PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 61 | 1 |

Tytuł artykułu

Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y

Warianty tytułu

EN
Generation Y Euroconsumers’ loyalty
RU
Lojal’nost’ evropotrebitelejj pokolenija Y

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule poruszono aktualny temat pokolenia Y. Tym razem reprezentantów tego pokolenia poddano badaniu w zakresie lojalności. Generacja Y jest segmentem rynku rozpatrywanym ponad granicami, w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Rynkiem, do którego odniesiono badanie, ze względu na zasięg geograficzny, jest rynek krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwany eurorynkiem. Wyniki badania ilościowego, które zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, stanowią pierwszy etap badania realizowanego przez autorkę, mający na celu potwierdzenie słuszności podjętego problemu badawczego i przedstawienie wstępnych wyników. Uzyskane wyniki badania stwarzają możliwość ich wykorzystania do tworzenia programów marketingowych mających na celu budowanie lojalności wśród euro- konsumentów pokolenia Y, co wpłynie na wzrost efektywności podejmowanych działań. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In her article, the author touched the actual topic of the generation Y. This time, the representatives of this generation were surveyed in terms of their loyalty. The generation Y is a segment of the market being considered beyond the frontiers in the international scale, or even the global one. The market, to which the survey was referred, in terms of its geographical range, is the market of the European Union member countries, called the Euromarket. The quantitative survey findings present­ed in this study are the first stage of the survey implemented by the author, aimed at confirmation of the validity of the undertaken research problem and presentation of initial results. The achieved research findings provide an opportunity to make use of them to set up marketing programmes aimed at building loyalty among the generation Y Euroconsumers, what will affect growth of effectiveness of the measures under­taken. The article is of the research nature.
RU
В статье затронули актуальную тему поколения Y. На этот раз представи­телей этого поколения обследовали в отношении лояльности. Поколение Y - сегмент рынка, рассматриваемый сверх рубежов, в международном масшта­бе, и даже глобальном. Рынком, который охватили изучением, с точки зрения географического охвата, является рынок странчленов Европейского Союза, называемый еврорынком. Результаты количественного исследования, которые представили в настоящей разработке, представляют собой первый этап из­учения, осуществляемого автором, преследующего собой цель подтвердить закономерность взятой исследовательской проблемы, и представить предва­рительные результаты. Полученные результаты изучения предоставляют возможность их исполь­зования для создания маркетинговых программ, направленных на формирование лояльности среди европотребителей поколения Y, что повлияет на рост эффективности предпринимаемых действий. Статья имеет исследовательский характер.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

61

Numer

1

Opis fizyczny

s.110-119,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul.G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Bibliografia

 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 • Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Grzegorczyk W. (2005), Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hill N., Aleksander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Sprzedaż, obsługa klienta, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hove N., Strauss W. (2000), Millennials Rising, Vinteage Books, New York.
 • Lisowska-Magdziarz M., Czy istnieje konsument europejski?, „Innowacyjny start", nr 4, grudzień, periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego, http://www.inno- wacyjnystart.pl/?Id=20
 • Mazurek-Łopacińska K. (2005), Europejska kultura konsumencka: aspekty teoretyczne i empiryczne, (w:) Wiktor J.W. (red.), Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Akade­mia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Sikora T. (2005), Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym, (w:) Duliniec E. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Skowron S., Skowron Ł. (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, Strzałko J. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl/slownik/2566305/lojalny
 • Strobacka K, Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami - Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Stum D., Thiry A. (1991), Building Customer Loyalty, „Training and Development Journal", kwie­cień.
 • Tsui B. (2001), Generation next, „AdvertisingAge", January.
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Samo Sedno, http://www.samosedno.com.pl/jak-kreowac-marki-ktore-pokocha-pokolenie-y,977.html
 • Wiktor J.W. (red.), (1999), Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, red. nauk. Akademia Eko­nomiczna w Krakowie, Kraków.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=l&pcode= tpsOOO 10&language=en
 • http://www.businessdictionary.eom/definition/Generation-Y.html#ixzz2vwSW2FTy

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-105d9bd0-bd78-4238-946d-9a21e077eb8a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.