PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 107 |
Tytuł artykułu

Wpływ zaprawiania sadzeniaków i terminu zbioru na zdrowotność roślin i plonowanie ziemniaka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of seed-potato disinfection and the term of harvest on potato health and yielding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2010-2012 w indywidualnym gospodarstwie rolnym w Marszowicach koło Oławy, metodą split-plot, z dwoma czynnikami: 1. Zaprawianie bulw - a) obiekt kontrolny - bez zaprawiania, b) Prestige 290 FS, c) Nuprid 600 FS. 2. Termin zbioru: a) wczesny zbiór po zastosowaniu Reglone, b) zbiór po naturalnym zaschnięciu naci. Doświadcze¬nie założono na glebie kompleksu pszennego dobrego. Gleba charakteryzowała się odczynem lekko kwaśnym oraz średnią zawartością przyswajalnego potasu, fosforu i magnezu. Celem badań było określenie skuteczności zaprawiania sadzeniaków w zwalczaniu chorób grzybowych na wysokość plonu bulw w różnych terminach zbioru ziemniaka. Obiektem badawczym była bardzo wczesna odmiana Denar. Otrzymane wyniki opracowano statystycznie przy użyciu analizy wariancji. Źródła zmienności testowano testem F Fischera-Snedecora, a istotność różnic testem Turkeya. Badania wykazały, że zaprawianie sadzeniaków przyczyniło się do obniżenia porażenia roślin przez choro¬by grzybowe, w stosunku do obiektu kontrolnego oraz we wcześniejszym terminie zbioru. Plony bulw zależały od badanych czynników. Większy plon ogólny bulw i frakcji handlowej stwierdzono na obiektach z zaprawianiem sadzeniaków, zarówno preparatem Prestige 290 FS, jak i Nuprid 600 FS. Podobną zależność obserwowano przy udziale procentowym sadzeniaków i bulw handlowych w plonie ogólnym. Wcześniejszy zbiór powodował zmniejszenie plonu bulw, ale wzrost plonu sadzeniaków i jego większy procentowy udział w plonie ogólnym.
EN
Field experiments were conducted in the years 2010-2012 in a private farm in Marszowice near Oława, according to the split-plot method with two variables: 1. Tubers disinfection - a) control - without disinfection, b) Prestige 290 FS, c) Nuprid 600 FS. 2. Term of harvest: a) early harvest after spraying with Reglone preparation b) harvest after natural drying up of potato haulm. The experiment was carried out on very good wheat soil complex. The soil characterized sli¬ghtly acid reaction, as well as average content of phosphorus and magnesium. The purpose of research was the assessment of efficiency of seed-potatoes disinfection in fungi diseases control, as well as the influence of this treatment on potato tubers yield size in different harvest terms. A very early potato cultivar Denar was the subject of investigation. Research results underwent statistical analysis following analysis of variance for two - factorial experiments established according to the split-plot method. The research proved that application of seed-potato disinfection contributed to decrease in fun¬gi infestation in relation to control object, at early term of harvest. Tubers yield depended on both examined factors. Higher total field of tubers and marketable fraction featured two objects where seed-potato disinfection was introduced, both with Prestige 290 FS and with Nuprid 600 FS pre-paration. Similar dependence was observed for percentage share of seed-potatoes and marketable tubers in total yield. Earlier harvest of potatoes resulted in decreased tubers yield, but increased yield of seed-potatoes and its higher percentage share in total yield.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
107
Opis fizyczny
s.97-106,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Gospodarstwo rolne Marszowice
Bibliografia
 • Bernat E., Osowski J., 2006. Wpływ różnych terminów zaprawiania na tempo wschodów
 • i zdrowotność ziemniaka. Prog. in Plant Prot. / Post. w Ochr. Roślin, 46(1) 2: 401-407.
 • Boguszewska D., 2007. Wpływ niedoboru wody na zawartość wybranych składników chemicz¬nych ziemniaka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(54): 93-101.
 • Erlichowski T., 2003. Wpływ zaprawy Prestige 290 FS na zdrowotność i plonowanie ziemniaka. Biul. IHAR, 228: 225-231.
 • Gudmestad N.C., 2002. Rhizoctonia Canker of Potato. www. ndsu. nodak. edu/instruct/gudmesta/lateblight/rhizoctext.html
 • Harrison J.G., 1992. Effects of the aerial environment on late blight of potato-a review. Plant Pa¬thology, 41: 384-416.
 • Kostiw M., 2004. Biologiczne i przyrodnicze uwarunkowania nasiennictwa ziemniaka w Polsce. Biul. IHAR, 232: 259-268.
 • Kostiw M., Robak B., 2009. Występowanie mszyc Myzuspersiace (Sulz.) i Aphis nasturtii (Kalt.) w uprawach ziemniaka w różnych rejonach kraju. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49(3) 2009: 1187-1191.
 • Osowski J., 2002. Wpływ zaprawiania na zdrowotność bulw ziemniaka. Biuletyn IHAR 223/224: 369-373.
 • Osowski J., 2004. Wpływ wiosennego zaprawiania bulw ziemniaka na występowanie ryzoktoniozy oraz wielkość i jakość plonu. Biuletyn IHAR, 232: 295-300.
 • Osowski J, Bernat E., 2010. Wpływ terminów zaprawiania i krojenia bulw na tempo wschodów i porażenie roślin rizoktoniozą ziemniaka. Prog. in Plant Prot./Post.w Ochr. Roślin, 50(2) 2010: 689-694.
 • Otysko B.E., Benville G.J., 1992. Effect of infection by Rhizoctonia solani on the quality of tubers for processing. American Potato Journal, vol. 69: 645-665.
 • Zarzecka K., 2000. Zależność plonowania ziemniaka od zachwaszczenia. Fragm. Agron., 2(66): 120-134.
 • Zarzyńska K., 2003. Szanse ekologicznej uprawy ziemniaków w Polsce. „Ziemniaki - nowe wyzwania". Biznes Press, dodatek do „Agro Serwis" sierpień 2003: 51-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0fbf1ba0-af13-4e0f-bac7-3c329b63da6f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.