PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 47 | 1 |
Tytuł artykułu

Quantification of water erosion rates on the Narew River valley-sides using Universal Soil Loss Equation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena erozji wodnej na zboczach Doliny Narwi przy pomocy Uniwersalnego Równania Strat Gleby
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
47
Numer
1
Opis fizyczny
p.1-16,ref.
Twórcy
 • Department of Environmental Protection and Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15–351 Bialystok, Poland
autor
 • Department of Environmental Protection and Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15–351 Bialystok, Poland
Bibliografia
 • [1] A d i n a r a y a n a J., G o p a l R a o K., R a m a K r i s h n a N., Ve n k a t a c h a l m P., S u r i J.K.: Catena, 37, 309, 1999.
 • [2] A m o r e E., M o d i c a C., N e a r i n g M.A., S a n t o r o V.C.: J. Hydrol., 293, 100, 2004.
 • [3] B a n a s i k K., G ó r s k i D.: Zesz. Nauk. AR, Wrocław, Melioracje XXXIV, 189, 103, 1990.
 • [4] B a n a s i k K., G ó r s k i D.: Gospodarka Wodna, 3(519), 62, 1992.
 • [5] B a n a s i k K., G ó r s k i D.: Estimating the rainfall erosivity for East and Central Poland. Proc. I CD “Hydroscience and Engineering”, Seul, Korea, Sept. 26–29.2000.
 • [6] B a n a s z u k H.: Paleogeografia. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia Doliny Górnej Narwi. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1996.
 • [7] B a n a s z u k H.: Nasilenie i efekty procesów erozyjnych na Nizinie Północnopodlaskiej okolic Tykocina. Materiały VII Zjazdu Geomorfologów Polskich: Współczesna ewolucja rzeźby Polski, 19–22.09.2005, Kraków, 33, 2005.
 • [8] B i e ń k o w s k a K., K a r w o w s k a H.: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Dolinie Górnej Narwi. [w:] Dobroński A., Grębecka W.,(red.) Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia. Łomżyńskie Tow. Nauk. im. Wagów, 125, 2004.
 • [9] B o a r d m a n J.: Catena 68, 73, 2006.
 • [10] C h u d e c k i Z., N i e d ź w i e c k i E.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 272, 7, 1983.
 • [11] G a b r i e l s D., G h e k i e r e G., S c h i e t t e c a t t e W., R o t t i e r s I.: Soil Till. Res., 74, 47, 2003.
 • [12] G ó r n i a k A.: Wyd. IMGW Oddz. w Białymstoku, 2000.
 • [13] G r a d z i ń s k i R., B a r y ł a J., D o k t o r M., G m u r D., G r a d z i ń s k i M., K ę d z i o r A., P a s z o w s k i M., S o j a R., Z i e l i ń s k i T., Ż u r e k S.: Sedimentary Geology, 157, 253, 2003.
 • [14] H u a n g C.: Amer. J., 59, 982, 1995.
 • [15] H u a n g C., G a s c u e l - O d o u x C., C r o s - C a y o t S.: Catena 46, 177, 2001.
 • [16] I m e s o n A.C., K i r k b y M.J.: J. Soil Wat. Cons., 51(5), 391, 1996.
 • [17] Instrukcja nr 3 Ministra Rolnictwa i Leśnictwa obszarze 18.08.1973 w sprawie określania gruntów rolnych i leśnych zagrożonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji. Dz.Urzędowy Min.Rol., nr 8, poz. 43, 1973.
 • [18] J a d c z y s z y n J.: Pam. Puł., 119, 121, 1999.
 • [19] J a s k a n i s D.: Pradzieje Białostocczyzny. Wyd. Arkady, Warszawa, 1969.
 • [20] J ó z e f a c i u k A., J ó z e f a c i u k C.: Pam. Puł. – prace IUNG, 101 supl., 23, 1992.
 • [21] J ó z e f a c i u k A., J ó z e f a c i u k C.: Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. PIOŚ, Warszawa, 1996.
 • [22] K l i m a K.: Bibl. Fragm. Agron. 4B/98, 303, 1998.
 • [23] K l i m a K., P i e c z k o E., S z a r e k K.: Roczn. Glebozn., 40(4), 71, 2004.
 • [24] K o ć m i t A., W i n k l e r L., F r i e l i n g h a u s M.: Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. „Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją”, 11–13.09.1996 Puławy, Prace Naukowe cz. 2 K(11/2), IUNG, Puławy, 283, 1996.
