-финансового положения, неправилен. Также текущий контроль за выполнением проектов представляется недостаточно пристальным, о чем свидетельствует низкое качество сдаваемых в пользование дорог и автомагистралей. Несмотря на это следует констатировать, что на нынешнем этапе социально-экономического развития Польши Оперативная программа «Инфраструктура и окружающая среда» отвечает нуждам развития, хотя, по-нашему, слишком ограниченные средства направляются на развитие транспорта (особенно дорог и автомагистралей), а также на модернизацию и развитие энергетики.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

59

Numer

1

Opis fizyczny

s.41-54,tab.,bibliogr.

Twórcy

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
autor
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

Bibliografia

  • Strategia rozwoju kraju 2020 (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Strategia – Polska 2030 (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  • Komunikat Komisji Europejskiej Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007-2013, Bruksela 05.07.2005, KOM (2005) 0299.
  • Wskaźniki służące do monitorowania realizacji celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (2012), GUS, Warszawa.

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-113731a1-e1b9-4a48-b2d4-5ff1792590a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.