PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

An analysis of grass (Poaceae) pollen seasons in Lublin in 2001-2008

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Analiza sezonów pyłkowych traw (Poaceae) w Lublinie w latach 2001-2008
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Grass pollen allergens are a frequent cause of pollen allergy in Poland and other European countries. The research on aeroplankton conducted in Lublin since 2001 allows characterization of the course of grass pollen seasons and estimation of the effect of maximum and minimum temperatures, relative air humidity, precipitation and maximum wind velocity on the taxon’s pollen concentration. The gravimetric method was used in the study. During the eight-year research period, the pollen season usually started in the first or second decade of May and, as a rule, it lasted till the end of August, and quite exceptionally, in 2002 and 2008 till mid-August. The mean length of the pollen season was 107 days. The highest grass pollen risk was observed in the 26th and 27th week. The highest annual counts reaching over 3600 pollen grains􀂉 cm-2 were noted in 2008, while in the other study years they ranged from 741 to 1909. The date of the pollen season onset and its course were highly dependent on weather conditions, which was confirmed by the statistical analysis. The greatest significant influence on the pollen season was exerted by maximum temperature, relative air humidity and the maximum wind.
PL
Alergeny pyłku traw są częstą przyczyną alergii pyłkowej w Polsce oraz innych krajach Europy. Prowadzone w Lublinie od 2001 roku badania aeroplanktonu posłużyły do scharakteryzowania przebiegu sezonów pyłkowych traw oraz oceny wpływów temperatury maksymalnej i minimalnej, wilgotności względnej powietrza, opadów i maksymalnej prędkości wiatru na koncentrację pyłku tego taksonu. Badania przeprowadzono metodą grawimetryczną. W ciągu ośmiu lat badań, sezon pyłkowy traw rozpoczynał się zwykle w pierwszej lub drugiej dekadzie maja i trwał z reguły do końca sierpnia, wyjątkowo w 2002 i 2008 roku do połowy sierpnia. Średnia długość sezonu pyłkowego wynosiła 107 dni. Największe zagrożenie alergenami pyłku tego taksonu zarejestrowano w 26 i 27 tygodniu. Najwyższe sumy roczne zanotowano w 2008 roku, ponad 3600 ziaren pyłku 􀂉 􀀃cm-2, natomiast w pozostałych latach badań sumy zawierały się pomiędzy 741 a 1909. Termin początku sezonu pyłkowego i jego przebieg w znacznej mierze zależały od warunków pogodowych, co potwierdziły wyniki analizy statystycznej. Największy istotny wpływ na sezon pyłkowy wywierała temperatura maksymalna, wilgotność względna powietrza oraz maksymalna prędkość wiatru.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
p.91-96,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden, Sławinkowska 3, 20-810 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Ab o u l a i c h N., B o u z i a n e H., K a d i r i M., d e l Ma r Tr i g o M., R i a d i H., K a z z a z M., M e r z o u k i A., 2009. Pollen production in anemophilous species of the Poaceae family in Tetouan (NW Morocco). Aerobiologia, 25: 27-38.
 • Ab r e u I., R i b e i r o N., R i b e i r o H., O l i ve i r a M., Cruz A., 2008. Airborne Poaceae pollen in Porto (Portugal) and allergenic profiles of several grass pollen types. Aerobiologia, 24: 133-140.
 • Be lmo n t e J., C a n e l a M., G u a r d i a R. A., 2000. Comparison between categorical pollen data obtained by Hirst and Cour sampling methods. Aerobiologia, 16: 177-185.
 • Ch ł o p e k K., 2007. Grass pollen (Poaceae) in the air of Sosnowiec (Poland), 1997-2006. Acta Agrobot. 60 (2): 79-86.
 • Cl a r y J., S a vé R., B i e l C., de H e r r a l d e F., 2004. Water relations in competitive interactions of Mediterranean grasses and shrubs. Ann. Appl. Biol. 144 (2): 149-155.
 • Cl a y t o n W. D., 1993. Gramineae. In: Heywood V. H. (Ed.): Flowering Plants of the World. Oxford University Press, New York.
 • Du r h am O. C., 1964. Proposed standard method of gravity sampling. J. Allergy, 17: 79.
 • Embe r l i n J . , Ja ege r S . , D omi ng u e z -Vi l c h e s E . , Sold ev i l l a C. G., Ho d a l L ., M a nd r iol i P. , L e h t imä k i A. R., S a v a g e M., S p i e k sma F. T h . , B a r t l e t t C., 2000. Temporal and geographical variations in grass pollen seasons in areas of western Europe: an analysis of season dates at sites of the European pollen information system. Aerobiologia, 16: 373-379.
 • Emb e r l i n J., Jon es S., Ba i l ey J., Ca u l t on E. , C o r d e n J., D ubb e l s S., Eva n s J ., Mc Donag h N., M i l l i n g t on W., Mu l l i n s J. , Ru s s e l R . , S p e n c e r T. , 1994. Variation in the start of the grass pollen season at selected sites in the United Kingdom 1987-1992. Grana, 33: 94-99.
 • Fe r n á n d e z -Gon z á lez D., Va l e n c i a -Ba r r e r a R. M., Vega A., D í a z d e l a G u a r d i a C . , Tr i go M . M., C a r i ñ a n o s P. , G u à r d i a A., P e r t i ñ e z C . , Ro d r í g u e z R a j o F. J., 1999. Analysis of grass pollen concentrations in the atmosphere of several Spanish sites. Polen, 10:123-132.
 • F r e y L., 2000. Trawy niezwyciężone (wybrane zagadnienia z historii, taksonomii i biologii Poaceae). / Invincible grasses (chosen issues of the history, taxonomy and biology of Poaceae). Łąkarstwo w Polsce, 3: 9-20.
