PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 98 |

Tytuł artykułu

Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach na terenie powiatu ząbkowickiego

Warianty tytułu

EN
Total content of heavy metals in soils at the area of Zabkowice Slaskie district

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad całkowitą zawartością metali ciężkich w glebach obsza¬rów rolniczych powiatu ząbkowickiego. Wśród analizowanych gleb dominowały utwory pyłowe oraz gliny pylaste, a w dalszej kolejności utwory gliniaste. Ponad 63% przebadanych gleb wyka¬zywało odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Stwierdzono występowanie pojedynczych przekroczeń standardów zawartości Pb, Ni, Cd oraz As. Jednoczenie potwierdzono istnienie zanieczyszczenia gleb niklem w otoczeniu dawnej huty niklu w miejscowości Szklary oraz arsenem na terenie gminy Złoty Stok i w południowej części gminy Kamieniec Ząbkowicki w rejonie dawnego wydobycia i przetwórstwa rud arsenu.
EN
The aim of this work was to analyze the total concentration and spatial distribution of heavy metals in soils located in the Ząbkowice Śląskie district in the connection with the sources of pollution. The analyzed arable land soils were developed from: silts, silty loams and a smaller part of them from loams. There are above 63% strongly acid and acid soils. The occurrence of single exceedances of standards for the content of Pb, Cd, and Cd was found. The existence of soil contamination with nickel in the surroundings of the former nickel smelter in the town Szklary and arsenic in the municipality of Złoty Stok and southern part of Kamieniec Ząbkowicki at former mining and processing of arsenic ore area was also found.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

98

Opis fizyczny

s.65-78,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

Bibliografia

 • Diamond D., Baskin D., Brown D., Lund L., Najita J., Javandel I., 2009. Analysis of Background Distributions of Metals in the Soil, Lawrence Berkeley National Laboratory Environmental Restoration Program, June 2002 Revised April 2009: 31.
 • Shi J., Wang H., Xu J., Wu J., Liu X., Zhu H., Yu Ch., 2007. Spatial distribution of heavy metals in soils: a case study of Changxing, China. Environmental Geology, 52: 1-10.
 • Kabata-Pendias A., 2010. Trace elements in soils and plants. CRC Press, Taylor and Francis Group.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch Cz., 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Karczewska A., Duszyńska D., 2007. Metale ciężkie i arsen w powierzchniowych poziomach gleb leśnych złotego jaru na obszarze dawnego górnictwa złota i arsenu w Złotym Stoku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 101-106.
 • Karczewska A., 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi - formy i rozpuszczalność. Rozprawa habilitacyjna. Zesz. Nauk. AR Wroc. Rozprawy CLXXXIV, Wydział Rolniczy, Nr 432: 159.
 • Krysiak A., Karczewska A., 2007. Science of Total Environment. Arsenic extractability in soils in the areas of former arsenic mining and smelting, SW Poland, No 379, (2-3): 190-200.
 • Kicińska A., 2009. Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40: 199-208.
 • Łuszczkiewicz A., 2006. Badania odpadów technologicznych z dawnej działalności górniczej i hutniczej w rejonie Złotego Stoku. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117, Studia i Materiały 32: 179-191.
 • Madziarz M., 2004. Relikty dawnych robót górniczych na Dolnym Śląsku jako źródło wiedzy rozwoju techniki eksploatacji złóż. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 106, Studia i Materiały, 30: 187-196.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., 1997. Badania geostatystyczne zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w wybranych rejonach Górnego Śląska. Ochrona Środowiska (2-65): 9-18.
 • Ptak A., 2007. Czynniki kształtujące zawartość i formy arsenu w glebach aglomeracji lubelskiej. Acta Agrophysica, 149, Rozprawy i Monografie, 3: 95.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 2002.
 • Dz. U. nr 165 poz. 1359. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski 2001.
 • Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K., 1995. Zawartość metali ciężkich siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 418: 45-59.

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-10b966f6-7795-40dc-89fe-b77b2ba79337
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.