 • [25] K o ć m i t A., W i n k l e r L., D e u m l i c h D., K a m i ń s k a G., P o d l a s i ń s k i M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 475, 429, 2001.
 • [26] K o ć m i t A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 460, 531, 1998b.
 • [27] K o r e l e s k i K.:. Przegląd geodezyjny, 65(1), 15, 1993a.
 • [28] K o r e l e s k i K.: Przegląd geodezyjny, 65(2), 5, 1993b.
 • [29] K o ź m i ń s k i C., M i c h a l s k a B. (red.): Atlas klimatyczny ryzyka upraw w Polsce. Wyd. AR, Szczecin, 2001.
 • [30] L i c z n a r P., R o j e k M.: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 11(2), 5, 2002.
 • [31] L i c z n a r P., S a s i k J., Ż m u d a R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 137, 2002.
 • [32] M a z u r A.: Acta Agrophysica, 5(1), 85, 2005.
 • [33] N o w o c i e ń E., P o d o l s k i B., W a w e r R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 175, 2002.
 • [34] N o w o c i e ń E., W a w e r R., P o d o l s k i B.: Pam. Puł., 133, 135, 2003.
 • [35] P a ł y s S.: Acta Agroph., 23, 107,1999.
 • [36] PTG, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze.: Roczn.Glebozn., 40(3/4), 8, 1989.
 • [37] Q u i n e T.A., G o v e r s G., Wa l l i n g D.E., Z h a n g X., D e S m e t P.J.J., Z h a n g Y., Va n d a e l e K.: Earth Surf. Process. Landforms, 22, 799, 1997.
 • [38] R e j m a n J., B r o d o w s k i R.: Acta Agroph., 23, 133, 1999.
 • [39] R e j m a n J., U s o w i c z B.: Bibl. Fragm. Agron., 4A/98, 231, 1998.
 • [40] S c h w e r t m a n n V., Vo g l W., K a i n z M.: Bodenerosion durch Wasser. E. Umler Verlag, Stuttgart, 1987.
 • [41] S t a r k e l L.: Przegląd Geograficzny, 60(3), 251, 1988.
 • [42] S t a r k e l L.: Przegląd Geograficzny, 61(1–2), 33, 1989.
 • [43] S t a s i k R., S z a f r a ń s k i C.: Folia Univ. Agric. Stein., 217 Agricultura (87), 213, 2001.
 • [44] S t a s i k R.: Rocz. AR. Pozn., CCCXXXVIII, Melior. Inż. Środ., 22, 107, 2002.
 • [45] Ś w i t o n i a k M.: Catena, 116, 173, 2014.
 • [46] S z a f r a ń s k i C., F i e d l e r M., S t a s i k R.: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją. Puławy 11–13.09.1996. Prace Naukowe cz. 2 K(11/2), IUNG, Puławy, 1996.
 • [47] S z a f r a ń s k i C., F i e d l e r M., S t a s i k R.: Rocz AR, Pozn. CCXCIV Melior. Inż. Środ., 19, cz. 1, 141, 1997.
 • [48] S z p i k o w s k i J.: Bibl. Fragm. Agron., 4B/98, 113, 1998.
 • [49] T w a r d y J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 371, 2002.
 • [50] U z i a k S., K l i m o w i c z Z.: Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Lublin, 49(16), s.B., 229, 1994.
 • [51] v a n R o m p a e y A.J.J., G o v e r s G., v a n H e c k e E., J a c o b s K.: Agric. Ecosys. Environ., 83, 73, 2001.
 • [52] W a w e r R.: Acta Agrophysica, 5(1), 201, 2005.
 • [53] Wa w e r R. , N o w o c i e ń E., P o d o l s k i B.: EJPAU 13(2), #13, Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue2/art-13.html, 2010.
 • [54] W i s c h m e i e r W.H., S m i t h D.D.: Predicting rainfall-erosion losses – a guide to conservation planning. Agriculture Handbook no 537, USDA, 1978.
 • [55] W y s o c k a - C z u b a s z e k A.: Pol. J. Soil. Sc. 40(1), 69, 2012.
 • [56] Z a w a d z k i S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1999.
 • [57] Z g ł o b i c k i W.: Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyd. UMCS, Lublin, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0fc7ab49-41ec-4c30-8f2d-ee0279e224be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.