PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 10 | 4 |

Tytuł artykułu

Principles for rating of state aid and de minimis aid in repayable finance

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zasady określania wartości pomocy publicznej i pomocy de minimis w przypadku zwrotnych instrumentów wsparcia

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
Subject and purpose of work: The subject of the article is an analysis of the state aid rules by state authorities in the context of calculating the amount of state aid. This problem was discussed on the basis of a relatively new form of assistance repayable instruments. The aim of this article is to identify the noncompliance of the rules generally applicable to the rules for repayable support. Materials and methods: In order to achieve the objectives set, the analysis of the identified problems was based on non-reactive research involving the assessment of available information. It included studies of normative acts, literature of the subject and reports and analyzes. Results: It has been identified that the current form of act on State aid cases does not take into account the specific nature of aid calculation under return instruments, which is that the final value of the state aid is known only after the repayment of the financial instrument. Conclusions: The legislator should adjust the law on proceedings in state aid cases, the more frequently used form of State intervention is repayable finance. The current practice differs from the literal wording of the provisions in question and should therefore be amended to adapt the provisions to this form of aid.
PL
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu jest analiza zasad udzielania pomocy publicznej przez organy państwowe w kontekście obliczania jej wysokości. Problem ten został omówiony w oparciu o relatywnie nową formę pomocy tj. instrumenty zwrotne. Celem artykułu jest zidentyfikowanie braku zgodności przepisów powszechnie obowiązujących z zasadami udzielania wsparcia zwrotnego. Materiały i metody: Aby osiągnąć założone cele, analiza wskazanych problemów oparta była na badaniach niereaktywnych, polegających na ocenie dostępnych informacji. Uwzględniała ona studia aktów normatywnych, literatury przedmiotu oraz branżowych raportów i analiz. W artykule jako podstawową wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną skutkującą krytyczną analizą przepisów prawa. Wyniki: Zidentyfikowano, iż obecna forma ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie uwzględnia specyficznej cechy obliczania pomocy w ramach instrumentów zwrotnych, jaką jest fakt, że ostateczna wartość pomocy znana jest dopiero po całkowitej spłacie instrumentu finansowego. Wnioski: Ustawodawca powinien dostosować wskazaną ustawę do coraz częściej stosowanej formy interwencji państwa, jaką jest pomoc zwrotna. Obecna praktyka odbiega od literalnego brzmienia wskazanych przepisów, dlatego w celu dostosowania przepisów do tej formy pomocy powinny one zostać zmienione.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

4

Opis fizyczny

p.54-61,ref.

Twórcy

autor
 • The Jan Kochanowski University in Kielce, Swietokrzyska 21, 25-406 Kielce, Poland

Bibliografia

 • 1. Dokument roboczy nr 207 Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
 • 2. Gajewski M., Szczucki J. (2013), Ekspertyza nt. dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy, w tym w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. PARP, Warszawa.
 • 3. Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MŚP Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza. C.H. Beck, Warszawa.
 • 4. Klonowski D. (2009), Innowacyjność sektora MŚP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Ernst & Young Polska, Warszawa.
 • 5. Konopielko Ł. (2015), Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE. Płock.
 • 6. Kowalski D. (2012), Finansowanie zwrotne jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi na przykładzie środków pochodzących z UE, W: R. Przygodzka (red.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych. Białystok, s. 123 – 130.
 • 7. Kowalski D. (2014), Charakter finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2, s. 33 – 41.
 • 8. Latoszek E. (red.) (2008), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa.
 • 9. Lepczyński B., Penczar M. (2013), Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP.
 • 10. Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, Dz. Urz. UE z dnia 20.6.2008 r., C 155, s. 10.
 • 11. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskie do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE z 24.12.2013 r., L 352, s. 1.
 • 12. Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa.
 • 13. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.
 • 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.
 • 15. www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow (data dostępu : 1.02.2017 r.).
 • 16. www.bis.org/publ/work207.pdf (data dostępu: 1.02.2017 r.).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11336e11-0cde-411d-8538-50a115023a79
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.