 • Ga r c í a -Mo z o H., G a l á n C., B e lmo n t e J., B e r me j o D., C a n d a u P., D í a z de la G u a r d i a C., E l v i r a B., G u t i é r r e z M., J a t o V., S i l v a I., Tr i g o M. M., Va l e n c i a R., C h u i n e I., 2009. Predicting the start and peak dates of the Poaceae pollen season in Spain using process-based models. Agricultural and Forest Meteorology, 149: 256-262.
 • Ka s p r z y k I., 2002. Ziarna pyłku traw w powietrzu Rzeszowa i okolic. / Airborne grass pollen in the atmosphere of Rzeszów and neighbourhood. Ann. Univ. Mariae Curie- Skłodowska, Sect. Hortic. EEE, 10: 123-129.
 • L a t o r r e F., B e lmo n t e J., 2004. Temporal and spatial distribution of atmospheric Poaceae pollen in Catalonia (NE Spain) in 1996-2001. Grana, 43: 156-163.
 • Mi z i a n t y M., 1995. Trawy – grupa roślin, która odniosła ewolucyjny sukces. / Grasses – a plant group that achieved an evolutionary success. Wiad. Bot. 39 (1-2): 59-70.
 • Ni c z y p o r u k A., 2000. Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • No r r i s -H i l l J., 1999. The diurnal variation of Poaceae pollen concentrations in a rural area. Grana, 38: 301-305.
 • Obt u ł owi c z K., S z c z e p a n e k K., S z c z e k l i k A., 1990. The value of pollen count for diagnosis and therapy of pollen allergy in Poland. Grana, 29: 318-320.
 • Pe t e r n e l R., H r g a I., H e r c o g P., Č u l i g J., 2005. Poaceae pollen concentrations in the atmosphere of three inland Croatian sites (2003–2004). Coll. Antropol. 29 (2): 671-676.
 • Pe t e r n e l R., S r n e c L., Č u l i g J., H r g a I., H e r c o g P., 2006. Poaceae pollen in the atmosphere of Zagreb (Croatia), 2002–2005. Grana, 45: 130-136.
 • P i o t r ows k a K., 1999. Biologia kwitnienia i opad pyłkowy żyta (Secale cereale L.). / Biology of flowering and pollen fall of rye (Secale cereale L.). Bibl. Fragm. Agron. 6: 203-208.
 • P i o t r ows k a K., 2006. The effect of meteorological factors on the start of the grass pollen season in Lublin in the years 2001-2004. Acta Agrobot. 59 (1): 365-372.
 • P i o t r ows k a K., We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., 2004. Analysis of grass pollen concentration in aeroplankton of Lublin, Poland. J. Agrobiol. Ecol. 1: 148-154.
 • P r i e t o -Ba e n a J. C., H i d a l g o P. J., D omí n g u e z E., G a l í n C., 2003. Pollen production in the Poaceae family. Grana, 42: 153-160.
 • P u c M., 2002. Porównanie zawartości pyłku traw (Poaceae) w aeroplanktonie Szczecina w latach 2000-2001. / Comparison of grass (Poaceae) concentration in aeroplankton of Szczecin in 2000 and 2001. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. Hortic. EEE, 10: 131-137.
 • P u c M., P u c , M. I., 2004. Allergenic airborne grass pollen in Szczecin, Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 11 (2): 237-244.
 • Ro g a l s k i M., 2004. Łąkarstwo. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Ru t k ows k i L., 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sá n c h e z -Me s a J. A., G a l á n C., H e r v á s C., 2005. The use of discriminant analysis and neural networks to forecast the severity of the Poaceae pollen season in a region with a typical Mediterranean climate. Int. J. Biometeorol. 49 (6): 355-362.
 • Sá n c h e z -Me s a J. A., Smi t h M., Emb e r l i n J., A l l i t t U., C a u l t o n E., G a l a n C., 2003. Characteristics of grass pollen seasons in areas of southern Spain and the United Kingdom. Aerobiologia, 19: 243-250.
 • Smi t h M., Emb e r l i n J., 2006. A 30-day-ahead forecast model for grass pollen in north London, United Kingdom. Int. J. Biometeorol 50: 233-242.
 • Sp i e k sma F. Th. M., 1989. Airborne pollen concentrations in the European Economic Community (EEC). VI. Poaceae (Grasses) 1982-1986. Aerobiologia, 5: 38-43.
 • St a c h A., Smi t h M., P r i e t o -Ba e n a J. C., Emb e r l i n J., 2008. Long-term and short-term forecast models for Poaceae (grass) pollen in Poznań, Poland, constructed using regression analysis. Environ. Exp. Bot. 62: 323-332.
 • Su b i z a J., 2003. Gramíneas: Aerobiología y polinosis en España. Alergol. Inmunol. Clin. 18 (3): 7-23.
 • Tu t i n T. G. (Ed.), 1980. Graminales. In: Flora Europaea. 5. Cambridge Univ. Press, Cambridge: 118-267.
 • We r y s z k o - C hm i e l ews k a E. (Ed.), 2006. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. / Plant pollen in aeroplankton of different regions of Poland. Katedra i Zakład Farmakognozji AM w Lublinie: 13-115.
 • We r y s z k o - Chmi e l ews k a E., P i o t r ows k a K., 2006. Cechy ekologiczne kwiatów roślin wiatropylnych. [In]: E. Weryszko-Chmielewska (ed.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski: 171-175, Katedra i Zakład Farmakognozji AM, Lublin (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0f95b227-29f1-4716-838a-36a8660d7706
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.