PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 4 |
Tytuł artykułu

Stan fizyczny gleb parku dworskiego w Kozłówce, w województwie lubelskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physical status of soils of manor park in Kozlowka, province of Lublin, Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono badania właściwości fizycznych antropogenicznych gleb parku dworskiego w Kozłówce, w województwie lubelskim. Badane gleby reprezentowały anthrosole (3 pedony) i technosole (2 pedony). Próbki do badań pobrano z trzech warstw (0-10, 20-30 i 40-50 cm) do cylindrów o objętości 100 cm3. Wykonano oznaczenia gęstości gleby, gęstości stałej fazy i pojemności wodnej w różnych stanach potencjału wody. Na tej podstawie obliczono porowatość ogólną, retencję wody: grawitacyjnej, dostępnej dla roślin, produkcyjnej i niedostępnej dla roślin oraz pojemność powietrzną w stanie polowej pojemności wodnej. Oceniając właściwości fizyczne badanych gleb, można stwierdzić, że anthrosole wykazywały najczęściej lepszy stan fizyczny niż technosole. Zdecydowanie najkorzystniejszy zespół cech fizycznych prezentowała warstwa 0-10 cm w anthrosolach – gęstość gleby była bardzo mała, porowatość ogólna bardzo duża, polowa pojemność wodna (m3·m−3) bardzo duża i duża, retencja wody dostępnej dla roślin (m3·m−3) bardzo duża, polowa pojemność powietrzna bardzo duża i duża. Warstwę 0-10 cm technosoli należy również ocenić pozytywnie – gęstość gleby była bardzo mała i mała, porowatość ogólna bardzo duża i duża, polowa pojemność wodna (m3·m−3) duża, retencja wody dostępnej dla roślin (m3·m−3) duża i średnia, polowa pojemność powietrzna duża.
EN
A study was conducted on the physical status of soils of the manor park in Kozłówka, Province of Lublin, Poland. The soils represented Anthrosols (3 pedons) and Technosols (2 pedons). Samples for analyses were taken from three horizons (0-10, 20-30 and 40-50 cm) into metal cylinders with volume of 100 cm3. The analyses included determination of bulk density of the soils, solid phase density and water capacity at various states of soil water potential. Data were used to calculate the total porosity, water retentions: gravitational, available for plants, productive and unavailable for plants, as well as the air capacity in the state of field water capacity. Analysing the physical properties of the soils we can conclude that the Anthrosols most frequently showed a better physical status than the Technosols. Decidedly the best set of physical features among the Anthrosols was presented by the layer of 0-10 cm – soil density was very low, total porosity very high, field water capacity (m3 m−3) very high and high, retention of water available for plants (m3 m−3) very high, field air capacity very high and high. The layer of 0–10 cm of the Technosols should also be evaluated positively – soil density was very low and low, total porosity very high and high, field water capacity (m3 m−3) was high, retention of water available for plants (m3 m−3) high and medium, field air capacity high.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
4
Opis fizyczny
s.445-456,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.S.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 • Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.S.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • Bogdanowski J., 2000. Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji. Wyd. Arkady, 341. ISBN 83-213-3990-5.
 • Dubel K., 2002. Problemy kształtowania i ochrony krajobrazu. Fragm. Agronom., 1(73), 41-57.
 • Gąsiorek M., Niemyska-Łukaszuk J., 2004. Kadm i ołów w glebach antropogenicznych ogrodów klasztornych Krakowa. Roczn. Glebozn., LV(1), 127-134.
 • Gąsiorek M., Niemyska-Łukaszuk J., 2008. Resources and fractional composition of humus in soils of convent gardens of Cracow. Pol. Journ. of Soil Sci., XLI(1), 1-11.
 • Horn R., Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., 1995. Soil compaction processes and their effects on the structure of arable soils and the environment. Soil Tillage Res., 35, 23-36.
 • Iljaszenko M.A., Siemieniuk O.W., 2014. Fiziczeskije swojstwa parkowych objektow łandszaftnoj architiektury. Wiestnik Moskowsk. Uniwiers. S. 17, Poczwow., 1, 26-31.
 • IUSS Working Group WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil ResourcesReports No. 106, FAO, Rome, 191. ISBN 978-92-5-108369-7.
 • Kabała C., Buczak M., Gałka B., Chodak T., 2010. Antropogeniczne przekształcenia i klasyfikacja gleb parku dworskiego we Wrocławiu-Pawłowicach. Roczn. Glebozn., LXI(4), 69-77.
 • Kseniak M., 1983. Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim. Cz. II. Od Kijan do Dęblina wzdłuż Wieprza. PTTK Lublin, 117.
 • Licznar S.E., Licznar M., 2005. Oddziaływanie aglomeracji miejskiej Wrocławia na poziomy próchniczne gleb Parku Szczytnickiego. Roczn. Glebozn., LVI(1/2), 113-118.
 • Lipiec J., Stępniewski W., 1995. Effects of soil compaction and tillage systems on uptake and losses of nutrients. Soil Tillage Res., 35(1-2), 37-52.
 • Maj E., 2001. Założenie ogrodowe przy neobarokowej siedzibie ordynatów Zamoyskich. Ostoja historycznego krajobrazu kulturowego ziemi lubelskiej. Wiad. Kons. Woj. Lub., 3, 159-172.
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Losy rezydencji w Kozłówce od czasów jej powstania do chwili obecnej. http://www.muzeumzamoyskich.pl/historia, dostęp: marzec 2015.
 • Paluszek J., 2011. Kryteria oceny jakości fizycznej gleb uprawnych Polski. Acta Agrophys., 191, 138.
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. Roczn. Glebozn., LX(2), 5-16.
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa. Portal mapowy. http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/, dostęp: marzec 2015.
 • Słowińska-Jurkiewicz A., Bryk M., Kołodziej B., Jaroszuk-Sierocińska M., 2012. Makrostruktura gleb Polski. Macrostructure of soils in Poland. Wyd. AWR Magic, 542. ISBN 978-83-927749-7-6.
 • Walenczak K., Licznar S.E., Licznar M., 2009. Rola materii organicznej i iłu koloidalnego w kształtowaniu właściwości buforowych gleb Parku Szczytnickiego. Roczn. Glebozn., LX(2), 102-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0f1ad165-77d1-4ccf-90ba-85d4168e89cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.